Přehled přijatých dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče, v souladu se zákonem zde předkládáme přehled dětí, které byly v souladu s předem zveřejněnými kritérii přijaty do prvního ročníku.  Pokud budete potřebovat rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky v listinné podobě (pro potřeby MŠ aj.), je po dohodě k dispozici v ředitelně školy.

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucího prvního ročníku a pro rodiče dětí z budoucí přípravné třídy se koná dne 20. 6. od 17:00.

  • 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Těm dětem, které se zde nenaleznou, se omlouváme, ale kapacita školy a podmínky jsou dány. Každopádně se neváhejte obrátit s potřebou případné pomoci při umístění Vašeho dítěte do školy s dostatečnou kapacitou pro přijetí. Nepřijatým žákům bylo rozhodnutí o nepřijetí odesláno doporučeným dopisem.

Pozn.: Pokud by se uvolnilo místo z důvodu odchodu přijatého dítěte na jinou školu, bude opět výběr řešen losováním z nepřijatých žáků – viz informace na společné schůzce konané dne 2. 5. 2018.

Tímto současně žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby nám případně sdělili skutečnost, že jejich dítě bylo přijato na jinou školu, kterou upřednostňujete. Děkujeme.

Registrační čísla přijatých žáků – první ročník

zs/49/18

zs/50/18

zs/25/18

zs/82/18

zs/11/18

zs/48/18

zs/90/18

zs/42/18

zs/59/18

zs/56/18

zs/53/18

zs/43/18

zs/67/18

zs/13/18

zs/46/18

zs/75/18

zs/62/18

zs/1/18

zs/17/18

zs/10/18

zs/69/18

zs/68/18

zs/86/18

zs/6/18

zs/5/18

zs/19/18

zs/44/18

zs/87/18

zs/85/12

zs/73/18

zs/77/18

zs/54/18

zs/57/18

zs/83/18

zs/74/18

zs/52/18

zs/76/18

zs/94/18

zs/72/18

zs/58/18

zs/37/18

zs/2/18

zs/12/18

zs/63/18

zs/80/18

zs/14/18

zs/92/18

zs/89/18

zs/18/18

zs/15/18

zs/51/18

zs/81/18

 

Registrační čísla přijatých dětí – přípravný ročník

zs/p/7/18

zs/p/65/18

zs/p/61/18

zs/p/33/18

zs/p/27/18

zs/p/23/18

zs/p/3/18

zs/p/39/18

zs/p/41/18

zs/p/88/18

zs/p/29/18

zs/95/18

 

PhDr. Martin Březina v. r.

      ředitel školy

 

 

V Praze dne 3. 5. 2018

 

Aktualizace k 9.5. 2018:

Na základě žádosti zákonného zástupce bylo zrušeno přijetí dítěte zs/17/18 a losováním bylo vybráno dítě vedené pod registračním číslem zs/78/18. Zákonní zástupci již byli informováni.

Martin Březina v. r.