Vážení rodiče,

pomalu se blíží doba ZÁPISŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU I PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, tak je zde pro Vás připraven jednoduchý a snad dostatečně srozumitelný manuál, který Vám pomůže překonat obavy z vlastního zápisu. Skutečně není čeho se obávat, naopak je třeba si to vychutnat společně s Vaším malým předškolákem.

 

Zápis do 1. ročníku v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823, 193 00 (Chvalská škola),

se sídlem Stoliňská 823/16, Praha 9, 193 00

pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Nabízíme tyto aktivity k pomoci se zápisem:

 • Možnost zařazení do projektu „Škola nanečisto“
 • Konzultaci před vlastním zápisem dne 23. 3. od 16:00 ( pro účastníky projektu)
 • Možnost prohlédnout si školu i výuku dne 20.3 a 21. 3. v rámci Dnů otevřených dveří

Poznámka úvodem:

Škola automaticky předpokládá, že zákonní zástupci jednají ve shodě. Pokud žádost o přijetí dítěte podá pouze jeden z rodičů a nic nenasvědčuje neshodě zákonných zástupců, mohou ředitelka či ředitel školy danou žádost akceptovat a rozhodnout o ní. I pro tento úkon správního řízení totiž platí, že „jedná-li jeden z rodičů v záležitostech dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče“. Pokud se zákonní zástupci na volbě školy nedokáží shodnout, není škola kompetentní k řešení uvedené situace. Jediným řešením je občanskoprávní cesta. Zájem dítěte by měl být nejvyšším kritériem při volbě školy.

První krok – ujasněte si, co předpokládáte:

Pozn.: Pokud si nejste jisti, využijte projektu „Škola nanečisto“ – rádi Vám pomůžeme.

Jednoduchý algoritmus základního postupu:

 • Vaše dítě nastupuje do první třídy – podáváte žádost o přijetí
 • Vaše dítě není na školu připravené (Váš subjektivní názor, názor paní učitelky z MŠ, doporučení z PPP)

Budete žádat o odklad –  objednejte se předem do PPP (Pedagogicko - psychologická poradna), aby odklad doporučila

Adresa: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Telefon i fax: 266 312 530,

266 310 939, 723 835 482 (výjimečně) Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Vaše dítě není na školu připravené – chcete pro něho odklad a následně zařazení do přípravné třídy (třída s malým počtem žáků umístěná ve skutečné škole) – intenzivní příprava na školu s předpokladem, že se vyrovná vývoj dítěte. V tomto případě se musíte dostavit k zápisu, zažádat o odklad a následně o zařazení do přípravné třídy. Poradna by v tomto případě měla současně s doporučením odkladu doporučit vzdělávání v přípravné třídě.

Práva a povinnosti rodičů

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Kdy probíhá zápis do prvního ročníku?

Kdy probíhá zápis do přípravné třídy?

Termíny jsou shodné.

Úterý     10. dubna 2018, od 13.00 do 17:00 hodin

Středa    11. dubna 2018, od 13.00 do 17:00 hodin

Kde?

Stoliňská 2440, Praha 9, Horní Počernice, 193 00 (budova prvního stupně)

Kdy mám žádat o odklad?

V době zápisu. Nezapomenout doporučení z PPP či SPC (jakékoliv školské poradenské zařízení).

Jak se bude přijímat do přípravné třídy?

V době zápisu požádáte o odklad a současně vyplníte žádost o zařazení do přípravné třídy. Současně doložíte doporučení ze školského poradenského zařízení.

Mám vzít dítě k zápisu?

Ano. Je to Vaše zákonné právo.

Mám vzít dítě k zápisu, když uvažuji o odkladu, případně přípravné třídě?

Ano. Je to Vaše zákonné právo.

 

Rozhoduje, kdy k vlastnímu zápisu přijdu?

Nikoliv. Pořadí podání žádostí o přijetí není kritériem pro rozhodnutí.

Co mám udělat, když se nemohu dostavit v daném termínu?

Kontaktovat vedení školy a domluvit si individuální termín nebo individuální postup. Zápis lze uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě v termínu od 1. dubna do 30. dubna tohoto roku.

Co si mám vzít k zápisu?

Rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, popř. jiný doklad, kde je uvedeno trvalé bydliště. Taktéž nezapomeňte případné další důležité dokumenty se vztahem k dítěti – zpráva z poradenského zařízení, ošetřujícího lékaře aj.

Jak mám dítě na zápis připravit?

Příprava není třeba, není to přezkoušení, děti nejsou testovány. Určitě s ním sdílejte radost, že již půjde k zápisu.

Jak vlastní zápis probíhá na naší škole?

Zápis na naší škole probíhá formou cestování v pohádkách; děti plní pod vedením pohádkových bytostí jednotlivé úkoly, za které obdrží razítka. Na konci pohádkové cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik jednoduchých úkolů. Vy budete vyplňovat žádost o přijetí. Tu naleznete v elektronické podobě i na webu školy. Po celou dobu jste u svého dítěte, takže vše uvidíte. Fotografovat své dítě můžete, ať máte památku. Současně obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.

K čemu je registrační číslo?

Pod tímto číslem bude u zápisu a celého procesu přijímacího řízení Vaše dítě vedeno. Číslo znáte jen Vy. Chrání to osobní údaje. Čísla přijatých dětí najdete na webu školy a na úřední desce nejdéle do 10. 5. 2018. Rodičům nepřijatých žáků je rozhodnutí zasíláno doporučeným dopisem.

Bude nějaká schůzka se zákonnými zástupci, kteří nemají bydliště ve spádovém obvodu školy?

Ano, budeme dělat po skončení zápisů informativní schůzku pro zákonné zástupce dětí, které nejsou ze spádového obvodu školy. Před vydáním rozhodnutí s nimi probereme další možnosti řešení případného nepřijetí.

Jak se dozvím, která škola je spádová?

Většina škol jistě bude mít vyvěšeny své spádové obvody, každopádně na příslušné MČ, popř. z vyhlášky (Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol.)

Pro Horní Počernice – převzato z webu MČ Praha 20:

http://www.pocernice.cz/app/uploads/2016/12/vichovah_2016-12-12_16-00-09.pdf

Musím s dítětem k zápisu na spádovou školu?

Ne. Máte možnost volby školy, tedy jít k zápisu tam, kde chcete, aby Vaše dítě plnilo povinnou školní docházku. Ve Vaší spádové škole platí přednostní přijetí Vašeho dítěte, dokud její ředitelka/ředitel neobdrží informaci od ředitelky/ředitele nespádové školy, která Vaše dítě přijala na základě žádosti a z důvodu dostatečné kapacity.

Jak dlouho zápis trvá?

Doba je individuální, přibližně 30 minut. Není smyslem to uspěchat, vždyť se jedná o velmi zásadní okamžik v životě dítěte. A pochopitelně i rodičů.

 

Musím k zápisu, když v uplynulém školním roce byl mému dítěti udělen odklad?

Ano, určitě.

Musím se dostavit do školy, kde mi byl udělen odklad?

Nikoliv.  Stále platí pro zákonného zástupce možnost volby školy, kde bude dítě plnit povinnou školní docházku, a to bez ohledu na školu, kde byl odklad v uplynulém školním roce udělen. Jedná se o nové správní řízení.

Chci pro své dítě odklad. Jak to mohu udělat?

Poučení o možnosti odkladu dostanete u zápisu. Každopádně budete muset vyplnit žádost o udělení odkladu, doložit doporučení odkladu z PPP (případně SPC – speciálně pedagogického centra) a dále navštívit odborného lékaře = např. ošetřující dětský lékař (nebo klinického psychologa), aby podpořil Vaši žádost. To je Vaše zákonná povinnost, doložit žádost vyjádřením odborníka. Pochopitelně se může stát, že doporučení z PPP mít u zápisu nebudete – i tato situace je řešitelná. Žádost podáte;  pokud do 30 dnů nedoložíte doporučení z PPP, bude správní řízení přerušeno do doby, než nám doporučení doručíte.

Chci pro své zařazení do přípravné třídy. Jak to mohu udělat?

Dostavíte se k zápisu a požádáte o odklad. Žádost doložíte doporučením PPP. Současně vyplníte žádost o přijetí do přípravné třídy.

Jak škola přijímá žáky?

Přijetí se řídí školským zákonem, tj. náležitosti vlastního zápisu a rozhodování ředitele. Primární je ze zákona přijímání dětí ze spádové oblasti (nespádové dle zveřejněných kritérií) a správním řádem – časové lhůty, náležitosti, postupy, možnost odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí aj.

Jak se dozvím, že bylo moje dítě přijato?

Jeho registrační číslo bude v seznamu přijatých žáků. Čísla přijatých dětí najdete na webu školy a na úřední desce nejpozději do 10. 5. 2018.

Mám možnost být před vydáním rozhodnutí seznámen s pravděpodobným výsledkem správního řízení?

Ano. Na žádosti o přijetí budete mít termín schůzky, kde s vámi bude průběh správního řízení projednán a budou vám nabídnuta další alternativní řešení. Termín schůzky bude i na webu školy a Úřední desce.

Mohu si formuláře předem vyplnit a přinést vyplněné?

Ano, určitě. Vše naleznete na webu školy.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Kritéria jsou daná zákonem a směrnicí školy. Zákon uvádí pouze věk dítěte, zralost dítěte a spádovou oblast místa trvalého pobytu. 

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019:

 1. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu (tzv. spádové oblasti základní školy), v případě cizinců s místem pobytu žáka v příslušném školském obvodu.
 2. Dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 20 mimo spádovou oblast školy, v případě cizinců s místem pobytu mimo spádovou oblast školy.
 3. Dítě má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
 4. Dítě má pobyt mimo území hl. města Prahy.

 

Kritéria pro přijímání žáků do přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019:

 1. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu (tzv. spádové oblasti základní školy), v případě cizinců s místem pobytu žáka v příslušném školském obvodu.
 2. Dítě má trvalý pobyt na území MČ Praha 20 mimo spádovou oblast školy, v případě cizinců s místem pobytu mimo spádovou oblast školy.
 3. Dítě má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
 4. Dítě má pobyt mimo území hl. města Prahy.

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až do naplnění schválené kapacity školy. V případě zájmu převyšujícího schválenou kapacitu školy bude výběr v příslušné kategorii proveden losováním za přítomnosti vedení školy, zástupce pedagogů, zástupce zřizovatele a člena školské rady. Písemný protokol o průběhu losování bude zveřejněn.

Ze školského zákona:  „Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy, a to v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.“

Běchorská -lichá Č. 1 - 59, sudá Č. 4 - 44 
Božanovská - lichá Č. 1 - 27, sudá Č. 4 - 28, 26A

Božídarská

Březecká

Bystrá V. Veselého 
Hartenberská 
Hustopečská 
Javorská

Jiřího ze Vtelna 
Keteňská 
Khodlova 
Ledkovská 
Lhotská 
Libošovická 
Lískovická 
Mezihoří

Mezilesí -lichá Č. 9 - 57, sudá Č. 2 - 82 
Na Chvalské tvrzi

Náchodská - lichá Č. 7 - 87, 59a, 63a, 65a, 
sudá Č. 10 - 104, 92a,

Paceřická 
Rožnovská 
Řešetovská 
Sekeřická 
Slatiňanská

Spojenců -lichá Č. 3 - 41, sudá Č. 2 - 30 
Stoliňská

Studnická

Šplechnerova

U Tabulky

V Babyku

Ve Zliči

Vlásenická

Vlastibořská

Vojická

Vrchovinská

Vršovka

Vysokovská

Zábrodí

Zámezí

Pro Vaše případné dotazy: a) telefonicky:         739 301 527, 281 921 127       

 1.                                           b) emailem:            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               
 2.                                           c) osobně v ředitelně školy 

Martin Březina, ředitel školy

V Praze 12. 3. 2018