Zápisy do prvního ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 v souvislosti s preventivními opatřeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 (COVID-19)

  • Žádosti můžete podávat ve dnech 4. – 16. 4. 2021
  • Podání žádosti musí být provedeno nejpozději do 16. 4. 2021 včetně (rozhoduje datum podání)
  • Formuláře k vyplnění budou zpřístupněny v termínu od 29. 3. 2021 v příloze tohoto článku

Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT dochází v zápisech do prvního ročníku a do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022  k zásadní změně. Vzhledem ke skutečnosti, že platí zákaz přítomnosti dětí ve škole, nelze realizovat motivační část zápisu ani žádné doprovodné aktivity. Uskutečněna tedy bude pouze formální část zápisu, tj. podání žádosti, kterou je zahájeno správní řízení o přijetí dítěte, či udělení odkladu povinné školní docházky.  

Jelikož si vždy na průběhu vlastního zápisu zakládáme (koneckonců je to většinou první setkání předškoláka se skutečnou školou a první dojem formuje další vztah ke škole jako instituci), připravili jsme pro Vás následující možnosti, jak se s naší školou můžete v současné době seznámit.

1) Odkazem na virtuální prohlídku, kterou pro vás připravil pan učitel Mgr. J. Hromas s paní asistentkou Hromasovou:

Zde se máte možnost podívat, jak naše škola vypadá. Pokud kliknete na odkazy níže, uvidíte, co by za běžného stavu bylo možno spatřit během dnů otevřených dveří.

Hlavní budova – budova s převahou tříd druhého stupně, moderní počítačovou učebnou, jazykovou učebnou a školní knihovnou:

https://www.thinglink.com/video/1425508263763378179

Nová budova (bezbariérový přístup – plošina a výtah) – budova s třídami prvního stupně, třídami školní družiny, školní jídelnou, tělocvičnou, cvičnou kuchyňkou a keramickou dílnou.

https://www.thinglink.com/video/1425193303611015171

Virtuální prohlídka nezahrnuje naši třetí, nejmenší školní budovu. V té jsou umístěny školní dílny (obrábíme dřevo, kovy i plasty), školní klub, malé muzeum výuky a historických pomůcek a druhá počítačová učebna.

Naše exteriéry (vhodné pro individuální i kolektivní sporty, hru i zábavu), zahrnují dopravní hřiště, hřiště s herními prvky (s houpačkou, skluzavkou atd.) a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem.

Počátek naší školy sahá až do roku 1787, kdy vznikla v původní obci Chvaly jednotřídní škola v domečku, kde se dnes nachází hlavní (historická) budova školy. Učíme s vědomím, že dítě a tradice školy jsou pro nás závazkem.

2) Ústní či písemnou konzultací na níže uvedených kontaktech:

 Možnost telefonické konzultace: tel: 739 301 527, 28192112

 Možnost emailové komunikaceTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3) Osobním propojením prostřednictvím MS Teams, které proběhne ve dnech 7. 4. a 12. 4. od 18:00. Na konferenci se připojíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

7. 4. od 18:00

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

12. 4. od 18:00

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

Projekt „Škola nanečisto“ bude vzhledem k opatřením letos poprvé realizován až v květnu, a to pouze pro přijaté děti do prvního ročníku. Projektem chceme děti připravit na školní docházku a vynahradit jim nemožnost účastnit se projektu před vlastním zápisem. Pozvánku obdrží zákonní zástupci přijatých dětí emailem.  

Osobní setkání s vyučujícími a vedením školy proběhne ve stanoveném termínu - orientačně červen 2021. Na setkání dojde k představení vyučujících a předání základních informací zákonným zástupcům ve vztahu k plnění povinné školní docházky dětí. Pozvánku obdržíte emailem.

Žádosti k zápisu (do přípravné nebo 1. třídy) nebo k udělení odkladu školní docházky

1) Pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU

2) Pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

3) Pro žádost o udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022 vyplňujete ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj).

Důležité upozornění: může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak Vaše žádost o odklad školní docházky musí dále obsahovat:

  • doporučení školského poradenského zařízení.
  • doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu k dispozici, budete vyzváni k jejich doložení v nejkratším možném termínu. Bez nich nebude možné dítěti odklad udělit.

Způsoby podání žádostí (všechny jsou považovány za rovnocenné) v termínech od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021

Ať využijete kteroukoliv formu podání žádosti (viz níže), obdržíte potvrzení o přijetí žádosti a současně registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno během celého správního řízení.

1) Datovou schránkou - hc6jttv. Tento způsob můžete využít, pokud máte vlastní datovou schránku (jako fyzická osoba).

Při tomto způsobu podání žádosti vložíte naskenovanou žádost do přílohy zprávy, včetně scanu rodného listu dítěte. Vše bude součástí spisu a s dokumenty bude nakládáno dle zákona.

2) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Opět platí vložení dokumentů jako u varianty 1 (podání žádosti prostřednictvím datové schránky). Při tomto způsobu podání žádosti vložíte naskenovanou žádost do přílohy zprávy, včetně scanu rodného listu dítěte. Vše bude součástí spisu a s dokumenty bude nakládáno dle zákona.

Důležité upozornění!

Pokud žádost pošlete emailem bez ověřeného podpisu, je nutné do 5 ti dnů podanou žádost potvrdit (osobně, písemně), jinak nebude k uvedené žádosti přihlédnuto.

3) Poštou – adresa: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 se sídlem Stoliňská 823/16, Praha 9, 193 00.

Při využití tohoto způsobu vložíte vyplněnou žádost a kopii rodného listu dítěte. (viz varianta 1) do obálky a doporučeně odešlete v daném termínu na adresu školy.

4) V krajním případě (chráníte zdraví své i zaměstnanců školy) předáte žádost osobně vedení školy do okna v přízemí hlavní (historické) budovy školy Stoliňská 823/16 ve dnech 6. 4., 8. 4. nebo 12. 4. od 15:00 do 18:00.

Pozn.: Tento způsob předpokládá, že se s nasazeným respirátorem dostavíte k budově školy. Těsně u okna, které bude pro tyto účely označeno, lze vozidlem parkovat, takže nemusíte přecházet (budou Vám k dispozici místa vyhrazená zaměstnancům školy). Do okna školy podáte příslušnou žádost, předložíte svůj OP a rodný list dítěte a případné další dokumenty. Následně obdržíte registrační číslo a můžete odejít s tím, že správní řízení je tímto zahájeno.

Dokumenty potřebné k podání žádosti (o přijetí, o odkladu školní docházky)

1) Průkaz totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem (v případě doložení bydliště lze použít nájemní smlouvu aj.)

2) Rodný list dítěte

3) Případné aktuální doporučení vydané školským poradenským zařízením

4) Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti

5) Případné rozhodnutí o odkladu školní docházky vydané v uplynulém školním roce (pokud byl odklad udělen)

udělení odkladu jsou nezbytná: Doporučení o odkladu školní docházky vydané školským poradenským zařízením, doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického psychologa.

Důležité upozornění!

Pokud byl Vašemu dítěti v uplynulém roce udělen odklad školní docházky, je nutné v tomto roce podat žádost o přijetí do prvního ročníku.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem, tj. nejpozději 30 dnů od zahájení řízení. Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu (osobně či elektronicky) současně s potvrzením přijetí příslušné žádosti.

V souladu s § 36 odst. 3) správního řádu, je možno účastníkům řízení ve dnech 29. 4. a 3. 5. v době od 17:00 do 18:00 před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Na webu školy a na Úřední desce školy bude v zákonem stanovené lhůtě zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí, nepřijatým dětem budou rozhodnutí zaslána doporučeným dopisem či zákonným zástupcům vydána osobně oproti podpisu.

Základní informace k prvnímu ročníku a přípravné třídě

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně, anglický jazyk 1 hodina týdně.

Přípravná třída – nepovinná součást základního vzdělávání, nezapočítává se do povinné školní docházky, děti jsou v malém kolektivu, mají individuální přístup, ve třídě je zpravidla asistent pedagoga.  Děti nejsou klasifikovány, výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička", rozsah 20 hodin týdně. Výuka probíhá pouze 2 h denně, zbytek jsou pohybové a herní aktivity, kapacita je maximálně 14 dětí.

Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech herních a vzdělávacích aktivit s životem školy; úzká vazba je na první ročníky. Děti se stravují ve školní jídelně a dle zájmu mohou navštěvovat školní družinu. Předpokládá se, že zařazením do přípravného ročníku se vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, že následný vstup do první třídy bude úspěšný.

Přípravná třída je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. (Viz školský zákon).

Důležité upozornění: Přijetím dítěte do přípravné třídy automaticky nevzniká nárok na jeho přednostní přijetí do prvního ročníku v následujícím školním roce.

Řešení případných individuálních problémů

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2021 (telefonicky, písemně).

Ulice spadající do školského obvodu školy

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823

Běchorská – lichá č. 1 – 59, sudá č. 4 - 44

Božanovská – lichá č. 1 – 27, sudá č. 4 – 28, 26A

Božídarská

Březecká

Bystrá

F. V. Veselého

Hartenberská

Javorská

Jiřího ze Vtelna

Keteňská

Khodlova

K Tabulce

Ledkovská

Lhotská

Libošovická

Lískovická

Mezihoří

Mezilesí – lichá č. 9 – 57, sudá č. 2 – 82

Na Chvalské tvrzi

Náchodská – lichá č. 7 – 87, 59a, 63a, 65a,

sudá č. 10 – 104, 92a,

Paceřická

Rožnovská

Řešetovská

Sekeřická

Slatiňanská

Spojenců – lichá č. 3 – 41, sudá č. 2 – 30

Stoliňská

Studnická

Šplechnerova

U Tabulky

V Babyku

Ve Zliči

Vlásenická

Vlastibořská

Vojická

Vrchovinská

Vršovka

Vysokovská

Zábrodí

Zámezí

pro 2. stupeň také školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

Důležité upozornění zákonným zástupcům

Jelikož školský zákon a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě, při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání, přijetím do přípravného ročníku a s odkladem školní docházky, případně přestupem do jiné školy, bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce. Pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je jejich povinností doložit i souhlas druhého zákonného zástupce.

 

Martin Březina, ředitel školy v. r.

V Praze dne 10. 3. 2021

 

Přílohy: 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy - vloženo

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku - vloženo

Nevíte, zda požádat o odklad školní docházky?  - vloženo. Informace pro pomoc rodičům.

Žádost o přijetí do prvního ročníku - vloženo

Žádost o přijetí do přípravné třídy - vloženo

Žádost o odklad školní docházky - vloženo