Zápis do prvního ročníku a přípravného ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, níže naleznete veškeré informace k zápisu včetně formulářů, které si můžete předem vyplnit.

Pozn.: Je možné, že vzhledem k vývoji situace budou data zápisů, konzultací, sdělení výsledku zápisu aj. změněna, ostatní zůstává beze změny.

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků a jednu třídu přípravného ročníku s kapacitou do 14 dětí.

Školský zákon: Práva a povinnosti rodičů

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Předpokládáme, že pro školní rok 2020/2021 budete žádat buď o:

 • Přijetí do prvního ročníku – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ
 • Přijetí do přípravného ročníkuvyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU a ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU
 • Udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 – vyplňujete ŽÁDOST O ODKLAD (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj. Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení. Dále pak doporučením ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit později.

K vlastnímu zápisu budete vždy potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • Rodný list dítěte
 • V případě doložení bydliště lze použít nájemní smlouvu aj.
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti
 • Rozhodnutí o odkladu vydané v uplynulém školním roce (pokud byl odklad udělen)

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravného ročníku a udělení odkladu:

 1. 4. a 2. 4. 2020, v budově Stoliňská 2440, vždy od 13:00 do 17:00

Náhradní termín ZÁPISU bude ve středu 8. 4. 2020 od 13:00 do 17:00.

Základní charakteristika prvního a přípravného ročníku:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně, anglický jazyk.

Přípravný ročník – nepovinná součást základního školství, nezapočítává se do povinné školní docházky, děti jsou v malém kolektivu, mají individuální přístup, ve třídě je navíc asistent pedagoga, děti nejsou klasifikovány, výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbytek jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech herních a vzdělávacích aktivit s životem školy; úzká vazba je na první ročníky. Děti se stravují ve školní jídelně a dle zájmu mohou navštěvovat školní družinu. Předpokládá se, že zařazením do přípravného ročníku se vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, že následný vstup do první třídy bude úspěšný.

Přípravná třída je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. (Viz školský zákon).

K udělení odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k současné situaci a preventivním opatřením proti šíření koronaviru, můžete využít následující možnosti POMOCI PŘED VLASTNÍM ZÁPISEM:

 • Možnost telefonické konzultace: tel: 739 301 527
 • Možnost emailové komunikace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Možnost osobní konzultace po předchozí telefonické či emailové dohodě

Průběh vlastního zápisu v naší škole:

Zápis v naší škole probíhá formou cestování v pohádkách; děti plní pod vedením pohádkových bytostí jednotlivé úkoly, za které obdrží razítka. Na konci pohádkové cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik jednoduchých úkolů. Zdůrazňujeme – nejedná se o testování vědomostí.  Dítě není třeba na zápis připravovat.

Formální část zápisu se týká Vás – budete vyplňovat příslušnou žádost (můžete již přinést vyplněnou): Žádost o přijetí do 1. ročníku či o udělení odkladu, případně Žádost o přijetí do přípravného ročníku. Veškeré formuláře naleznete v elektronické podobě i na webu školy.

Po celou dobu jste u svého dítěte, takže vše uvidíte. Fotografovat své dítě můžete, ať máte památku. Současně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno. Nemusíte spěchat, pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí. Druhý den je zpravidla přítomno méně uchazečů, takže je průběh zápisu klidnější.

Výsledky zápisu: Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle tedy do 30 dnů. Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu.

Dne 27. 4. od 17:30 proběhne informativní schůzka pro zájemce, kde se budete moci vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Na webu školy a na Úřední desce naleznete seznam registračních čísel přijatých dětí, nepřijatým dětem budou rozhodnutí zaslána či vydána oproti podpisu.

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2020.
 • Náhradní termín zápisu bude ve středu 8. 4. 2020 od 13:00 do 17:00.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete. Vaše spádová škola Vás přijme ze zákona.
 • Pokud je Vaše dítě nemocné a nemůže se dostavit k zápisu, je možné zápis uskutečnit i bez jeho přítomnosti.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20:

http://www.pocernice.cz/app/uploads/2016/12/vichovah_2016-12-12_16-00-09.pdf

Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k  zápisu do prvního ročníku i v tomto roce.

Pozn.:

Jelikož školský zákona a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě (žáka) při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání, přijetím do přípravného ročníku a s odkladem školní docházky, případně přestupem do jiné školy, bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce. Pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je jejich povinností doložit i souhlas druhého zákonného zástupce.

Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 11. 3. 2020