Historie:

V průběhu dalších desetiletí dochází k mnoha přestavbám. Mezi nejdůležitější patří rekonstrukce v roce 1845, dále přestavba staré školy v roce 1901, přístavba měšťanské školy z roku 1937 a nakonec výstavba nové školy a jídelny v letech 1999 - 2001. V současné době se Chvalská škola sestává z původní staré školy, kde je druhý stupeň, nově postavené školy pro první stupeň, kde je též ateliér a tělocvična, budovy staré radnice, kde jsou třídy pro praktické vyučování a informatiku. Dále je součástí školy nové hřiště, otevřené roku 2004.

Na zdejší škole působilo mnoho vynikajících učitelů a ředitelů, kteří se nesmazatelně zapsali do podvědomí mnoha generací žáků.

Současnost:

Pedagogický sbor:kvalifikovaný, kvalifikovaný metodik prevence, výchovný a kariérový poradce,  speciální pedagog, logoped, vzájemná hospitační činnost

Nadstandardní služby:zdarma možno využívat služeb školního psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, nápravy specifických poruch učení; externí spolupráce při mapování a sociometrii tříd, komplexní prevence sociálně patologických jevů, adaptační pobyt na začátku 6. ročníku. Kroužky zajišťované OS probíhají v prostorách školy, pod vedením pana učitele žáci nacvičují divadelní představení.

Výuka:důraz na skutečné znalosti - dostatečná časová dotace na podporu výuky hlavních předmětů a dostatek času na procvičování. Volitelné předměty jsou voleny tak, aby byly přínosem pro další studium i běžný život (finanční matematika, informatika, volba povolání, konverzace z cizího jazyka).

Péče o žáky: možnost využívání školního klubu mezi dopolední a odpolední výukou, vzhledem k malému počtu dětí má pedagogický sbor výborný přehled o všech dětech, není zde anonymita větších škol sídlištních typů

Pravidelné aktivity školy:cyklistický kurz, lyžařský kurz, snowboardový kurz, zahraniční poznávací zájezdy   

Pokud máte zájem o přímou účast na výuce, neváhejte nás kontaktovat.              

Martin Březina