Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště a integrační tým při ZŠ Stoliňská 823

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zřízeno za účelem poskytování poradenských služeb pro kvalitní vzdělávání žáků. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními. Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (zástupkyně ředitele pro I. a II. stupeň, výchovná a kariérní poradkyně, metodik prevence a ředitel školy) dále třídní učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků
 • naplňování vzdělávacích potřeb, rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků
 • prevenci sociálně patologických jevů
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • vytváření vhodných podmínek pro integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • poskytnutí kariérového poradenství
 • poskytnutí průběžné a dlouhodobé péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jeho snižování
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

ŠPP spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry a OSPODem příslušné spádové oblasti žáků.

Členové ŠPP:

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

Tel: 281 921 127, 739 301 527

Email: zs.stolinska@volny.cz; martin.brezina@zschvaly.cz brezinaskola@seznam.cz

Mgr. Kateřina Vlková, zástupkyně ředitele

Tel.: 281 921 127

Email: katerina.vlkova@zschvaly.cz

Mgr. Eva Březinová, výchovná a karierní poradkyně

Tel.: 777 705 423

Email: eva.brezinova@zschvaly.cz

Mgr. Jakub Hromas, metodik prevence

Tel.: 281 921 127

Email: jakub.hromas@zschvaly.cz

Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská, speciální pedagog

Email: barbora.kvicinska@zschvaly.cz

 

Konzultace jsou možné kdykoli po předchozí dohodě.

 

Integrační tým tvoří členové školního poradenského pracoviště, vedení školy a příslušný třídní učitel (popř. asistent pedagoga).

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby ve školním poradenském pracovišti je písemný souhlas zákonného zástupce žáka.

Škola musí předem a srozumitelně informovat žáka a jeho zákonného zástupce o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby
 • prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta
 • jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu

 

Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola:

 • dodržuje účel poradenských služeb
 • dodržuje etické zásady posykování poradenských služeb
 • vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou
 • poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb

Dokumentace vedená školou

Škola vede o poradenských službách dokumentaci:

 • o vyšetření, jeho výsledcích včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • o součinnosti se školami a školskými zařízeními
 • o komunikaci a spolupráci veřejné moci.

Spolupráce se školským poradenským zařízením

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Spolupráce je mířena zejména k:

 • řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů)

Výchovný poradce:

Výchovný poradce je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště a odborem sociálně právní ochrany dětí.

Standardní činnosti výchovného poradce:

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování a další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi oblastmi kariérového poradenství a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídními učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • poskytování služeb poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů – v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, individuálních vzdělávacích plánů, apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Školní metodik prevence:

Školní metodik prevence provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost.

Standardní činnosti školního metodika prevence:

Metodické a koordinační činnosti

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
 • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence

Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

V Praze dne 25. 6. 2021 (aktualizace)