ZÁPISY DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V SOUVISLOSTI S PREVENTIVNÍMI OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

ŽÁDOSTI MŮŽETE PODAT VE DNECH 1. 4. až 17. 4. 2020

 Formuláře jsou již přístupné. V případě potřeby pište, případně volejte.

Vážení rodiče, na základě pokynu ministra školství dochází v zápisech do prvního ročníku a do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021  k zásadní změně. Vzhledem ke skutečnosti, že platí zákaz přítomnosti dětí ve škole, nelze realizovat motivační část zápisu. Uskutečněna tedy bude pouze formální část zápisu, tj. podání žádosti, kterou je zahájeno správní řízení o přijetí dítěte, či udělení odkladu.  

Plánujeme, že po vyjasnění situace bude uskutečněno setkání s vedením školy a příslušnými vyučujícími. O termínu budete včas informováni – jak osobním emailem, tak informací na webu školy. Jelikož nyní není prostor pro setkání před vlastním zápisem, ani pro vyhodnocení projektu „Škola nanečisto“, uvádím s předstihem, jména budoucích třídních učitelů v jednotlivých třídách:

1. A: Mgr. Lenka Chalupová        1. B: Mgr. Iva Frauenterková

Přípravná třída: Ivana Frances Pilsová

Výsledky zápisu: Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle tedy do 30 dnů. Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu, či elektronicky současně s potvrzením příslušné žádosti.

Od 27. 4. 2020 bude možné se na výsledky zápisu dotazovat – elektronicky či telefonicky. V případě výrazné změny současných preventivních opatření bude v uvedený den uspořádána informativní schůzka, během které se budete moci seznámit s výsledky zápisu ještě před vydáním rozhodnutí. O jejím případném konání, včetně místa a času budete včas informováni.

Na webu školy a na Úřední desce školy bude v zákonem stanovené lhůtě zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí, nepřijatým dětem budou rozhodnutí zaslána či vydána oproti podpisu.

Předpokládáme, že pro školní rok 2020/2021 budete žádat buď o:

 • Přijetí do prvního ročníku – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ
 • Přijetí do přípravné třídy – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ

DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a také ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU

 • Udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 – vyplňujete ŽÁDOST O ODKLAD (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj). Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení. Dále pak doporučením ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit později.

Příslušné žádosti naleznete formou přílohy pod tímto článkem. Žádosti můžete podat různými způsoby, avšak všechny jsou považovány za rovnocenné. Ať využijete kteroukoliv formu podání žádosti, obdržíte vždy potvrzující email, kde bude  uvedeno vaše registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno během celého správního řízení.

Způsoby podání:

1) Datovou schránkou - hc6jttv. Tento způsob můžete využít, pokud máte vlastní datovou schránku (nelze použít firemní).

Při tomto způsobu podání žádosti vložíte naskenovanou žádost do přílohy zprávy,  včetně dalších důležitých dokumentů, tj. scan rodného listu dítěte a scan  občanského průkazu zákonného zástupce (z důvodu doložení místa trvalého pobytu). Vše bude součástí spisu a s dokumenty bude nakládáno dle zákona.

Žádosti můžete podávat od 1. 4. do 17. 4. 2020.

2) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Opět platí vložení dokumentů jako u varianty 1 - podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Tj. včetně scanu rodného listu dítěte a scanu občanského průkazu zákonného zástupce. Vše bude součástí spisu a s dokumenty bude nakládáno dle zákona.

Žádosti můžete podávat od 1. 4. do 17. 4. 2020.

3) Poštou – adresa: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 se sídlem Stoliňská 823/16, Praha 9, 193 00. Při využití tohoto způsobu vložíte žádost a kopie všech požadovaných dokumentů (viz varianta 1) do obálky a doporučeně odešlete v daném termínu na adresu školy.

Žádosti můžete podávat od 1. 4. do 17. 4. 2020.

4) V krajním případě (chráníte zdraví své i zaměstnanců školy) osobně vedení školy – do okna v budově školy Stoliňská 823/16.

Žádosti podávané osobně bude škola přijímat od 7. 4. do 9. 4. a od 14. 4. do 16. 4. 2020

vždy od 15:00 do 18:00 hod.

Tento způsob předpokládá, že se dostavíte k budově školy (viz foto). Těsně u okna lze parkovat, takže nemusíte nikam přecházet. Budou Vám k dispozici místa vyhrazená zaměstnancům školy.

Do okna školy podáte příslušnou žádost, ukážete na dálku OP a rodný list dítěte, obdržíte registrační číslo a můžete odejít s tím, že správní řízení o přijetí je tímto zahájeno.

K vlastnímu zápisu budete potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • Rodný list dítěte
 • V případě doložení bydliště lze použít nájemní smlouvu aj.
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti
 • Rozhodnutí o odkladu vydané v uplynulém školním roce (pokud byl odklad udělen)

Informace k prvnímu ročníku a přípravnému ročníku:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně, anglický jazyk.

Přípravný ročník – nepovinná součást základního vzdělávání, nezapočítává se do povinné školní docházky, děti jsou v malém kolektivu, mají individuální přístup, ve třídě je navíc asistent pedagoga, děti nejsou klasifikovány, výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbytek jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech herních a vzdělávacích aktivit s životem školy; úzká vazba je na první ročníky. Děti se stravují ve školní jídelně a dle zájmu mohou navštěvovat školní družinu. Předpokládá se, že zařazením do přípravného ročníku se vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, že následný vstup do první třídy bude úspěšný.

Přípravná třída je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. (Viz školský zákon).

K udělení odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení, doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k současné situaci a preventivním opatřením proti šíření koronaviru, můžete využít následující možnosti POMOCI PŘED VLASTNÍM ZÁPISEM:

 • Možnost telefonické konzultace: tel: 739 301 527, 281921127
 • Možnost emailové komunikace:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2020.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20:

http://www.pocernice.cz/app/uploads/2016/12/vichovah_2016-12-12_16-00-09.pdf

Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k zápisu do prvního ročníku i v tomto roce.

Pozn.:

Jelikož školský zákon a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě, při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání, přijetím do přípravného ročníku a s odkladem školní docházky, případně přestupem do jiné školy, bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce. Pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je jejich povinností doložit i souhlas druhého zákonného zástupce.

Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 20. 3. 2020