Informace k vlastnímu začátku školy

Informace k prvním dnům školního roku 2021/2022

Umístění tříd

Nová budova – Stoliňská 2440:

Přípravná třída, první ročníky, druhé ročníky, třetí ročníky, čtvrté ročníky + tělocvična, školní jídelna, školní družiny, kuchyňka

Hlavní budova – Stoliňská 823/16:

Pátý ročník, šestý ročník, sedmý ročník, osmý ročník, devátý ročník + PC učebna, knihovna

Budova Radnice – Stoliňská 822:

Školní klub, školní dílny, PC učebna, Chvalské muzeum

Vážení rodiče, níže naleznete základní obecné informace k začátku školního roku 2021/2022. Ohledně pomůcek není třeba se stresovat, bude toho minimum. Přehled Vám předají třídní učitelé.

Obědy – pokud něco postrádáte, zatelefonujete vedoucí školní jídelny – paní Jaroslava Hajná, tel.:  281 923 696. Jestliže u Vás nastala nenadálá situace a potřebuje pomoci s úhradou stravného, hned pište na email brezinaskola@seznam.cz. Vyřídíme to obratem.

K základním informacím:

Od 1. 9. předpokládáme spuštění nových webových stránek – vyučující již nyní pracují na jejich naplnění.

Opatření dle pokynů MŠMT jsme povinni respektovat, tedy bylo učiněno a činíme:

 • Hloubkový úklid všech budov
 • Denní úklid všech prostor
 • Průběžný úklid během dne
 • Desinfekce ve všech prostorách školy
 • Ozónová desinfekce tříd – denně v nočních hodinách
 • Větrání v hodinách a během přestávek – byla upravena topná křivka v budovách a doporučujeme i teplejší oblečení (mikinu) v době větrání
 • Desinfikování všech prostor školy i venkovních prvků
 • Jednorázové ručníky ve třídách
 • Náhradní roušky pro potřebné žáky

První školní den – bude pouze jedna vyučovací hodina, tj. konec výuky je v 8:45. Škola je otevřena od 7:30, žáci postupně budou dle času příchodu vcházet do budovy. Vyučující přípravné třídy a prvních ročníků budou čekat před školou. Pokud mají rodiče nejmenších dětí a žáků zájem být první den ve škole společně se svým dítětem, je nutné se prokázat dokumentem o ukončeném očkování, negativním testování, případně si před vstupem do budovy udělat vlastní antigenní test s negativním výsledkem.

Testování:

Hromadné testování probíhá skrze testy GENRIU od společnosti Batist Medical, které školám poskytuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Testy jsou určeny pro výtěr z přední části nosu.

Doplněno:

Proč nyní testujeme antigenními testy?

 • výsledek po 15 min
 • je plánováno testovat pouze do 10. 9., po tomto datu bude případné testování na školách pouze antigenní
 • minimalizace rizika vzhledem k GDPR
 • nízká administrativní zátěž školy
 • finanční úspora pro stát

 

Vlastní test – například:

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw

https://www.youtube.com/watch?v=esxjmFHZ510

Testovat se bude ve dnech 1. 9., 2. 9. a potom 6. 9. a 9. 9.2021 takto:

 1. 9.        2. ročník až 9. ročník
 2. 9.        0. ročník a 1. ročník
 3. 9.       všechny ročníky
 4. 9.       všechny ročníky

Testovat se nemusí:

 1. Očkovaní žáci
 2. Žáci, kteří prodělali COVID a neuplynulo 180 dnů
 3. Kdo se nechal testovat v testovacím centru

Pokud má zákonný zástupce výhrady k testům, kterými disponuje škola, může zvolit vlastní antigenní test, který musí (!) být v seznamu schválených testů MŠMT.

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Prosím pozor – nutno sledovat skupinu testů schválených od 1. 9. 2021 (dosud tam testy nejsou).

Průběh testování:

Žáci 2. až 9. ročníků se testují ve třídách, testování žáků prvních ročníků a přípravné třídy bude probíhat ve školní tělocvičně dle rozpisu:

 • 0. R.      8:30 tělocvična
 • 1. A      7:30 tělocvična
 • 1. B       8:00 tělocvična

Rodič může být přítomen testování prvních ročníků a přípravné třídy pokud:

 • Bude mít po celou dobu nasazen respirátor
 • Doloží certifikát o provedeném testování
 • Výsledek jeho antigenního testu bude negativní
 • Bude dodržovat rozestupy od dalších osob 1, 5 m

Pokud chce být rodič jiného ročníku testování přítomen, má za povinnost vedle dříve uvedených bodů navíc využít testovací prostor vedle vrátnice. Uvedené opatření je z důvodu minimalizace pohybu dalších osob ve škole.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Testovacím místem pro mimořádná testování je vrátnice nové budovy, tedy budovy prvního stupně. V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.

 

Poznámka k těm, co testování odmítají:

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci, abychom žákům vytvořili stejné podmínky; pokud máte výhrady k testům, které škola obdržela, využijte testy své. Pokud chcete, můžete využít i testovací centra, volba je na Vás.  Pokud veškeré formy testování striktně odmítnete, žák může být ve škole přítomen, avšak je nutné splnit tyto omezení:

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. nyní do 10. 9. 2021.

 1. a) Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.
 2. b) Je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 3. c) Žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 4. d) Žáci nesmí zpívat,
 5. e) Žáci používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
 6. f) Žáci při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 7. g) Žáci v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

 

Ochranné prostředky dýchacích cest – platí pro žáky, kteří byli nějakou formou testováni:

Povinnost mít zakryté dýchací cesty při vstupu do budovy a ve společných prostorách ochranným prostředkem dle pokynu MZd – chodba, šatny, vestibul.

To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). Tedy ve třídách a v prostoru školní družiny.

Děti a žáci, kteří nepodstoupí testování, jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování (pravidla nošení ochranného prostředku dětmi a žáky, kteří se nepodrobí testování – viz dříve uvedený text.

Výjimka pro nošení respirátorů/roušek:

 1. Stravování, svačení
 2. Osoby s poruchou autistického spektra
 3. Osoby s potvrzením od ošetřujícího lékaře, že nemohou ze závažných důvodů mít zakryté dýchací cesty. Tyto osoby však musí užít jiný ochranný prostředek, např. štít aj..

Rozsah výuky v prvním týdnu:

 • 1. 9.      jedna vyučovací hodina – platí pro celou školu
 • 2. 9. – přípravná třída a první ročník 2 h (ukončení v 9:40)
 • 4. až 5. roč – 4 h (ukončení v 11:40)
 • 6. až 9. roč – 5 h (ukončení v 12:35)
 • 3. 9.  – přípravná třída a první ročník 3 h (ukončení v 10:45)
 • 2. až 5. roč.– 4 h (ukončení v 11:40)
 • 6. až 9. roč – 5 h (ukončení v 12:35)

 

Termíny třídních schůzek – formu (prezenčně či distančně) upřesníme dle vývoje situace a pokynů MŠMT:

 • 13. 9. 2021                  první ročník, přípravná třída a šestý ročník a třída 4. A
 • 22. 11. 2021                    všechny třídy
 • 10. 1. 2022                      všechny třídy
 • 11. 4. 2022                      všechny třídy
 • 13. 6. 2022                     všechny třídy

 

Školní družina:

Úplata činí 300 Kč za měsíc; žák může využívat školní družinu denně v době od 6:30 do 7:40 a od 11.40 do 17:00. Ranní školní družina bude v provozu od 6. 9. 2021.

 

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč za měsíc; žák může využívat školní klub denně v době od 12:40 do 15:00. Školní klub bude v provozu od 2. 9. 2021.

 

Výuka:

Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams, jelikož předpokládáme, že nastane situace, kdy bude třeba přejít na distanční způsob vzdělávání. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Kdo zapomněl heslo či přístupové údaje, zašleme.

Omezení výuky:

Výuka tělesné výchovy bude za příznivých podmínek venku.

Čím může rodič pomoci škole:

 • Neposílat nemocné dítě do školy
 • Ve spolupráci s třídním učitelem aktualizovat kontaktní údaje
 • Opakovaně působit na své dítě, aby svých chováním nepodporovalo případné šíření onemocnění COVID 19.

A nakonec malá pozvánka:

Dne 2. 9. od 17:00 do 19:00 proběhne slavnostní otevření našeho „Chvalského muzea“, které je umístěno v budově Radnice (Stoliňská 822) a současně proběhne vernisáž obrazů paní vedoucí vychovatelky Emilie Krajňákové. 

Předem Vám děkuji za spolupráci v této obtížné situaci a pevně doufám, že opět situaci zvládneme natolik, že výuka bude dle plánu pokračovat. Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně.

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 27. 8. 2021