Zápis

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024 – 3. 4. a 4. 4. od 13 h do 17 h

 Для дітей з UA в ЧР з 24. 2. 2022

це зарахування 1 червня 2022 з 14:00 до 16:00

Pro děti z UA v ČR od 24. 2. 2022

je zápis dne 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku nebo ho chcete přihlásit ke vzdělávání v přípravné třídě, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 52 žáků a jednu třídu přípravné třídy s kapacitou maximálně 14 dětí.

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Práva a povinnosti zákonných zástupců (rodičů):

 „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Pro školní rok 2023/2024 můžete podat žádost:

 • O přijetí do prvního ročníku – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
 • O přijetí do přípravné třídyvyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a současně ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU (pokud by dítě mělo v příštím školním roce zahájit povinnou školní docházku)
 • O udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024 – vyplňujete žádost o odklad (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj). Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Veškeré formuláře naleznete v elektronické podobě na webu školy, případně jej vyplníte v tištěné podobě u vlastního zápisu. Při zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno (pečlivě si jej uschovejte). Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí, proto není důvod k zápisu spěchat.

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravné třídy a zahájení správního řízení pro udělení odkladu:

 1. 4. a 4. 4. 2023, v budově Stoliňská 2440 (nová budova), vždy od 13:00 do 17:00
 2. 6. 2023, v budově Stoliňská 2440, od 14:00 do 16:00 (Pro občany UA v ČR od 24. 2. 22)

Základní informace:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně včetně anglického jazyka.

Přípravná třída – výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbývající 2 h jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech aktivit s životem školy. Předpokládá se, že zařazení do přípravné třídy vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, aby budoucí nástup do prvního ročníku byl co nejsnazší.

Nabízíme tyto aktivity k pomoci se zápisem:

 • Možnost prohlídky školy v rámci Dne otevřených dveří – 20. 3 od 14:00 do 17:30
 • Konzultaci s vedením školy v rámci Dne otevřených dveří
 • ONLINE konzultaci pro zájemce dne 20. 3. od 18:30 do 20.00 skrze školní aplikaci MS Teams. Pro připojení pošlete email na brezinaskola@seznam.cz s předmětem „KONZULTACE“, nebo přímo skrze link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdlNmNkYjYtZWVlZC00YzQwLWI0YTktN2EyOWEyZWM3YTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d

K vlastnímu zápisu budete potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště
 • Rodný list dítěte
 • U cizinců cestovní pas, popř. rodný list
 • V případě doložení bydliště lze akceptovat nájemní smlouvu, čestné prohlášení aj.
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti nebo doporučení školského poradenského zařízení
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané v uplynulém školním roce
 • Cca 30 minut svého času

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Doporučení odkladu vydané školským poradenským zařízením – např. PPP (Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Telefon: 266 312 530, 266 310 939, email: poradna9@seznam.cz., nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum). Dále pak doporučení ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit dodatečně, a to v nejkratším možném termínu. Po tuto dobu je správní řízení přerušeno.
 • Pro přípravnou třídu doporučujeme mít udělení odkladu vystavené školským poradenským zařízením a ošetřujícím lékařem či klinickým psychologem – viz kritéria školy pro přijímání do přípravné třídy.

Průběh vlastního zápisu v naší škole:

Zápis v naší škole probíhá formou pohádkového příběhu. Tématem letošního zápisu je Disney. Děti budou za asistence pohádkových bytostí plnit jednotlivé úkoly. Na konci cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik závěrečných jednoduchých úkolů. A také odměna. Zdůrazňujeme – nejedná se o testování vědomostí. Dítě není třeba na vlastní zápis připravovat. Žádost si můžete vyplnit s předstihem v klidu domácího prostředí, případně si vše můžete vyplnit na místě.

Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod přiděleným registračním číslem. Vzor naleznete v příloze.

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle do 30 dnů od zápisu. Dne 26. 4. od 19:00 proběhne informativní schůzka pro zájemce, kde se budete moci vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Na webu školy a na Úřední desce následně naleznete seznam přijatých dětí, resp. jejich registračních čísel, nepřijatým budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou či vydána oproti podpisu.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhhYTgyODEtYTM3MC00OGI1LWJhODktNTA2NDE5MjA1ODNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu ze závažných důvodů nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2023.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete. Vaše spádová škola Vás přijme na základě zákona. Je však vhodné ji o tomto informovat.
 • Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k zápisu do prvního ročníku i letos. Rozhodnutí o odkladu předkládáte při zápisu, popř. dodáte v nejkratším možném termínu.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2021/02/M%C4%8C-Praha-20-OZV_o_skolskych_obvodech_ZS_c_4_2021.pdf

Důležité upozornění:

Jelikož školský zákona a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě (žáka) při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce.

Pro Vaše případné dotazy:  a) telefonicky:       739 301 527, 281 921 127       

                                                       b) emailem:           zs.stolinska@volny.cz                                                    

                                                       c) osobně v ředitelně školy 

 

Martin Březina, ředitel školy

V Praze 2. 3. 2023