Posílení pedagogické činnosti od 1. 2. 2017

Vážení rodiče, s radostí Vám mohu oznámit, že nyní máme v činnosti školy i následující personální podporu; jedná se o profese, které budou k dispozici zejména Vám a Vašim dětem při řešení problémů s činností naší školy či při řešení výukových i výchovných obtíží Vašich dětí, složitou domácí situací či nemožností komunikace s úřady aj. Pevně věřím, že vzhledem ke schopnostem a kvalifikaci uvedených osob dojde ke zlepšení i prohloubení stávajícího stavu, kdy se Vaše děti budou ve škole cítit dobře a bude jim poskytována péče dle jejich potřeb. Obracet se můžete na kohokoliv z uvedených, jde o funkční symbiózu všech jmenovaných, včetně vedení školy.

Speciální pedagog: Mgr. Lucie Svozilová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultace úterý 7:00 až 7:40, středa 14:00 až 16:30. Co dělá? Hlavně řešení výukových obtíží, podpora žáků, konzultace pro zákonné zástupce Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžné základní škole. Integrací se rozumí společné vzdělávání postižených a zdravých dětí v běžných školních třídách, případně ve třídách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením v rámci školy. 

Hlavně tedy:

Realizace intervenčních činností, tj.

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;

 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Školní psycholog: Mgr. Michaela Šorfová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., konzultace pro žáky vždy v úterý a pátek od 9:00 do 11:30, pro zákonné zástupce vždy po dohodě. Tel.: 721 951 701. Co dělá? Hlavně poradenská činnost pro žáky i zákonné zástupce, propojení rodiny a školy, mapování stávajícího stavu činnosti školy a hledání řešení případného problému.

Hlavně tedy:

Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního programu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.

 

Sociální pedagog: Mgr. Vladimíra Gíbalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. :721 582 059, konzultece vždy v pátek od 14:00 do 15:30. Co dělá? Práce se žáky, podpora žáků se školním neúspěchem, práce se zákonnými zástupci, podpora činnosti rodiny vzhledem ke škole. Pomocník pro rodiče i pro žáky, pomoc při jednání s úřady.

Klub logiky: PaedDr. Václav Skočdopole – klub pro nadané a talentované žáky, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 46 39 80

Čtenářský klub: Mgr. Jakub Hromas, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., podpora čtenářství a zájmu o literaturu, rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem.

Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem:  Mgr. Jakub Hromas, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – podpora doplnění dosažení klíčových kompetencí u žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora žáků s potřebou pomoci při přípravě na výuku.

Stávající podpora žákům a zákonným zástupcům:

Výchovný poradce: Mgr. Yvona Cintlová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:

608 960 178, komplexní výchovné poradenství, konzultace, propojení školy s pedagogickou poradnou.

Hlavně tedy:

1) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

 

Metodik prevence: Mgr. Hedvika Zmeková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., klima školy, vztahy mezi žáky, prevence patologických jevů, organizace adaptačních pobytů, koordinace třídních učitelů při práci se třídou

Kariérní poradce: Mgr. Eva Březinová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 7777 05 423 - poradenství k volbě povolání, pomoc s výběrem dalšího stupně vzdělávání

 

Připravujeme: školní asistent

PhDr. Martin Březina

V Praze dne 31.1.2017