Zápis

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, ŽADOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

pro školní rok 2024/2025 – 9. 4. a 10. 4. 2024 od 13 h do 17 h, nová budova školy

 Для дітей з UA в ЧР – 9. 4., 10. 4. 2024 od 13 h do 17 h

Online zápis včetně možnosti přihlásit se na konkrétní termín zápisu bude spuštěn v 8:00 dne 25. 3. 2024. Online zápis bude ukončen ve 12:00 dne 5. 4. 2024. Online zápis se týká pouze žádosti o přijetí do 1. ročníku a žádosti o odklad povinné školní docházky.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zschvaly/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5676#

Pokud máte zájem o vzdělávání dítěte v přípravné třídě, vyplňte Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, který naleznete v sekci Formuláře ke stažení. 

Manuál pro rodiče:

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku nebo ho chcete přihlásit ke vzdělávání v přípravné třídě, popř. budete žádat o odklad povinné školní docházky, níže naleznete jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků a jednu třídu přípravné třídy s kapacitou maximálně 14 dětí.

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Práva a povinnosti zákonných zástupců (rodičů):

 „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Pro školní rok 2024/2025 můžete podat online žádost:

 • O přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 – vyplňujete žádost o přijetí do prvního ročníku
 • O udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2024/2025 – vyplňujete žádost o odklad (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj). Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravné třídy a zahájení správního řízení pro udělení odkladu

 •       9. 4. a 10. 4. 2024, v budově Stoliňská 2440 (nová budova), vždy od 13:00 do 17:00. K zápisu se přihlašujete přes Online zápis.

Základní informace:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola 2023“, výuka 21 hodin týdně včetně anglického jazyka.

Přípravná třída – výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbývající 2 h jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech aktivit s životem školy. Předpokládá se, že zařazení do přípravné třídy vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, aby budoucí nástup do prvního ročníku byl co nejsnazší.

Nabízíme tyto aktivity k pomoci se zápisem:

 • Možnost prohlídky školy v rámci Dne otevřených dveří – 19. 3 od 14:00 do 17:30
 • Konzultaci s vedením školy v rámci Dne otevřených dveří
 • Online konzultace s ředitelem školy:

Pro Vaše případné dotazy týkající se zápisu bude realizováno online setkání s ředitelem školy prostřednictvím MS Teams, které se uskuteční dne 8. 4. 2024 od 19 – 20 hod. Proklik ke schůzce zde:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzY5YWE0ZmUtYWIxYi00MTYxLWE1MjItYjhiZTZkZjcyZjYz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5973df12-8eca-40a7-b104-06982dcd86d4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ID schůzky: 360 577 373 105

Přístupový kód: SuvLKg

K vlastnímu zápisu budete potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště
 • Rodný list dítěte
 • U cizinců cestovní pas, popř. rodný list dítěte
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti
 • K odkladu PŠD pak doporučení školského poradenského zařízení, klinického psychologa či ošetřujícího lékaře
 • Pokud dítě přichází po odkladu, pak rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané v uplynulém školním roce
 • Cca 30 minut svého času

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Doporučení k odkladu vydané školským poradenským zařízením – např. PPP (Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Telefon: 266 312 530, 266 310 939, email: poradna9@seznam.cz., nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum). Dále pak doporučení ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit dodatečně, a to v nejkratším možném termínu. Po tuto dobu je správní řízení přerušeno.

Průběh vlastního zápisu v naší škole:

Děti budou plnit jednotlivé zábavné úkoly. Na konci cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik závěrečných jednoduchých úkolů. A také odměna. Zdůrazňujeme – nejedná se o testování vědomostí. Dítě není třeba na vlastní zápis připravovat. Žádost si můžete vyplnit s předstihem v klidu domácího prostředí, případně si vše můžete vyplnit na místě.

Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod přiděleným registračním číslem.

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle do 30 dnů od zápisu. V určený den proběhne informativní schůzka pro zájemce, kde se budete moci vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Na webu školy a na Úřední desce následně naleznete seznam přijatých dětí, resp. jejich registračních čísel, nepřijatým budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou či vydána oproti podpisu.

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu ze závažných důvodů nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2024.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete. Vaše spádová škola Vás přijme na základě zákona. Je však vhodné ji o tomto informovat.
 • Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k zápisu do prvního ročníku i letos. Rozhodnutí o odkladu předkládáte při zápisu, popř. dodáte v nejkratším možném termínu.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2021/02/M%C4%8C-Praha-20-OZV_o_skolskych_obvodech_ZS_c_4_2021.pdf

Důležité upozornění:

Jelikož školský zákona a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě (žáka) při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce.

Kontakt se školou:

a) telefonicky: 739 301 527, 281 921 127       

b) emailem: zs.stolinska@volny.cz                                                    

c) osobně v ředitelně školy v domluveném termínu

Martin Březina, ředitel školy

V Praze 8. 3. 2024