Pokyny a základní informace k provozu školy od 18. 11. 2020

 Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT  pod č. j. MSMT-42283/2020-1 si vás touto cestou dovoluji seznámit se základními opatřeními a nastavením výuky od 18. 11. 2020. Podrobné informace ke konkrétní třídě vám v pondělí 16. 11. elektronicky sdělí třídní učitelé Vašich dětí. Jedná se zejména o začátky a konce výuky i další specifika pro konkrétní třídu.

Od středy 18. 11. nastupují na prezenční výuku tyto třídy: přípravná třída, 1. A, 1. B, 2. A a 2. B.

Pro ostatní třídy platí dosud realizovaná forma distančního vzdělávání skrze MS Teams. Účast na výuce a plnění zadaných úkolů je povinné.  

Obecné informace:

OPATŘENÍ ŠKOLY:

 • denní desinfekce tříd a prostor školy ozonem
 • větrání během přestávek i ve výuce
 • automatické dávkovače desinfekce u vstupu do budovy a vstupu do školní jídelny
 • úprava režimu pohybu žáků
 • zajištění desinfekce ve všech prostorách školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Školní oběd je pro žáky v prezenční formě výuky zajištěn; pokud oběd nechcete, je nutné jeho odhlášení u vedoucí školní jídelny. Pokud bude zájem o školní stravování i od žáků v rámci distančního vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny s dostatečným předstihem. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Ranní družina není zajištěna, odpolední družina je v provozu od skončení výuky do 16:00. Školní družina je v upraveném režimu – každá třída tvoří současně jedno oddělení. Nelze míchat žáky z různých tříd.

Pozn.: Kritické případy budeme řešit individuálně. 

ŠKOLNÍ KLUB:

Školní klub není zajištěn.

POVINNOSTI ŽÁKŮ:

 • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení.
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících

Pozn.:

1) Rouška může být nahrazena ochranným prostředkem, který bude zakrývat nos i ústa, tedy např. šátek, šál či ústenka.

2) Případné individuální konzultace si žák/zákonný zástupce domlouvá přímo s příslušným vyučujícím.

3) V případě potřeby doučování žák kontaktuje příslušného vyučujícího či asistenta pedagoga.

4) Pokud máte technické problémy s PC či přístupem do systému MS Teams, ihned kontaktujte ředitele. 

V Praze dne 12. 11. 2020

Martin Březina, ředitel školy