Škola

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

Činnost školy je úzce provázána s granty na všech úrovních – zejména v oblasti prevence rizikového chování žáků, společného vydělávání, podpory gramotnosti aj. Eliminaci vzniku rizikových jevů škola vnímá jako klíčovou pro zdravý rozvoj žáků a jejich úspěšné zařazení do společnosti. Realizována je řada dlouhodobých projektů (např. Škola nanečisto, Vánoční trhy, Setkávání, Adaptační pobyt šestých tříd atd.). Mezi pravidelné aktivity školy dále patří např. cyklistický kurz, lyžařský kurz, snowboardový kurz, zahraniční poznávací zájezdy atd.

Cílem aktivního mimoškolního života školy je představit školu nestandardním způsobem, vtáhnout rodiče do jejího chodu, zajistit efektivní komunikaci s nimi a zvýšit motivaci rodičů podílet se aktivně na vzdělávání dětí.