II. A

Vítejte na stránkách 2. A,

každý den zde naleznete všechny důležité informace, Barbora Pavlič Kvičinská (třídní učitelka)

3. října

A (1. skupina):

Píseň na uvítanou:

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Procvičujeme slovní zásobu od počátku školního roku, kontrola obrázkových slovníčků.

U 8 a 9, poslech, čtení, ukazujeme. Plníme dle pokynů.

Rozhovor ve dvojicích dle U 8 dole.

PS 8 a PS 9.

DÚ na 10. října: PS 8/1 – kresba penálu dle pokynu vpravo (v PS).

Příště písemný test: ověřování znalosti porozumění dle obrázkového slovníčku (vezmi žlutou, vybarvi číslo 4 atp.).

A (2. skupina)
učebnice str. 6-7 (opakování z minulé hodiny, poslech), PS budou mít všechny děti do str. 7/cv. 3 včetně, na úterý 10. 10. domácí úkol v PS – str. 7/cv. 4. Procvičujeme slovní zásobu – školní pomůcky, otázka What´s this?

M:

Myslím si číslo, početní operace sčítání a odčítání, práce s číslicemi.

U 27.

Písemný test  – hodnoceno v Bakalářích – 9 +, 11 -.

DÚ: PS (malá MM) 15/ 1 a 2. 

U (velká MM) u mne ke kontrole.

Č:

U 19 – dle pokynů.

Č – nauka – opis poučky a přepis básně, připojení obrázku (poučka z U ze strany 19, báseň z U strana 19/2 – Foukej). Ilustrace k básni.

Někdo si nese domů k dokončení. 

Vzor:

Pr:

Les  – opakujeme. U 8 a 9.

PS 14.

Týmová práce – myšlenkové mapy k tématu les, budeme dokončovat.

Malá ukázka:

Zítra připomínám Tv, úbor nutný. Prosím, aby se děti převlékly již ráno v šatně.

Druhou vyučovací hodinu za námi přijde do hodiny Tv paní trenérka (trenérka gymnastiky).


 

2. října

Č:

Přivítání písní. Procvičujeme abecedu, pamětně, hry s abecedou, ukazujeme abecedu gesty.

Prosba, poděkování – dramatizace, formulace prosby a poděkování dospělému, kamarádovi. Jak se telefonuje.

U 17 – čteme, ústně.

PS 11 dokončení – práce ve dvojicích. PS u mne ke kontrole.

 

Mateřský jazyk, mluvení ve větách. Odlišení věty a slova. Pozdravy v různých jazycích.

U 18.

PS 12. Zpěv písní.

Písanka strana 9 – psací písmeno n a m.

DÚ: Písanka strana 9 – věty dole (Co dělá netopýr v noci? Netopýr v noci loví. Kde žije mravenec?

Žije v mraveništi.)

 

Čtení – čítanka strana 15 až 17. Vlaštovka a Překvapení. Úkoly okolo článků.

 

M:

Práce s číslicemi, početní operace sčítání do 20 s přechodem desítky.

U 25/1, 2, 3, 5.

PS 14.

U 26/1, 2, 3 – jen přiřazená tělesa.

DÚ: U (velká MM) 26/3 spočítat příklady.

Dnes děti dostaly složku s PL na matematiku, je určena pro rychlíky, budou si nechávat v lavici.


 

27. září

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí, hry s během, procvičení se švihadly, cvičení ve dvojicích.

Přeskoky přes švihadlo vpřed a vzad.

Hry s míčem, hod horním a dolním obloukem, vybíjená.

Úbor si děti nesou domů k vyprání.

Č:

Diktát slov (za diktátem je bonusový úkol, děti měly spočítat počet nohou všech živočichů z diktátu). Všichni mají krásné hodnocení, diktáty nesou k nahlédnutí, prosím o podpis z.z., případně si dítě opraví chyby.

Procvičujeme abecedu, řazení dle abecedy, abecedu pamětně, gesta písmen, přepis gest.

Život Václava, jeho přínos. 28. září – státní svátek.

Četba o Václavovi, PL. děti si nesou domů, kdo chtěl má i omalovánku.

M:

Přechod přes desítku v oboru do 20 (9 +, 11 -), práce s číslicemi.

Krychlové stavby. Slovní úloha.

U 23 a 24.

Kontrola U a PS proběhne 2. 10., dnes si děti nesou materiály domů k nahlédnutí.

28. 9. Státní svátek.

29. 9.  Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:20. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.

5. 10. sběr

25. 10. pátá vyučovací hodina – třídnická hodina.

V případě absence dítěte je nutné učivo doplnit.

Pro radost malá ukázka (hlavně pro ty, kteří nebyli na TS 😉 ):

Část našeho města pro skřítky.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, přeji krásné podzimní dny!


 

26. září

A (1. skupina):

Opakujeme píseň:

What’s in my bag? A song – YouTube

Kontrola PS a slovníčků.

U 6 a 7. Nová píseň, čteme, ukazujeme, zpíváme.

PS 6 a 7.

DÚ: na 3. 10. obrázkový slovníček – škola – opět nalepit do slovníčku, přepsat slova (nové je pouze slovíčko učitel). Slovíčka je nutno umět. Bude hodnoceno.

M:

Nové učivo – rovnice s písmenem, doplňujeme za písmeno číslici.

Pracujeme s číslicemi – nutno, aby děti měly číslice ve škole.

U (velká MM): strana 22.

PS (malá MM): 11/2.

U (velké MM) vybrané u mne ke kontrole.

DÚ: PS (malá MM) 12/1 – první sloupeček.

Č:

Abeceda pamětně, práce v týmech, ústní ověřování.

Některé děti si potřebují abecedu ještě upevnit, až budou jisté, ověříme ústně znovu a mohou získat pěknou známku i později. Hodnoceno v Bakalářích.

U 16/8 – vysvětlení slov, řadíme slova podle abecedy, přepis do sešitu Č – Š. Některé děti mají za DÚ provést opravu chybně napsaných slov, docvičit psací písmena – mají je případně napsaná v sešitě.

Ukázka práce:

Pr:

Opakujeme důležitá telefonní čísla, kdo si dnes nebyl jistý, má šanci se naučit a nechat se ohodnotit, až bude čísla jistě znát. Hodnoceno v Bakalářích.

Pracovní sešity u mě ke kontrole. Kdo dnes neměl PS, donese zítra vypracované.

PS 12 a PS 13/1 a 4.

Děkuji za účast na TS. Prosím, kdo nebyl, zápis je v Bakalářích – prosím o přečtení a potvrzení přijetí zprávy. Děti nesou domů formuláře k podpisu, obratem je po dětech zašlete zpět. Děkuji.

Nesou i podklady k platbě (viz. zápis z TS).

 


 

25. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Vybírání diktátů, některým dětem chybí oprava diktátu, podpis rodičů (abych věděla, že jste diktát viděli).

Hry s abecedou. Abeceda pamětně.

Řazení podle jmen, příjmení apod..

U 15/4 a 5.

 

U 16/6 – do sešitu Č – Š – vypracování dle zadání v U.

U 16/7.

U 16/9.

Slovní fotbal – skupiny, týmy.

PS 11/3.

Abecední domino (skolasnadhledem.cz)

 

Abeceda – píseň. Rozcvičení paží. Diktát písmen.

Písanka – procvičujeme malá psací písmena – r a ř.

Písanka strana  8.

Dáda Patrasová – Abeceda – YouTube

Práce v týmech – psaní slov podle abecedy.

 

M:

Procvičujeme početní operace s přechodem přes desítku.

Potřebujeme mít ve škole číslice i tabulky s mazacím fixem.

Délka a jednotky délky.

U (velká MM): 21.

PS (malá MM):  10/ 1 – druhý a třetí sloupeček i barevně dle zadání.

Sčítání do 20 s přechodem přes desítku (skolakov.eu)

DÚ: PS (malá MM): 11/ 1 – první sloupeček.

Bonusový dobrovolný domácí úkol: ,,Cestou ze školy hledej, kde všude je matematika.“ Děti mají vysvětleno.

 


 

22. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Diktát slov – děti nesou domů k podpisu a případné opravě.

Kontrola DÚ.

Abeceda a řazení dle abecedy (podle druhých i třetích písmen ve slovech).

PS 10/1 a 2.

Tvorba vět, kde všechna slova začínají na jedno písmeno. Př.: Nataša nakupuje nádobí.

Do 27. 9. trvá úkol – pamětně abeceda.

M:

Rýsování – pojem metr, centimetr, pravítko.

U 20. Vysvětlili jsme si pojem přímka, úsečka, bod – rýsovali jsme ,,čáry“ dle zadání v učebnici, zjišťovali jsme rozdíl mezi nákresem čar a rýsováním, přeměřovali jsme obrázek v učebnici a zjistili, že to není přesný centimetr, ale jen obrázek pravítka. Měřili jsme výšku některých dětí, naměřili jsme si na stěnu jeden metr. Jedná se o seznámení s pojmy metr a centimetr, které se v učebnici již vyskytují.

Jednotka délky – metr a centimetr. Čím vším můžeme měřit.

PS (malá MM) 10/1 – první sloupeček, hodnoceno. 10/2.

Kontrola DÚ.

Pr:

PS 11. Dopravní prostředky a doprava. Důležitá telefonní čísla. Nutno umět, příště budeme opakovat.

Zápis do sešitu:

K zápisu jsou použité obrázky z PS 11 – dle zadání v PS.

Č:

Čtenářská dílna – čtení knihy či čítanky dle výběru. Dnes zaměření na hlavní postavy příběhu. Děti určitou dobu čtou na vybraném místě. Následně odpovídají na různé otázky k přečtenému.

Hv:

Procvičujeme a hodnotíme píseň Co to zvoní?

U 15 – 19 (Náročnost tvorby obrazu z ovoce, jaký musí být tvůrce obrazu, jaké má mít vlastnosti, jak dlouho to trvá. Ukázka skladby zapsané v notách, jaká část v hudbě to je, kolik not je třeba. Bedřich Smetana – o jeho životě, ke konci skládal již po ztrátě sluchu, ukázka tvorby – Má vlast – Vltava. Hledání písně ve skladbě – Kočka leze dírou. Píseň, když se nezpívá, ale jen řekne, zpravidla se rýmuje – pojem báseň, hledání rýmu. Rytmizace říkadla, ukázka zápisu v notové podobě. Tvorba vlastních rýmů – téma Skřítkové, kdo chtěl i zhudebnil –

práce v týmech.)

Pod naším okýnkem – nácvik.

Velká pochvala všem!

V pondělí 25. 9. připomínám skupinové třídní schůzky v 17. hodin v kmenové učebně.

Prosím, prohlédněte dětem vlásky, ve škole se objevila pedikulóza.


 

21. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Abeceda pamětně.

Procvičujeme abecedu.

Učíme se abecedu (skolakov.eu)

Abeceda (skolakov.eu)

U 14 – práce v týmech (diktát jen přečten).

PS 9/4.

DÚ: PS 9/1.

Zítra píšeme diktát.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 20 bez přechodu desítky, opakování – hodnoceno, práce s číslicemi.

9 +, 11 -. Přechod přes desítku.

U 18/2 a 4.

U 19.

Zítra máme rýsování – pravítko, ostrá tužka s sebou.

DÚ: PS (malá MM) 8/2 a 3. 

Č:

Procvičujeme psaní.

Písanka 6 – poslední dva řádky – věty, strana 7 (bez posledních dvou řádků).

Čítanka strana 9 – čtení na známky.

Vv, Pč:

Kresba čar, kresba suchým pastelem.

Stříhání čtvrtek, práce s kartonem, lepení. Samostatná práce, práce ve dvojicích.

Téma zde nesdělím 😉 – překvapení pro rodiče na TS, výrobek je vystavený v naší třídě.

 

Připomínám na zítřek na Hv píseň z minulého týdne. Na zítřek donést svou rozečtenou knihu (kdo knihu čte).

 


20. září

Omlouvám se za včerejší popletené zadání DÚ z matematiky, děti měly pravdu, mělo to být cvičení 3 (M (malá MM) PS 5/3), napsala jsem včera 5/1. Chválím děti, vyřešily to :-). Děkuji za pochopení.


 

 

Tv, Tv:

Máme diplomy z víceboje! Rozdávání diplomů a drobných odměn.

Máme zde samé sportovce!

Blahopřeji 🙂

Nástup, poučení o bezpečnosti.

Rozehřátí – PH Země, vzduch.

Cvičení ve dvojicích.

Rozcvička – děti předcvičují.

Přeskoky přes švihadlo.

Míčové hry – hod na cíl.

Vybíjená.

Nákup v rámci srdíčkových dnů.

Č:

Prezentace přečtené knihy. Čtenářské deníky začneme psát od října.

Abeceda pamětně – hra ve skupině.

Psaní vlastních jmen (připravujeme se na týmovou hru).

U 13/1, 2, 3, 4 (v dolní části)  – píšeme pouze na tabulky.

PS 9/2. PS 9/3 – pracovali jsme v týmech, máme rozděláno.

DÚ PS 9/3 dokončit.

M:

Počítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku, vysvětlujeme, graficky znázorňujeme, krokujeme, využíváme číselnou osu do 20.

U 17/2  a 3. U 18/1.

DÚ U (velká MM ) 18/3.

Malé MM (PS) u mne ke kontrole.


 

19. září

A (1. skupina):

Rozhovory – Jak se jmenuješ? Ahoj. Moje jméno je…. Hodnoceno.

Hello, bugs!

U 4 a 5.

PS 4 celá, PS 5/6 – píšeme číslice.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol) PS 5/7. Bonusový ,,za diamanty.“

DÚ na 26. 9. : obrázkový slovníček – PL – vlepit do slovníčku, vybarvit podle barev, k barvám připsat do rámečku název číslice slovem. Umět čísla 1 – 12, umět barvy. Nové učivo je pouze číslo 11 a 12, ostatní je opakování.

A (2. skupina):

uč. str. 4/celá. Poslech, opakování a upevňování výslovnosti.

Jména – rozhovory: What´s your name? My name is … / I am …
PS str. 2/cv. dokončit, kdo nestihl minulou hodinu. Zadán DÚ str. 3/cv. 3 nakreslit sebe sama.
PS str. 4/celá, str. 5/7 dnešní DÚ.
Příští týden kontroluji pracovní sešity, děti budou dostávat samolepky, za tři dostanou 1 🙂

M:

Dopočítávání, přechod přes desítku – odčítání.

U 16/1, 2, 3.

U 17/1.

PS 8/1.

Budeme ještě opakovaně učivo vyvozovat a znovu upevňovat, většina dětí si ale již osvojila a zaslouží si pochvalu.

DÚ: PS (malá MM) 5/1.

Velká MM (U) u mne ke kontrole.

Č:

Abeceda, řazení dle abecedy.

U 12, U 13/4. Vlepení abecedy do sešitu Č – nauka (pod napsanou abecedu ze včerejška).

Učíme se abecedu pamětně.

DÚ do 27. 9. : učit se abecedu (někdo už umí ze školy).

Pr:

Obrázkový kvíz: Jak znáte dopravní značky? | Rádio Junior (rozhlas.cz)

Opakujeme dopravní značky.

PL – dopravní značky, písemný test.

U 7 dopravní prostředky.

Důležitá telefonní čísla.

Sešity prvouky jsou u mne ke kontrole.

Zítra jsou ještě srdíčkové dny! 


 

18. září

19. 9. a 20. 9.  jsou srdíčkové dny.

25. 9. v 17:00 třídní schůzka.

29. 9. ředitelské volno.

Č:

Píseň na uvítanou.

Píseň Abeceda.

Dáda Patrasová – Abeceda – YouTube

Abeceda a její užitek, učíme se abecedu.

Abecedu se učíme ve škole, ale určitě doporučuji opakovat si ji i doma.

U 11. Týmová práce, získáváme diamanty.

 

PS strana 8.

Písanka strana 6 – první tři řádky s písmenem u (hodnoceno).

Sešit Č – nauka – přepis abecedy, kdo nestihl, dokončí doma.

 

Čítanka strana 8 a 9 (včetně úkolů okolo na daných stránkách).

Oslava svátku spolužáka.

Nově máme na lavici k dispozici číselnou osu i abecedu – dětem jsem to připevnila, ať zbytečně nehledáme

a máme vždy po ruce.

 

M:

Přechod v oboru do 20 přes desítku, dopočítávání, slovní úlohy se zápisem.

U 14 a 15.

Pojem mince, koruny.

Dnes děti nedostaly DÚ, mají na zítřek z minulého týdne umět pojmenovat dopravní značky na prvouku

a 1. skupina má opakovat na angličtinu (viz. zadání minulý týden). A určitě čtení 😉

 


 

 1. září

Č:

Pozdravy, pravidla slušného chování. Procvičujeme psaní, dramatizace pohádky.

Pravidla psaní vlastních jmen, pravidla při psaní vět.

U 10/2 a 3.

Písanka strana 5 – diktát písmen, hodnoceno v Bakalářích.

Někdo má v písance na straně 5 dole připsaná písmena, která si má procvičit.

Písanka strana 6 – pouze část s písmenem i (první čtyři řádky).

Poučení o bezpečnosti a chování o přestávkách.

M:

Desítky, jednotky, dopočítávání, vyvozujeme počítání s přechodem přes desítku.

U (velká MM) strana 12 a 13.

Pr:

Cesta do školy.

U 6 a PS 10.

CHODEC – TEST (websnadno.cz)

Na příští hodinu Pr umět dopravní značky z PS strana 10.

Č:

Čtení – čtenářská dílna. Seznámení s pravidly čtenářské dílny.

Čtení budeme mít zpravidla každé pondělí a pátek. Děti by měly stále každý den číst svou knihu alespoň 15 minut denně, důležité je hlasité čtení. Mohou číst i z čítanky.

Rýmy, vyhledávání rýmů, krátká, dlouhá slabika.

Čítanka strana 6 a 7 – Kašpárkův první školní den, strana 5 – Nad knihami.

Práce s textem.

Na příští pátek si mají děti donést svou rozečtenou knihu, jestliže ji mají.

Hv:

Nutno nosit pomůcky.

U strana 11 – píseň Co to zvoní, co to cinká ? – umět první sloku na příští pátek.

Notový sešit – píšeme houslový klíč. Nácvik, jeden řádek.

Hodnocení týdne.

 

Krásný víkend všem! Děti jsem dnes oceňovala, jak pěkně pracují, domlouvají se, spolupracují, učí se nové, zajímají se, hlásí se o slovo…zaslouží si pochvalu!


 

 1. září

Č:

Píseň na uvítanou, pozdravení.

Téma: oslovení, pozdrav.

U 9/1 – četba článku, rozbor článku – jaké je vhodné chování, jaké nevhodné. Jak zdravíme. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost.

PS 7/7, 1, 2.

Písanka – dokončujeme stranu 4.

Rozepsání strany 5.

DÚ: dokončit stranu 5 v písance – pouze k odpovědi na otázku ,,Kdy loví fenek?“. Děti si zjistí z textu nahoře (již jsme četli, možná si pamatují). Píší: Fenek loví v noci.

Poslední dva řádky na straně 5 děti doma nepíší.

M:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky.

U 10/1, 2, 3.

U 11/1, 2, 3.

U (velká MM) je u mne ke kontrole.

 

Focení 🙂

 

Č:

Procvičujeme psaní (tabulky).

Písanka strana 5.

Založení sešitu Č – nauka (velký).

Děti ve druhé třídě potřebují ke psaní stále širší linky, je to tak v pořádku. Úzké linky nedoporučuji.

Opis dvou vět, vlepení berušky.

Děti mají pochvalu a nesou domů k nahlédnutí. Ukázka:

Vv, Pč:

Můj kouzelný skřítek, kombinovaná technika.


 

 1. září

Tv, Tv:

Dnes jsme si připomněli pravidla bezpečného chování v tělocvičně i na hřišti, vhodný oděv na tělocvik, vhodný účes (sepnuté vlasy). Jak se zachází s náčiním a nářadím. Pravidla fair play a týmové práce.

Nástup.

Rozehřátí během. Rozcvička, protažení v nízkých polohách, vyrovnávací cvičení.

Rozcvička s míčem individuálně, ve dvojici, ve skupině. Závodivé hry s míčem.

PH Vracečka.

 

Po dvou hodinách tělesné výchovy dostaly děti na výběr, kdo chtěl, mohl svačit ve třídě, většina dětí šla na svačinu i tak ven.

Prosím ve středu před Tv chodit do školy včas, nejlépe se převléknout již ráno v šatně, následně jít do třídy v úboru a s aktovkou. Děkuji.

Dvě hodiny Tv byly super, prosím, ať se děti ráno před tělocvikem nasnídají.

Č:

Věta a pravidla psaní vět (velké písmeno na počátku, znaménko na konci).

Píseň Beruška, píseň na uvítanou.

U 9/5 a 7.

Přepis do sešitu Č – Š – U9/6 – přepis čtyř vět a označení velkých písmen a znamének na konci věty (podle zadání).

Písanka strana 4 – kapitolka s písmenem h (4 řádky). Kdo nestihl, dokončí za DÚ.

DÚ: vykreslit berušku – pracovní list (PL), děti mají vložené v ŽK, zítra donést, budeme potřebovat.

M:

Tvary a tělesa, slovní úlohy.

Pohybová hra – vyhledáváme tělesa a tvary.

U (velká MM) 8 a 9/1,2.

DÚ: U (velká MM) 9/3 – podle pokynů dokreslit, sestavit příklady a vypočítat.

 

PS z Č a PS z M (malé MM) děti odevzdaly s DÚ ke kontrole (měly odevzdat, většina odevzdala)). Jsou u mne.

Pěkný den všem!

 


 

 

Sběr papíru proběhne v náhradním termínu, o kterém Vás budeme informovat. 14. 9. je termín zrušen.

12. září

A (1 skupina):

Rozdělení do skupin je stejné jako minulý školní rok.

Opakujeme pozdravy: Hello. Goodbye. Otázka: What´s your name?. Odpověď: My name is…., My name´s…, I am…., I´m….

U strana 2 a 3. Píseň – čtení, zpěv.

PS strana 2 a 3 podle pokynů v PS (jsou tam česky, mluvím anglicky).

Rozhovor ve dvojicích (pozdrav, jak se jmenuješ).

DÚ za týden: umět položit otázku ,,Jak se jmenuješ? „, umět na ni odpovědět, pozdravit.

M:

Slovní úloha, osová souměrnost, hodiny.

U = učebnice (velká MM) 6 a 7.

PS = pracovní sešit (malá MM) DÚ 3/3, děti si mohou vypracovat celou stranu (i cvičení 3/1 a 2), ale je to dobrovolné.

Č:

Beruško, půjč mi jednu tečku.

Vyjádření písemné a ústní – U 8 – ústně.

Co jsou věty, jak vypadají, co musí mít na počátku, co na konci. Poučku jsme vyrobili a vystavili ve třídě.

PS strana 6 a strana 7/6.

DÚ: PS 6/5.

Pr:

Ájin oblíbený koutek, Naše škola.

PS 7 a 8.

Na straně 7 jsme obrázky nevykreslovali. Naopak máme rozdělané obrázky školy snů.

Chybějící včera dnes dostali podklady k platbě za PS.

Připomínám:

Ve čtvrtek bude probíhat vánoční fotografování pouze pro děti, jejichž rodiče o sadu projeví zájem – napíší mi do Bakalářů – zda se dítě bude fotit samo či se sourozencem, jméno sourozence a třídu, počet sad, o které stojíte (jedna sada = 350 Kč). Fotografování není povinné. Složení sady – dvě přání, kalendář, malé fotografie, ukázka je vidět na stránkách školy u zprávy pana ředitele. 

Prosím, čtěte stránky naší třídy každý den, moc děkuji :-).

Děti pěkně pracují, mají hezké hodnocení v Bakalářích. Diktáty je třeba opravovat a prosím podepsat, abych věděla, že jste jej viděli. Děkuji.

Některé děti zapomínají pomůcky, prosím o podporu při chystání aktovky, děkuji.

Zítra máme první tělesnou výchovu, prosím o úbor, kdo ještě nedonesl.

Pěkný slunečný den, děkuji za spolupráci 🙂

 


 

11. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Rozhovor o víkendu.

Rytmizace slov – dlouhé a krátké slabiky.

Vlastní jména – vyvození učiva, pojmenováváme své příbuzné a kamarády, jména a příjmení. U 7/1,2,3 (horní část).

Psaní poučky do třídy na stěnu (Vlastní jména píšeme s prvním velkým písmenem), vlastní jméno a podpis.

Příprava na diktát.

 

Založili jsme si nový sešit na diktáty. Diktát jmen, hodnoceno do Bakalářů – zapisovali jsme jen jedničky. Diktáty děti nesou k nahlédnutí, kdo má chybičku, diktát si opraví. Pod diktát napíše O: a provede opravu (stejně jako minulý školní rok).

Písanka strana 3. Písanky jsou vybrány u mne ke kontrole.

Slohové cvičení – porozumění textu. U 7/1 dole. PS strana 5 celá.

 

Prezentace knih.

Čítanka: 3 – 5 (,,Nad knihami“ jsme již nečetli). Luštění v čítance po stranách (na straně 3 – 5). Rozlišujeme b a d, m a n.

DÚ: Č PS 4/8.

 

M:

Početní operace v oboru do 20 bez přechodu desítky.

Velká MM (U): strana 4 a 5 (vybrána u mne ke kontrole).

DÚ: malá MM (PS): strana 2/ cv. 3.

Dětem budu dávat DÚ max. 2 na den, v pátek bez DÚ.

V ŽK mají děti vlepené údaje k platbě za pracovní sešity.

Připomínám, kdo chce, aby se jeho dítě účastnilo ,,vánočního fotografování“, potřebuji zprávu do Bakalářů. Děkuji.

Prosím o zapojení se do sběru papíru, ať máme šanci vyhrát odměnu :-). Kdo papír donese, potřebuji následně donést papírek se jménem a počtem kilogramů, které jste donesli. Děkuji moc. Sběr papíru 14. září :-).


 

8. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme učivo – slabiky, slova, věty.

U strana 5 dokončení, strana 6 (do sešitu jsme cvičení nepsali, pouze na tabulky).

Písanka – dokončení strany 2.

M:

Početní operace v oboru do 20 bez přechodu 10.

Prosím o donesení číslic do školy, potřebujeme je k procvičování, děkuji.

PS 2/3, 4, 5, strana 3. Kontrola DÚ. Kontrola dnešní práce v PS bude také v pondělí, dnes děti nesou domů

k nahlédnutí.

Prosím, už se k někomu zatoulal PS spolužáka, podívejte se a doneste v pondělí do školy, děkuji.

Pr:

Naše škola, co děláme ve škole.

U strana 4 a 5.

PS strana 6.

Založení sešitu na prvouku – velký A4 –  první zápis (vpravo nahoře: 8. září, řádek pod nápis: Moje svačina, na další řádky děti psaly, co mají rády ke svačině – pouze ve slovech, dole v bílém prostoru svačinu nakreslily). Hodnocení v Bakalářích. 😉

Také se nám k někomu zatoulala jedna učebnice prvouky.

Č:

Slabiky, slova a věty: PS strana 3 a strana 4/6,7.

PS budu kontrolovat v pondělí, dnes si nesou domů děti k nahlédnutí.

Hv:

Kočka leze dírou, Okolo Frýdku cestička.

Dokončení ,,prázdninového okénka“.

Hodnocení týdne.

Chibyčky. Pohádka o tom, proč se nemusíte bát dělat chyby | Dvojka (rozhlas.cz) Poslech jen části. O našem chybování, chyba nevadí….

DÚ na víkend děti nemají, prosím, aby si děti doplnily, co jim případně ještě ve škole chybí. Děkuji moc! Ořezat pastelky a tužky, pomůcky donést podle rozvrhu.

14. 9. 2023 proběhne ve škole ,,vánoční focení“. V případě zájmu o sadu fotografií (i případné focení se sourozencem, uveďte také jeho třídu) mi napište do Bakalářů. Sada stojí 350 Kč, obsahuje stolní kalendář, 2krát vánoční přání, malé fotografie. Děkuji.

14. 9. sběr papíru – nejlepší třídy ve sběru papíru budou na konci roku oceněny, taktéž bude pokaždé oceněn nejlepší ,,sběrač“ třídy.

Přeji krásný slunečný víkend, nemocným brzké uzdravení!


 

7. září

Č:

Píseň na uvítanou.

U (učebnice): strana 4, strana 5 – písmena tiskací a psací.

Sešit 512 – Č – Š: přepis podle cvičení v U strana 5/2a. Do sešitu píšeme vpravo nahoru datum: 7. září, řádek pod datem pokračujeme – přiřazení tvarů malých a velkých písmen, dvojice písmen jsme napsali do sešitu psacím písmem.

PS (pracovní sešit) číslo 1, strana 1.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 10 – opakování prvního ročníku.

U 4. díl – strana 1, strana 2/2.

DÚ (děti si odhlasovaly, že DÚ bude 🙂 ): strana 2/1 (včetně vybarvení výsledků dle pokynu v zadání).

Č:

PS strana 2. Do PS píšeme tužkou.

Správný sed a úchop, písanka – strana 1 opakujeme abecedu, strana 2 – první tři řádky – malé psací l.

Vv a Pč:

Prázdninové okénko – stříhání a lepení proužků papíru do tvaru okna, v každém okénku nakreslený prázdninový zážitek.

Děti si mohou nechávat U i PS v lavici (kapsáři), nemusí nosit domů, každý může mít jinak. Někdo si nosí každý den, někdo si nechává v lavici a nosí jen v pátek, někdo domů nosí jen materiály, kde je DÚ. 

 


6. září

Probíhají třídnické hodiny.

Píseň na uvítanou.

Dokončujeme prezentaci prázdninových deníčků.

Dokončení ptáčka na strom naší nálady.

Prezentace přečtené knihy, založení listu na čtenářskou výzvu. Děti mají ve škole nadepsaný list, kde si za každou přečtenou a zároveň představenou knihu vykreslí jednu knihu. Nejzdatnější čtenáře čeká na konci školního roku kniha jako odměna. Představení naší třídní knihovny – zásobník nápadů na četbu.

Skupinová práce – čtení dopisu od skřítků, luštění přesmyček z písmen, psaní slov psacím písmem. Získáváme první ,,diamanty“ na naše truhličky.

Na velkou přestávku jsme byli venku.

Nadepisování sešitů – nácvik podpisu psacím písmem. Sešity mají děti uložené ve svých šanonech ve třídě, postupně je budeme brát podle potřeby.

(Pro chybějící: Na druhý řádek na obalu sešitu píšeme své jméno a příjmení v podobě: A. Novotná, řádek pod jménem: 2. A, na první řádek budu dopisovat dle předmětů, pravý horní roh sešitu: číslo, kterým vše dítěti označujeme. Děkuji. Sešity doporučuji obalit.)

Rozdělení ,,služeb“ ve třídě.

Zítra již výuka podle rozvrhu.

Velké ocenění za svědomitý přístup všech, děkuji za spolupráci, díky nachystaným pomůckám mohou děti pracovat bez obtíží.

Písmenka oprašujeme postupně, většinu umíme spolehlivě :-).

Pro radost zašlu fotografie přes Bakaláře.


 

5. září

 

Probíhají třídnické hodiny.

Seznámení se školním řádem a pravidly pro klasifikaci, naše domluva ve třídě, jak se budeme chovat, aby se nám tu všem líbilo.

Přesazovali jsme se podle výšky, brýlí atp., zasedací pořádek ještě není trvalý, uvidíme, jak se nám nová místa osvědčí na spolupráci dětí.  Některým dětem se bude měnit výška lavice, židle.

Děti prezentovaly své prázdninové deníčky a upomínkové předměty z prázdnin, zasloužily si slíbenou drobnou odměnu.

Na velkou přestávku jsme byli venku.

Sešity jsme dnes nenadepisovali, čekáme, až je budou mít všechny děti.

Děti dostaly další pracovní sešity, můžete je obalit.

Nová píseň na uvítanou.

Domlouvání ohledně možné školy v přírodě.

Volba nových týmů.

Výroba ptáčka „náladovníka“, děti si kreslily ptáčka, kterého budou dávat na náš strom podle toho, jak se cítí, jak se mají. Potřebují kolíček ze dřeva.

Zítra probíhají také třídnické hodiny. Na oběd jdeme ve 12.00 hodin. Prosím nosit pomůcky do školy, kufřík na Vv a Pč a další. Ve čtvrtek je již výuka podle rozvrhu.

Plánované akce:

 1. 9. sběr papíru,
 2. 9. třídní schůzky v kmenové třídě – společné, od 17. hodin,
 3. 9. ředitelské volno,

od 18. 9. by měly probíhat kroužky.

Prosím, zkontrolujte, zda Vám funguje přístup do MS Teams.

Žákovské knížky jsou vybrané u mě ke kontrole údajů.

Prosím, když dítě odchází ze školy jinak, než je napsané v přihlašovacím lístku do družiny, potřebuji písemnou zprávu o změně – do družinového sešitu. Děkuji.

Děti pracují a spolupracují moc pěkně, děkuji za spolupráci všem, Barbora Pavlič Kvičinská


4. září

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024.

Píseň Skřítkové.

Představení Rozekvítka a naší třídní hry.

Pasování na druháčka – vítací listy.

Hra Kompot – děti si mění místa dle různých zážitků z prázdnin.

DÚ pro rodiče (zákonné zástupce) 🙂 Žákovské knížky – prosím vyplnit stranu číslo 1.

Na zítřek s sebou: aktovku, přezuvky, penály, sešity (budeme si je nadepisovat a nechávat ve škole, aby je děti měly k dispozici, když sešit dopíší). Prázdninové deníčky, památky z prázdnin (po domluvě s rodiči).

Kdo si chce již nosit další pomůcky do třídy, je to možné (kufřík na Vv a Pč, úbor na Tv – bude zůstávat v šatně, kapsáře. Podložky na lavice nenosit, nevyužijeme je.).

Děti dnes seděly podle výběru, zítra již budeme řešit podle toho, jak kdo vyrostl apod. ;-).

Zítra rozdáme další pracovní sešity.

Dnes děti dostaly katalogy knihkupectví. Knihy lze objednávat do 12. 9. 2023 – nutno nosit přesnou částku a vyplněnou objednávku.

Bylo to krásné uvítání, děti veselé, spolupracovaly, skvělý začátek školního roku. Děkuji za milé dárečky!

 


 

Milí rodiče, milé děti!

 1. září nás čeká zahájení nového školního roku 2023/2024.

 

 1. září mají žáci jednu vyučovací hodinu, škola se otevírá v 7:40. Tento den proběhne pouze slavnostní zahájení pro děti, děti se nepřezouvají, jdou rovnou do své třídy (stejně jako loňský rok, první patro, první třída v chodbě vlevo).

 

Ranní družina tento den není, po skončení první vyučovací hodiny mohou děti přejít do družiny (platí pro přihlášené děti, nebo je nutné donést zápisový lístek, který jste dostávali na konci školního roku). V tento den je možnost jít na oběd. Všechny děti mají automaticky odhlášený oběd, kdo na oběd chce

(polévka s pečivem), musí si jej ve školní jídelně přihlásit.

Od úterý je již družina v provozu ráno i odpoledne jako obvykle.

Organizace prvního týdne:

 1. 9. 2023 jedna vyučovací hodina.
 2. a 6. 9. čtyři vyučovací hodiny – probíhají třídnické hodiny.
 3. a 8. 9. je již výuka podle rozvrhu – pět vyučovacích hodin.

 

V tomto školním roce je novinkou, že veškeré omluvenky budete zasílat pouze prostřednictvím Bakalářů, nebude nutné vypisovat omluvný list v žákovské knížce. Prosím, zkontrolujte své přístupy. Děkuji.

Postup při omlouvání přes Bakaláře: komens – poslat zprávu – typ – omluvení absence.

Náš třídní rozvrh vkládám pro jistotu i zde na stránky.

 

1 2 3 4 5
pondělí Č M Č Č
úterý A (dvě skupiny) M Č Pr
středa Tv Tv Č M
čtvrtek Č M Č Vv
pátek Č M Pr Č Hv

 

Máme také nové pracovní emaily, jestliže jste mi přes prázdniny něco zaslali na starý pracovní email, neobdržela jsem to.  Prosím, abyste prvotně vždy využívali Bakaláře, děkuji moc.

 

Pracovní sešity ve druhém ročníku platí rodiče (zákonní zástupci). Podrobnosti Vám sdělím a zapíši do žákovské knížky dětem později.

Moc Vám všem děkuji za krásné pohlednice. Věřím, že jste si odpočinuli, užili sluníčka a těšíte se na setkání! Třída je nachystaná a už se nemůžeme dočkat, až děti přijdou, moc se těšíme.

Pro další pokyny sledujte stránky školy a stránky naší třídy, děkuji.

Užijte si krásné poslední dny prázdnin, přeji pěkný den, Barbora Pavlič Kvičinská