IV. A

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách 4.A, kde najdete aktuální informace ohledně učiva, domácích úkolů a školních akcí.

Přeji Vám i dětem dobrý start do nového školního roku 2022/2023,

vaše třídní učitelka Petra Pauchová

 


4.10.2022

ČJ – Procvičování pravopisu
Stavba slova – tvoření slov v češtině příponami
PL (nalepeno v sešitě) – dopl. y/i po obojetných souhláskách
uč. str. 18/1, 2, 3
PS str. 8/6

M – Procvičení pamětného násobení dvoucif. čísel a dělení se zbytkem (M-Š), bude pětiminutovka
Počítání s kalkulačkou (budeme potřebovat i zítra!)
uč. str.24 a 25 a 26/1, 2
PS str. 11/1
DÚ – PS str. 11/2 

M (GEO) – Opakování – rovina, rovinné útvary
uč. str. 113
PS str. 36/1, 2, 3 a 37/6
DÚ (na příští úterý) – PS str. 37/7 (podle návodu v prvním obrázku, ukázali jsme si)

 

KT (Štol) – vytvoření, pojmenování a smazání složky v PC

DÚ – vyzkoušet učivo z hodiny doma na počítači + příští hodinu test (materiály jsou v Bakalářích)

 

Dne 19.10. bude třídnická hodina, 6. vyučovací.

24. 10. od 18h zajímavý online seminář pro rodiče o kyberšikaně, na webu školy bude aktivní odkaz, přes který se můžete zúčastnit bez předchozího přihlašování 

Mimoškolní aktivity, které nabízí škola

Na tomto odkaze https://zschvaly.cz/skola/krouzky-a-mimoskolni-aktivity/ je přehled zájmových kroužků, v případě zájmu kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu uvedenou v tabulce pro informace / přihlášení vašeho dítěte

Program pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Praha, týkající se finanční výpomoci s úhradami výdajů spojených s výukou či volnočasovými aktivitami, je v běhu a kdo potřebujete, neváhejte tuto pomoc využít. 

 

 

3.10.2022

ČJ – Opakování pravopisu – tabulky
Stavba slova – kořen slova, předponová a příponová část slova
tabulky + PS str. 6/2, 3 a str. 7/4, 5
DÚ – PS str. 7/5 – dokončit cv. – doplnit slova do textu

AJ (PAU) – Koníčky, záliby
Minirozhovory k tématu, tvoření vět, procvičení slovní zásoby, porozumění textu
PS str. 12/1
DÚ – PS str. 13/3 (vzor jsme udělali do sešitu, vytvořit alespoň 4 věty o rodině, přátelích)

AJ (LAD) – Můj dům, moje záliby
Tvoření vět a slovní zásoba.

HV – Národní tradice – chodská lidová píseň
Píseň Dycky já se vohlídám (v sešitě) – naučit první dvě sloky
https://www.youtube.com/watch?v=83twC1fbz14

 

27.9.2022

ČJ – Stavba slova – kořen, předponová a příponová část slova
uč. str.16/2, 17/3, 4, 5 + zápis do sešitu
Čtení a PL – Svatý Václav

M – Opakování učiva – násobení dvouciferného čísla, dělení se zbytkem, rozklad větších čísel při násobení a dělení
uč. str.22, 23 – vybrané příklady do M – Š
PS str.9/3, 2, 7
DÚ – PS str. 10/11, 14 a dobrovolně 12, 13 (pouze výpočet a odpověď)

M (GEO) – Opakování – úsečka a její měření
uč. str.112/1 a 3 – do sešitu
PS str.34/1, 2 a 35/3

KT (Štol): zadní strana počítačové skříně, vnitřní část počítače + vyhledání grafické karty na internetu, prohlédnutí obrázků různých grafických karet

Vlastivěda – 4.10. písemný test – Poloha ČR, kraje ČR.

Děti budou příští týden potřebovat na M kalkulačku (nemusí mít zvláštní funkce).

27. 9. Od 17:00 je plánována oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás společně s dětmi zveme. Vedle krátké vzpomínky na historii školy je zařazeno vystoupení žáků a na závěr bude vysazen strom k tomuto našemu výročí. Součástí bude i možnost prohlídky školních budov.  

Přeji všem pěkný sváteční den a dětem odpočinek během ŘV,
P. Pauchová

 

26.9.2022

ČJ – Procvičování pravopisu
Stavba slova – slova příbuzná a tvary slov, kořen slova
uč. str. 15, 16 – zápis do ČJ-Š
PS str. 6/1 – 1. část cvičení – kořen slova
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – písemné sčítání a odčítání
uč. str. 20, 21 – vybrané úlohy (tabulky, sešity – M-Š, u mne)
PS str. 9/5, 10/10 a 8/9

AJ (PAU) – Koníčky, záliby – slovní zásoba, minirozhovory
uč. str. 12, 13
PS str. 12/2
DÚ – zapsat (do slovníčku) a naučit slovíčka z l.4 (uč. str. 13/4 + neznámá slovíčka z uč.str.12/2 + neznámá slovíčka z PS str.12/2)

AJ (LAD) – Můj dům a můj život – slovíčka ( hobby, dům, rodina,..)
DÚ – připravit popř. dodělat osobní projekt „My life“

Vlastivěda

Kraje a krajská města. PS str. 6-7

23.9.2022

ČJ – Čtenářské deníky – prezentace přečtených knih

M – opakování – jednotky času, délky, hmotnosti – slovní úlohy
PS str. 8/7, 8, 10 a str. 9/1

AJ (spojeno) – Čtení s porozuměním, předložky místa, popis třídy (vazba there is/ are)
uč. str. 11/2, 3
PS str.11/3 + cv. 4 (jazykolamy – výslovnost)

Pozor – v pondělí 26.9. je výjimečně změna v rozvrhu (viz. Bakaláři – místo HV máme M)

KT – skupina p. uč. Štolbové – prosím rodiče, aby kontrolovali Bakaláře, kam paní učitelka posílá podklady

29. a 30.9. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna (od 7.00 do 16.30 bez oběda)

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

22.9.2022

ČJ – Opakování učiva – věta a souvětí, skladební dvojice
uč. str. 14/19 – rozbor textu (větná skladba), skladební dvojice, slovní druhy – tabulky, tabule

M – Opakování – převody jednotek, zaokrouhlování
Pětiminutovka na násobení a dělení (malá násobilka)
PS str. 7/4, 5 a 8/6, 11

PČ – Podzimní dekorace – skládaný list z barev. papíru

Na zítra připomínám čtenářské deníky, možno i knihy.

 

 

21.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovní druhy
PL  na slovní druhy – 1. strana ve škole,
DÚ – 2. strana (pták) – vybarvit doma
Diktát
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
uč. str. 18/1, 2
PS str. 7/1, 2, 3
Cvičná pětiminutovka na násobení a dělení

AJ (skup. spojeny) – Dům a místnosti – slovní zásoba (zápis, nácvik správné výslovnosti)
test na probraná slovíčka – v pondělí
PS str. 10/2
Můj dům/byt – vyprávění, popis
PS str. 11/4 – jazykolamy

 

 

20.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovesa a jejich gramatické kategorie (osoba, číslo, čas), pravopis tvarů v přít. čase, vyjmenovaná slova, slovní druhy
uč. str. 13/17 – tvary sloves vypsat a určit do ČJ-Š (u mne)
uč. str. 14/18 – věta holá a rozvitá

M – Opakování – násobení a dělení v rozsahu malé násobilky
uč. str. 17/1 (folie), 2, 3, 4, 6, 7 – ústně
PS str. 6/5, 6, 7
DÚ – uč. str.17/1 – spodní tři bílé sloupce do M-D (pozor na 1.př.posl. sloupce, je chybně, upravit znaménko tak, aby vyšel)

M GEO – Opakování – polopřímka
zápis do sešitů – polopřímky, popis polopřímek, body náležející polopřímce, geo zápis
uč. str. 111/5
PS str. 33/1, 2, 3 a str. 31 dole – Rýsuj dle diktátu – samostatně (u mne)

INF (LAD) – Šifrování textu (PL), nemocným pošleme

 

 

19.9.2022

ČJ – Opakování učiva – pravopis y/i po obojet. souhláskách, slovní druhy, slovesa a jejich kategorie
PL – doplňování i/y, zdůvodnění, mazací tabulky
uč. str. 12/15, 13/16
DÚ – z PL doplnit a přepsat do ČJ-D třetí sloupec

AJ (skup. spojeny) – Dům – popis, místnosti, vybavení
uč. str. 10 – vyprávění o svém domě
PS str. 10/1 – čtení, porozumění, překlad, kresba domů
a str. 10/2 – slovní zásoba k tématu (zatím pouze tři místnosti) – neznámá slovíčka přepsat do slovníčku (výslovnost budeme příště trénovat)
DÚ – dokončit v PS str. 10/1 poslední domek (svůj nebo vysněný), popsat

HV – Píseň Znám já jeden krásný zámek (reprodukce, zkoušení) – kdo neuměl, známku si může opravit
A. Dvořák – dílo, život, poslech s. č. 9 Z Nového světa (Largo)

Zítra, tj. 20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

16.9.2022

ČJ – Čtení, práce s textem
čítanka str. 8 – text  Pinocchio prodá slabikář

M – Opakování – dělení v oboru malé násobilky
uč. str. 16
PS str. 6/1, 2, 3

AJ (skupiny spojeny) – Hádanky s porozuměním, mluvní a poslechová cvičení
PS str. 9/3, 4 (hádanky, vazba there is/are)
uč. str. 10 – poslech, připravit ústně (možno i do sešitu) pár vět o svém domě, bytě (vzor v uč. na str.10 dole – bublina)
Sk.pí.uč. Ladomerské si dokončí PS str. 9/4 – hádanky, vymyslí alespoň 2 vlastní na volné řádky (vzor v uč. str.9/4)

20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

15.9.2022

ČJ – Opakování – gramatické kategorie podstatných jmen
Práce ve skupinách – výuková hra

M – Opakování – násobení v oboru malé násobilky
uč. str. 14

PČ – Větrník z papíru

 

14.9.2022

ČJ – Opakování – slovní druhy, věta a souvětí
Diktát s přípravou
PS str. 5/12
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – slovní úlohy
práce s uč., vše do M-Š – uč. str. 10/9, 11/4, 12/2 – společně + str. 12/3 a 13/8 – samost. práce (sešity u mne)
+ uč. str.12/1 – folie
Opět začínáme s kontrolními testíky – zítra + a – do 1000

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby ve větách – hádanky, popis objektů
uč. str. 9/3, 4
PS – str. 9/4 (kdo nestihl alespoň 2 vlastní hádanky, dotvoří si doma, v pá kontrolujeme)
DÚ – PS str. 8/2 – obrázky dle popisu

AJ (LAD) – Opakování slovní zásoby a procvičování spelování

Zítra připomínám focení (vánoční kolekce), bude před plaváním, kdo se nechce fotit, přinese písemně.

Čtenářské deníky – pátek 23.9.

 

13.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod)
Ústní procvičování
PS str. 4/11, 5/12 (pouze určit pád a číslo nad podtržená podst. jm.)
Zítra diktát s přípravou (uč.)

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání, orientace na číselné ose, výhodnost záměny sčítanců
PS str. 5/13, 15, 16, 18
DÚ – PS str. 5/17 – sl. úloha

M(GEO) – Opak. učiva – vzájemná poloha přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice – zápis do sešitu)
Nové učivo – rýsování rovnoběžek pomocí 2 trojúhelníků
uč. str. 110, c. 3 – do sešitu
PS str.32/ 1, 2, 3, 4 (cv.5 pro rychlíky)
Ohebná pravítka jsou do GEO nevhodná, špatně se s nimi dětem pracuje. 

 

 

 

12.9.2022

ČJ  – Opakování učiva – význam slov (synonyma, antonyma, slova spisovná a nespisovná),  pravopis – párové souhlásky
PS str. 2/4b), 6, str. 3 celá, str. 4/10 (u mne)
uč. str. 12/13
Na zítra zopakovat pádové otázky, někteří pozapomněli.
DÚ uč. str. 10/8 a)- ke slovu JAZÝČKEM

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, popis objektů, vazba there is/are
Uč. str. 9/3, 4
PS str. 8/1 – dokončení (na prázdný řádek doplňujeme FRUIT – slovíčka)

AJ (LAD) –Animals, Adjectives, There is/are…, Spelling

HV – Melodie vzestupná a sestupná
Píseň Znám já jeden krásný zámek – uč. str.  7 – naučit na příští hodinu

15. 9. – fotografování, vánoční kolekce (kalendář, fotky), cena 330,- za sadu
Kdo se nebude chtít fotit, přinese písemně na lístku.

29. a 30.9. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna

 

9.9.2022

ČJ – Čtení s porozuměním – čítanka

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání do 1000
uč. str. 9
PS str.4/10,11 (kdo nestihl cv.9, dokončí si) a str. 5/14 – sl. úloha

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, upevnění vazby There is/ are
uč. str.8, PS str. 8/1 (colours + pets) – skupinová práce, příště písemné opakování – pokyny

AJ (Lad) – Procvičování slovíček (Pets, food, colours, etc.)
PS. str. 8

 

8.9.2022

ČJ – Opakování – pravopis, slovní druhy, orientace v textu
uč. str. 11/10, 11
PS str. 2/4a)
DÚ – PS str. 2/5 (doplnit, zapsat slovo nadřazené, řadit dle abecedy nemusí)

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání do 1000
uč. str. 8/5, 7, 8 – na tabulky
PS str. 3/6, 4/8,9

TV – plavání

PČ – záložka do knihy (rohová)

 

7.9.2022

ČJ – Opakování učiva – pravopis, slovní druhy
uč. str. 10/8, 9
PS str. 1/2, 3
Čtení – Děti z Bullerbynu (orientace v textu)

M – Opakování učiva – porovnávání čísel, řazení čísel
uč. str. 7
PS str. 3/1, 2, 3
DÚ – PS str. 3/5

AJ (PAU) – Pokyny v AJ, přivlastňovací S
uč. str. 6, 7
PS str. 6/1, 7/3, 4
DÚ – PS str. 6/2 + zopakovat příkazy (zkoušení)

      (LAD) – Pokyny v AJ, přivlastňovací ‚s
PS str. 6
projekt o sobě nebo svém kamarádovi

INF (skup. spojeny) – Úvodní hodina
Skup.pí.uč. Krejčové si pořídí velký nelinkovaný sešit

Na zítra připomínám plavání – taška na plavání (plavky, ručník, mýdlo, event.plavecká čepice, sáček na obuv).

 

 

6.9.2022

ČJ – Opakování učiva – Slovo, slova příbuzná a tvary slov, kořen slova, význam slova
uč. str. 8, 9,
cv.5/8 – písemně do ČJ-Š slova s kořenem LES (podtrhat barevně kořen), význam slov ústně
cv.6/9 – do ČJ-Š (dva sloupce s rozdílnými kořeny, podtrhat)

M – Opakování – číselná řada 0 – 1000, jednotky, desítky, stovky, tisíce
uč.str. 5, 6/2, 6, 7 – folie, maz. tabulky

M – GEO – Opakování – bod, přímka
uč. str.111/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
do sešitu na GEO – vyznačit 5 bodů, pojmenovat + cv. 2 (náčrtek), cv.4, 8
PS str.31/1, 2, 3 (kdo nestihl cv.3, dokončí doma)

 

5.9.2022

ČJ – Opakování učiva – abeceda, systém hlásek, souhásky, samohlásky
uč. str. 7, 8/4 – diktát s přípravou (budeme psát)
PS str. 1/1

AJ (PAU) – Opakování – pokyny, příkazy
uč. str. 6/1, 2, zápis do slovníčku (neznámé pokyny)
DÚ – ústně zopakovat školní pokyny

AJ (LAD) – Opakování – pokyny, příkazy, gramatika přivlasňovací ‚s
uč. str. 6 a 7
DÚ –  sepsat učivo a témata, která žák potřebuje více procvičit + přinést do příštího týdne A5 sešit na slovíčka

Př – Úvodní hodina, opakování učiva

HV – Opakování písní z min.škol.roku

8.9. – sběr papíru (kontejner u staré budovy)

29. a 30.9. – ředitelské volno

 

2.9. 2022

Třídnické práce, nadepisování sešitů, seznámení se školním řádem.

Prosím doma vyplňte údaje v ŽK a podepište. Pokud by byla jakákoli změna (bydliště, telefon, mail, ZP atd.), prosím napište mi, musím zanést do karty žáka.

Děti si nadepsaly sešity, doma doobalte a děti si je již od pondělí budou nosit. Ve škole zůstávají náhradní podepsané sešity, pětiminutovky, diktáty a desky s GEO (jako min. škol. rok).

Dále si děti odnesly většinu PS (na zeměpisnou vlastivědu ještě čekáme), platba za PS bude upřesněna.

Prosím o podpis a úhradu příspěvku pro sdružení Chvalská škola, tiskopis děti dostaly. 

Přihlášky do školního klubu prosím řešit s paní Hromasovou, zájemci je dnes obdrželi.

Zájmové kroužky – jejich přehled je uveden na stránkách DDM Horní Počernice, bude na webu školy i na velké nástěnce u vstupu do školy.

V pondělí 5.9. je již výuka dle rozvrhu.

 

Přeji pěkný víkend,
P.Pauchová

 

Zasílám pár informací k začátku školního roku:

1.září – zahájení školního roku, výuka končí 8:45 (nepřezouváme se)

Děti by měly vědět, kdo jde po skončení výuky na oběd (frankfurtská polévka), kdo odchází domů bez oběda, případně do klubu, družiny.

2.září – výuka 4 hodiny (třídnické práce) – na oběd odcházíme v 11. 30, přinést postupně všechny nakoupené sešity a ostatní věci (vybavené kufříky, kapsáře, event. desky na stůl)

Od 5. září – výuka podle rozvrhu (rozvrh najdete na webu školy i v bakalářích, dětem ho  nakopíruji)

Od čtvrtka 8.9. začínáme jezdit na plavání.

Na všechny se už moc těšíme :-).
P. Pauchová i J. Strejčková