Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti: 1. 8. 2021

Školní jídelna při ZŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

Tel: 281 923 696           

E-mail: sj.stolinska@volny.cz

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní řád školní jídelny. Tento řád je součástí organizačního řádu školy. Je to soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny, určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. Stanovuje pravidla provozu, režim ŠJ a je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, zákonem č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných v aktuálním znění a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC v aktuálním znění.

1. Přihlášení ke stravování

Ve školní jídelně je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí školní jídelny, která zajištuje přihlašování a odhlašování strávníků, kontrolu úhrady stravného, popř. předávání informací strávníkům/zákonným zástupcům.

Obědy jsou strávníkům vydány po zaplacení stravného na dané období a po úplném vyplnění přihlášek, v nichž jsou uvedeny základní údaje, jak vyžaduje matrika školního stravování (§ 2, vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace a dle§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění).

1.1. Úhrada za školní stravování

Sazby stravného vychází s finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin, do kterých jsou strávníci zařazeni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 • Sazby stravného za jedno odebrané jídlo včetně pitného režimu jsou stanoveny takto:
 • 6 – 10 let………………………………36,-Kč (792Kč/měs.)
 • 11 – 14 let…………………………….38,-Kč (836,-Kč/měs.)
 • 15 let a výše………………………….40,-Kč (880,-Kč/měs.)

 

 • Číslo účtu pro úhradu stravného: 7332091/0100
 • Způsob úhrady stravného: Pouze trvalý příkaz k úhradě (splatnost do 25. v měsíci)

Úhrada stravného je splatná předem a vztahuje se na stravné následujícího měsíce.

Při všech platbách je VŽDY nutno uvádět přiřazený variabilní symbol (VS) strávníka, získaný od vedoucí školní jídelny. Při chybném zadání VS škola neručí za správnou identifikaci strávníka. VS NENÍ RODNÉ ČÍSLO STRÁVNÍKA.

Pokud jsou strávníci/zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná o tom s nimi vedoucí školní jídelny. V případě nezaplacení stravného se škola řídí článkem 5 tohoto řádu.

Přeplatky stravného jsou poukázány na účet zákonného zástupce nejpozději v červenci.

2. Odhlášení/zrušení odebírání obědů

Odhlašování obědů denně od 7:00 do 8:00 na telefonním čísle 281 923 696. Je možné oběd odhlásit také prostřednictvím e-mailu, ale v tomto případě den předem (sj.stolinska@volny.cz ). Učitelé ani vychovatelky žákům obědy neodhlašují.

Pokud se strávník/zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů (např. z důvodu ukončení docházky, ze zdravotních důvodů), je povinen nahlásit tuto skutečnost vedoucí školního jídelny.

Na základě tohoto prohlášení budou strávníkovi/zákonnému zástupci vráceny případné přeplatky za stravné. Strávník/zákonný zástupce se zároveň zavazuje škole uhradit případně nedoplatky za stravné, na které bude upozorněn vedoucí školní jídelny, nejpozději do 14 dnů od odhlášení.

3. Organizace činnosti

3.1. Provoz ŠJ a stravování

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:40 do 14:00 hodin. Výjimečně se může z organizačních důvodů (zkrácené vyučování, vysvědčení, apod.) doba výdeje lišit. Na tuto skutečnost bude ale vždy včas upozorněno.

Provoz školní jídelny je v době prázdnin uzavřen. Vztahuje se to i na případ, kdy je v průběhu prázdnin zajištěna činnost školní družiny.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou. Je zveřejněn na nástěnkách před školní jídelnou, v přízemí hlavní budovy školy ad., na webových stránkách školy a může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

3.2. Organizace a dohledy ŠJ

Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) pracovnice školní jídelny. Pracovnice školní jídelny začnou vydávat oběd až po příchodu dohlížejícího pracovníka.

Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy). Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně.

Dohlížející pracovník zejména:

 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků,
 • organizuje v případě potřeby výdej obědů (čekání ve frontě atp.)
 • dbá na bezpečnost žáků ve školní jídelně
 • dbá, aby žáci zachovali svá místa v pořádku,
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků,
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují.

4. Povinnosti a práva strávníků/zákonných zástupců

 • Řádně, úplně a pravdivě vyplní přihlášku, včas ohlásí změny v údajích, seznámí se s vnitřním řádem školní jídelny a respektuje ho.
 • Včas uhradí platbu za stravné, jinak nebude strávníkovi oběd vydán.
 • V době nepřítomnosti odhlásí řádně a včas oběd.
 • Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují.
 • Před školní jídelnou se žáci řídí pokyny dohlížejících pracovníků.
 • Strávník si před vstupem do jídelny odloží kabát, případně tašku v šatně, umyje si ruce a zařadí se k výdejnímu pultu.
 • Ve školní jídelně strávník dbá na kulturu stolování, dodržuje hygienická pravidla a řád školní jídelny, chová se ohleduplně k ostatním přítomným (nestrká, nehlučí), obědvá klidně, slušně a zbytečně neprodlévá, řídí se pokyny dohlížejících pracovníků, popř. personálu kuchyně.
 • Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
 • Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 • Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 • Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání mobilních telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese jídelna ani škola (viz školní řád) žádnou odpovědnost.
 • Se žádostí o přídavek se obrací na vydávající personál. Maso je možno přidávat pouze s ohledem na ostatní. Pokud např. někteří strávníci maso odmítnou, rozdělí se mezi ty, kteří žádají přídavek.
 • Úraz nebo nevolnost hlásí žáci dohlížejícímu pracovníkovi.
 • Pokud strávník úmyslně zničí vybavení nebo zařízení školní jídelny, je strávník/zákonný zástupce povinen tuto škodu odstranit nebo finančně uhradit.
 • Žáci mají zakázáno manipulovat s okny, s žaluziemi a hlavicemi radiátorů.
 • Veškeré připomínky ke stravování, hygienickým a technickým závadám je nutno řešit ihned s vedoucí školní jídelny.

5.     Vyloučení strávníka ze ŠJ

Strávníci, kteří neuhradí platbu do stanovených termínů (viz článek 1.2. Úhrada za školní stravování), budou do uhrazení stravného vyloučeni ze stravování. V případě, že mají strávníci nějaký zůstatek/přeplatek stravného z předchozích měsíců na účtu školy, budou jim vydány obědy nejdéle do dne vyčerpání těchto zůstatků/přeplatků. Následně se jim výdej obědů zablokuje do doby řádného uhrazení stravného (připsání stravného na účet školy). Strávníkovi je vydán oběd až po zaplacení stravného vždy na dané období.

Závěrečná ustanovení

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí školní jídelny.

Uložení směrnice ve spisovně školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2021.

V Praze dne 30. 7. 2021

PhDr. Martin Březina, ředitel školy