Manuál pro rodiče k zápisu do prvního ročníku

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků a jednu třídu přípravného ročníku s kapacitou do 14 žáků.

Školský zákon: Práva a povinnosti rodičů

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Předpokládáme, že pro školní rok 2019/2020 budete žádat:

  • O přijetí do prvního ročníku – vyplňujete žádost o přijetí
  • O přijetí do přípravného ročníkuvyplňujete žádost o přijetí do přípravného ročníku
  • O udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020 – vyplňujete žádost o odklad (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj. Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení.

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravného ročníku a udělení odkladu:

  1. 4. a 3. 4. 2019, v budově Stoliňská 2440, vždy od 13:00 do 17:00

 

Veškeré informace naleznete v příloze. 

Budeme se na Vás těšit.

Martin Březina