Prevence a poradenství

Prevence a poradenství

Výchovná poradkyně školy – Mgr. Eva Březinová

Školní metodik prevence – Mgr. Jakub Hromas

Výchovné a vzdělávací strategie školy

 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Škola na doporučení školského poradenského zařízení (dále „ŠPZ“) vypracovává žákovi individuální vzdělávací plán (dále „IVP“), který je v souladu s žákovými potřebami. IVP se může vytvořit jak pro žáky se SVP tak pro žáky mimořádně nadané.

V případě podpůrného opatření, spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů doporučeného ŠPZ, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů stanovena RVP ZV. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení ŠPZ rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením.

Škola má zkušenosti s integrací žáků 1. – 4. stupně podpory, vzděláváním žáků nadaných i mimořádně nadaných.

Jako podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpůrných opatření jsou v naší škole využívána podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory zejména:

a) v oblasti metod výuky:

 • respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
 • metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi – důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
 • respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:

 • střídání forem a činností během výuky
 • u mladších žáků využívání skupinové výuky
 • postupný přechod k systému kooperativní výuky
 • v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

Při hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření respektují vyučující doporučení ŠPZ, uplatňují je při klasifikaci a volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů k individuálnímu hodnocení těchto žáků, při snaze zachovat v co největší míře systém hodnocení jako u ostatních žáků. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí, dovedností a postojů volí takové formy a druhy ověřování, které odpovídají žákovým schopnostem a dovednostem a na něž nemají příčiny jeho speciálních vzdělávacích potřeb negativní vliv.

Žákům, kteří mají vzdělávací obtíže a jsou ohroženi rizikem školní neúspěšnosti, škola nabízí doučování v rámci pedagogické intervence, popř. v rámci projektu Šablony. Doučování a pedagogická intervence jsou vždy bezplatné.

Prevence rizikového chování žáků

Školní metodik prevence každoročně vypracovává preventivní program školy. Tento dokument je pro školu závazný a dochází k jeho pravidelné evaluaci.

Plnění cílů MPP i nadále posuzujeme na základě:

 • vlastního pozorování atmosféry ve škole, diskuze s ostatními pedagogy, podnětů žáků nebo jejich zákonných zástupců
 • zrealizovaných akcí (např. adaptační dny)
 • četnosti kázeňských přestupků, které je nutno řešit s rodiči a způsob řešení (zápisy z výchovných komisí, záznamy ŠMP)
 • dotazníkových šetření uskutečňovaných mezi žáky, pedagogy a rodiči

Co považujeme za prioritní úkoly:

 • zajistit pedagogům taková školení a informace, aby pochopili, že prevence se netýká jednoho člověka, ale spoluprací se na ní podílejí všichni – vytvářejí klima školy
 • připravit úpravy školního řádu – kratší a srozumitelnější verze pro žáky, dát jim možnost vyjádřit se k němu, doplnit jasná pravidla pochval a postihů, navázat na pravidla, která si vytvářejí jednotlivé třídy v rámci třídnických hodin
 • vytvořit projekt proti kouření a alkoholu (směrem krodičům) ti dětem!
 • pokračovat ve spolupráci se sdružením Chvalská škola, z.s.
 • pracovat na zkvalitňování realizovaných třídnických hodin (alespoň 1x měsíčně)
 • některé programy financovat z Grantového programu hlavního města Prahy + hledat další zdroje (Občanské sdružení Chvalská škola)
 • pokračovat ve spolupráci s externími odborníky a organizacemi