Obecné informace

Obecné informace k zápisu do přípravné třídy a základnímu vzdělávání

Kritéria přijímání žáků jsou zakotvena ve školském zákoně a řídí se směrnicí školy. Stěžejní je věk dítěte, jeho přiměřená tělesná i duševní vyspělost a spádová oblast místa trvalého pobytu. Přijímací řízení probíhá, v souladu s právním předpisem, v termínu od 1. – 30. dubna. Přesný termín je stanoven ve spolupráci se zřizovatelem školy. Nedílnou součástí přijetí k plnění povinné školní docházky dítěte je žádost jeho zákonného zástupce.

Ředitel školy vždy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku (pro školní rok 2021/2022):

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod školy.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy).

Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy (pro školní rok 2021/22):

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy s odkladem povinné školní docházky.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod školy s odkladem povinné školní docházky.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy s odkladem povinné školní docházky.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) s odkladem povinné školní docházky.
 5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.
 7. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 8. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy
 9. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 10. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze).
 11. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 12. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy).

O zařazování dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (dítě s odkladem školní docházky), které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Postup umísťování žáků/dětí je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až do naplnění schválené kapacity školy. V případě zájmu převyšujícího schválenou kapacitu školy je výběr v příslušné kategorii proveden losováním za přítomnosti vedení školy, zástupce pedagogů, zástupce zřizovatele a člena školské rady. Písemný protokol o průběhu losování je vždy zveřejněn.