Obecná opatření k výuce od 18. 1. 2021 (Prosíme, čtěte pozorně, předejdeme tak možným nedorozuměním)

Informace k třídním schůzkám, které se konají dne 18. 1. 2021:

Třídní schůzky dne 18. 1. 2021 budou formou ONLINE, čas schůzky Vám zašlou třídní učitelé. Na schůzku se přihlásíte skrze MS Teams. Od 18:30 do 19:30 budou pro zájemce třídní schůzky s vedením školy. Opět formou ONLINE, přístup skrze MS Teams. Schůzka je již zanesena do KALENDÁŘE v MS Teams. Případně se můžete přihlásit skrze odkaz v emailu - viz informace v Novinkách od vedení školy.

 

Informace ke školní družině - vyzvedávání dětí, informace ke školní družině aj.:

Od pondělí 18. 1. 2021 má každé oddělení školní družiny nový telefon, abychom usnadnili vyzvedávání dětí a zkrátili čekání na dítě. Vychovatelky budou mít telefon stále u sebe, není tedy důvod k obtížné komunikaci. Nová telefonní čísla jsou tyto:

Přípravná třída: 778 713 911 

Třída 1. A:          778 713 912

Třída 1. B:          778 713 913

Třída 2. A:          778 713 914

Třída 2. B:          778 713 915

Kontakt na vedoucí vychovatelku: E. Krajňáková - 778 713 913

 

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k výuce od 18. 1. 2021. Uvedené informace jsou pouze shrnutím obecně platných nastavení, upřesňující informace (místo srazu třídy, čas vstupu do školy, úpravu rozvrhu, časy odchodů do školní jídelny aj.) k jednotlivým třídám Vám zašlou elektronicky vaši třídní učitelé. Pokud nedojde ke změně, platí nastavená opatření jako na tento týden.

Do školy na prezenční výuku od 18. 1. 2021 opět nastupují pouze tyto třídy:

 • přípravná třída
 • 1. A; 1. B; 2. A; 2. B

Ostatní třídy mají distanční výuku dle kalendáře v MS Teams. Zkontrolujte, prosím, funkčnost svých přístupů!

Prezenční výuka:

1) Vstup žáků do školy: lze v nutných případech od 7:00 (žák čeká pod dohledem pedagogického pracovníka ve třídě); místo srazu třídy před výukou a dobu vstupu do školy Vám sdělí třídní učitelé. Upozorňuji, že pokud bude Vaše dítě ve školní družině, je třeba řešit jeho stravování.

2) Opatření k zajištění prevence vzniku a šíření COVID 19:

OPATŘENÍ ŠKOLY:

 • opakované poučení žáků o prevenci a ochranou před výskytem nákazy COVID 19
 • zpravidla denní desinfekce tříd a prostor školy ozonem. Třídy budou po skončení ŠD desinfikovány!
 • byla nastavena vyšší teplota na vytápěcím systému, tedy není nutné se obávat chladu během výuky; pouze žákům přidejte mikinu či svetr na dobu, kdy probíhá povinné větrání
 • automatické dávkovače desinfekce u vstupu do budovy a vstupu do školní jídelny
 • úprava režimu pohybu žáků
 • zajištění desinfekce ve všech prostorách školy
 • desinfekční gely ve všech místnostech
 • papírové utěrky a ručníky
 • zásoba roušek pro zapomnětlivé
 • zajištění rozestupů mezi žáky
 • Zajištění školní družiny pro každou třídu zařazenou do prezenční výuky

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ:

 • Respektovat pokyny vyučujících a všech pracovníků školy
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení.
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny
 • Ihned nahlásit, pokud dojde ke změně zdravotního stavu
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících

3) ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Dle pokynu MŠMT funguje v omezeném režimu - není zajištěna ranní družina, odpolední družina je od konce výuky do 16:00. Každá třída tvoří jedno oddělení školní družiny. Žáci v rámci družinových aktivit budou dle možností na školním pozemku - školní hřiště, dopravní hřiště a herní prvky. Přizpůsobte tomu oblečení žáků - teplá čepice, rukavice, zimní bunda, zimní obuv aj. 

4) ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Školní oběd je pro žáky v prezenční formě výuky zajištěn.  Do jídelny odvádí žáky vyučující. POokud nemá žík na prezenční výuce o oběd zájem, musí si jej odhlásit. Pokud bude zájem o školní stravování i od žáků v rámci distančního vzdělávání, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny s dostatečným předstihem. 

Případné stravování žáků, kteří mají distanční výuku:

Pouze po předchozím přihlášení vedoucí školní jídelny (telefonicky, emailem) – pouze v době od 12:00 do 13:00. Žák si oběd odnáší v krabičce, stravování ve školní jídelně není možné.

Pozor - žáci si odebírají jídlo u zadního vchodu do školní jídelny (fialový průjezd).

 

5) Shrnutí informací – pro prezenční i distanční výuku:

 • Informace od třídních učitelů v záložce třídy na webu školy jsou platné i pro následující týden
 • informaci o fungování školní družiny (prezenční výuka)
 • Informaci o skutečnosti, že pokud dítě je zařazeno do prezenční výuky, má automaticky zajištěný oběd (pokud jej nechcete, musíte si obědy odhlásit)
 • Rozvrh třídy, čas skončení výuky (prezenční i dist. výuka)
 • Pokud dítě nechodí do školní družiny, je třeba si jej po skončení výuky vyzvednout (prezenční výuka)

 

Důležité:

Pokud se u Vás vyskytne onemocnění COVID 19 je třeba nám tuto informaci neprodleně sdělit!

Pozn.:

1) Rouška může být nahrazena ochranným prostředkem, který bude zakrývat nos i ústa, tedy např. šátek, šál či ústenka. Ochranné štíty lze využít pouze v případě chronického onemocnění dýchacích cest – astma aj. Ideálně s doporučením lékaře.

2) Případné individuální konzultace si žák/zákonný zástupce domlouvá přímo s příslušným vyučujícím.

3) V případě potřeby doučování žák kontaktuje příslušného vyučujícího či asistenta pedagoga.

4) Pokud máte technické problémy s PC či přístupem do systému MS Teams, ihned kontaktujte ředitele.  I během prezenční výuky probíhá zadávání úkolů v MS Teams.

 

V Praze dne 14. 1. 2021

Martin Březina, ředitel školy