Kariérové poradenství

Kariérové poradenství na ZŠ Stoliňská 823

Cílem karierního poradenství je poskytnout poradenství žákům a zákonným zástupcům při volbě další studijní a profesní orientace žáka. Pro usnadnění volby střední školy je v 9. ročníku vyučován předmět Praktické činnosti – Volba povolání, kde se žáci seznamují s možnostmi studia na střední škole, přípravě na přijímací řízení a s problematikou pracovního práva a uplatnění na trhu práce.

Žákům a zákonným zástupcům poskytujeme možnost individuálních konzultace k volbě střední školy. Pro žáky 8. a 9. ročníků organizujeme návštěvy vybraných veletrhů středních škol, zprostředkováváme informační materiály o středních školách a studijních oborech. Ve spolupráci se středními školami umožňujeme prezentace středních škol v naší škole.

Karierní poradkyně informuje žáky a zákonné zástupce o aktuálních informacích k průběhu přijímacího řízení. Ve spolupráci s partnerskou pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťujeme tzv. Profi testy.

Co poskytujeme?

  • Individuální konzultace pro žáky a zákonné zástupce k volbě střední školy
  • Organizujeme návštěvy vybraných veletrhů středních škol pro žáky 8. a 9. ročníku
  • Zprostředkováváme informační materiály o středních školách a studijních oborech
  • Zajišťujeme prezentace středních škol pro žáky 9. ročníku ve škole
  • V 9. ročníku je realizovaná výuka předmětu Praktické činnosti – Volba povolání
  • Ve spolupráci s PPP zajišťujeme testování studijních předpokladů žáka
  • Zprostředkováváme aktuální informace o průběhu přijímacího řízení
  • Vydáváme potvrzení přihlášek a zápisové lístky na střední školy

Karierní poradkyně: Mgr. Eva Březinová

E-mail:  eva.brezinova@zschvaly.cz, brez.e@seznam.cz

Telefon: 777 705 423

Individuální konzultace po domluvě.