Řád školní knihovny

 

 1. Základní ustanovení
 • Úkoly a organizace školní knihovny
 1. Školní knihovna (dále jen knihovna) je čtenářským a informačním centrem školy. Zajišťuje informační podporu výchovy a vzdělávání ve škole.
 2. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.
 3. Půjčovní doba je ve dnech označených na dveřích knihovny.
 • Uživatel knihovny
 1. Uživateli knihovny jsou pedagogičtí pracovníci školy, nepedagogičtí zaměstnanci školy a žáci (především 2. stupně).
 2. Pro návštěvu a následnou výpůjčku není třeba žádný registrační průkaz (ani evidence osobních údajů), zcela postačuje být výše definovaným uživatelem. Právo výpůjčky automaticky končí ukončením pracovního poměru či ukončením školní docházky.
 • Práva a povinnosti uživatelů
 1. Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované školní knihovnou.
 2. Uživatelé (žáci) se nesmí zdržovat v knihovně a vybírat knihy bez dohledu vyučujícího.
 3. Uživatelé jsou povinni šetřit školní majetek (knihy, časopisy, židle, sedací vaky a další vybavení). Za svévolné poškození knih a zařízení knihovny bude požadována náhrada.
 4. Uživatelé v knihovně zachovávají klid, neruší ostatní čtenáře. Nesmí v knihovně jíst a pít nápoje.
 5. Přístup do studovny mají uživatelé v přezůvkách, bez svrchního oděvu a tašek.
 6. Uživatelé nahlásí správci knihovny poškozenou knihu dřív, než si ji půjčí.
 7. Uživatelé vrací zapůjčené knihy správci knihovny v půjčovní době knihovny. Půjčovní doba je 1 měsíc pro žáky, pro zaměstnance školy činí tato doba 1 školní rok.
 8. Při ukončení pobytu v knihovně jsou uživatelé povinni vrátit všechny zapůjčené materiály zpět na místo.

 

 1. Výpůjční řád knihovny

 

 • Způsoby půjčován
 1. O zapůjčení knihy rozhoduje pověřená osoba, tj. správce knihovny.
 2. Uživatelé (žáci) si mohou za 1 návštěvu knihovny půjčit maximálně 1 knihovní jednotku.
 3. Každá absenční výpůjčka podléhá registraci.
 4. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám.
 5. Půjčování knih a dalších materiálů je zdarma.

 

 • Výpůjční lhůta
 1. Knihy se uživatelům půjčují na dobu 1 měsíce (žák) a na dobu 1 školního roku (zaměstnanec), max. do 15. června.
 2. O prodloužení výpůjčky požádá uživatel po uplynutí výpůjční doby. Výpůjčka bude prodloužena o 14 dní, pokud o dokument nežádá jiný uživatel, a to max. 2x.
 3. Uživatel si může knihu, která je právě půjčena, rezervovat.

 

 1. Pořádková opatření
 2. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými materiály šetrně a ukládat je na vyhrazené místo, nesmí poškozovat knihy vpisováním a podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, svévolně ničit obaly a označení na knihách. Zjištěné poškození ohlásí ihned správci knihovny, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele.
 3. Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musí uživatel nahradit:
 4. nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,
 5. plnou finanční náhradou titulu.
 6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 7. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.

 

 1. Účinnost Řád knihovny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021

 

V Praze 1. 9. 2021

 

Mgr., Bc. Jakub Hromas                                                       PhDr., Mgr., Bc. Martin Březina

správce knihovny                                                                          ředitel školy