Školní psycholog

Školní psycholog na ZŠ Stoliňská

Od 17. 1. 2022 působí na naší škole externí psycholog MČ Prahy 20.

Jméno: Mgr. Jana Malíková

Kontakt: Tel. 724 946 707, email: jana_malikova@pocernice.cz

Úřední hodiny: Každé pondělí 8:30 – 12:00 (2. patro, hlavní budova)

Činnost školního psychologa (rámcově):

 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných;
 • Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem;
 • Poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá;
 • Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • Vytváří podmínky pro snížení školní neúspěšnosti dítěte;
 • Provádí opatření k posílení pozitivního klimatu ve škole;
 • Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultovali zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili;
 • Informuje rodiče na třídních schůzkách či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech;
 • V případě potřeby nahlíží do školní dokumentace žáka;
 • Úzce spolupracuje s vedením školy a pedagogy (konzultace apod.);
 • Poskytuje psychologickou konzultaci žákům, pedagogům i rodičům;
 • Pomáhá v situacích, kdy je pomoc psychologa žádoucí.

 

Za vedení školy Mgr. Kateřina Vlková, zástupkyně ředitele