Základní informace k týdnu od 31. 1. do 4. 2. 2022

Základní informace k týdnu od 31. 1. do 4. 2. 2022

Aktualizováno 1. 2. 2022:

28. 1.  – 5. 2. – karanténa třídy 9. A. PRODLOUŽENO! Žáci jdou do školy v pondělí 7. 2. 2022. Podrobnosti opět v systému Bakaláři. 

28. 1.  – 2. 2. – karanténa třídy 9. B. Žáci jdou do školy ve čtvrtek 3. 2. 2022. Podrobnosti opět v systému Bakaláři. 

Aktualizováno 31. 1. 12:00:

28. 1.  – 2. 2.  – karanténa třídy 6. A. Žáci jdou do školy ve čtvrtek 3. 2. 2022. Podrobnosti opět v systému Bakaláři. 

Aktualizováno 30. 1. 22:00:

27. 1.  – 1. 2.  – karanténa třídy 4. A. Žáci jdou do školy ve středu 2. 2. 2022. Podrobnosti opět v systému Bakaláři. 

Aktualizováno 30. 1. 12:00:

27. 1.  – 1. 2.  – karanténa třídy 3. B. Žáci jdou do školy ve středu 2. 2. 2022.

27. 1.  – 1. 2.  – karanténa třídy 6. B. Žáci jdou do školy ve středu 2. 2. 2022.

Aktualizováno 27. 1. 22:20:

26. 1. až 31. 1. – karanténa třídy 4. B. Podrobnosti naleznou zákonní zástupci žáků z této třídy v systému Bakaláři.

Děkujeme za spolupráci v prvním pololetí školního roku 2021/2022! Snad to druhé pololetí bude klidnější a škola se bude moci vrátit do běžného režimu a všem aktivitám školy. 

Pro vaši informaci: Čtenost článku na webu: průměrně 21%

Čtenost pokynů v systému Bakaláři: průměrně 54%

Důležité!

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz

Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem. Pokud o jeho služby máte zájem, je nutno třídním učitelům doručit souhlas.

Aktuální informace k počtu žáků a zaměstnanců pozitivně testovaných RT – PCR testem v období 25. 1 až 27. 1. 2022:

Veškeré RT – PCR pozitivní testování je vzhledem k předchozí absenci pozitivně testovaných bez vlivu na chod školy.

 • 9. A – 3x
 • Ped. prac. – 5x
 • 5. B – 1x
 • 2. A – 2x
 • 1. A – 2x

Pokud je žák testován pozitivně RT – PCR testem, je na základě mimořádných opatření povinností zákonného zástupce neprodleně informovat vedení školy a v kopii třídního učitele.

……………………………………………………………………………………………

Pozn. Karanténu nařizuje HSHMP na základě podkladů od školy. Od obdržení informace od školy a informace od HSHMP může proběhnout delší doba; v této době však je nutno dodržovat pravidla karantény. V případě karantény obdržíte do emailu tento text:

VZOR – VZOR – VZOR  Vážení rodiče,     VZOR – VZOR – VZOR

po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu XX.YY.2022 a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

Martin Březina

Nyní platí, že pokud rodinný příslušník je covid 19 pozitivní, jedná se o rizikový kontakt a na ostatní členy rodiny platí karanténní opatření. Tedy dítě nejde do školy, když má například pozitivního sourozence. Uvedené platí, pokud rodina žije ve společné domácnosti.

Pokud žáci třídy mají nařízenu karanténu, automaticky je nastavena distanční výuka skrze MS Teams. Pokud je pouze několik žáků individuálně nepřítomno, musí se aktivně zajímat o doplnění učiva; konzultací s vyučujícími, pohledem do systému Bakaláři, pohledem na stránky třídy na webu školy a kontrolou úkolů v MS Teams. Aktivita tedy vychází od žáka (úměrně jeho věku).

Stěžejní informace:

 • 31. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy v již nastaveném režimu. Pro připomenutí rozepsáno níže.
 • Vydání výpisu z vysvědčení – hodnocení prvního pololetí školního roku 2021/2022. Třídní učitelé poskytují žákům zpětnou vazbu a komentář k hodnocení v rámci třídnické hodiny. Vysvědčení se vydává poslední vyučovací hodinu.
 • 1. 2. Začíná plavecký výcvik 4. ročníků. Plavání a doprava je plně hrazena z rozpočtu školy. Třídní učitelé Vás budou informovat o podrobnostech.
 • 3. 2. Sběr starého papíru. Kontejner bude ve čtvrtek u hlavní budovy. Sběr je možno uložit u školy s předstihem.
 • 3. 2. Od 14.00 přijímací zkoušky nanečisto – určeno 9. ročníkům
 • 4. 2. Pololetní prázdniny. Pro nutné případy je centrálně zajištěna družina ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

Upřesnění k jednotlivým bodům:

 • Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici. Odkaz na testování: https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách. Přípravná třída a první ročníky se testují v tělocvičně:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření.

Testovat se nemusí žáci s doloženým PCR testem či antigenním testem z odběrového místa. (Platnost 72 h u PCR a 24 hodin u antigenního testu).

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a podstoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Informace k opatřením MŠMT v souvislosti s onemocněním Sars-CoV-2 (COVID):

 • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů. Izolace se ukončí osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu. U osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.
 • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m po dobu minimálně 5 minut bez použití respirátoru.

Komentář:

Karanténa se vztahuje na dítě, nikoliv na rodinné příslušníky. Zásah pro rodinu je až v případě pozitivity dítěte v rodině.
Karanténu můžete trávit mimo bydliště – ovšem na adrese, kterou uvedete hygienické stanici.

Po ukončení izolace či karantény se doporučuje nosit respirátor min. třídy FFP2 bez použití výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest. Nezbytné je i pečlivé sledování zdravotního stavu.

Projekt Školní ulice – prosíme o spolupráci. Děkujeme předem za naše žáky! NYNÍ JE V NĚKTERÝCH DNES SITUACE VELMI DOBRÁ. Děkujeme.

Připomínáme, že v rámci platného dopravního opatření je do ulice Stoliňská zakázán vjezd v době od 7:30 do 8:00. Nyní došlo opětovně k prudkému nárůstu vjíždějících vozidel a MP ve spolupráci s PČR bude nárazově opatření kontrolovat. Využívejte, prosím, přilehlá parkoviště, ať je minimalizován střet projíždějících vozidel se žáky školy. Opatření chrání Vaše děti, takže předpokládám, že budete opatření respektovat. Stojící vozidla skutečně vytvářejí velmi nebezpečné situace. Stávající úprava ulice skutečně není koncepčně připravena na průjezd vozidel v době příchodu žáků do školy.

 

Martin Březina

V Praze dne 27. 1. 2022