Historie školy

Píše se rok 1787. První údaj, vztahující se k budoucí škole, uvádí, že při rozdělování části pozemků ode dvora z bývalého majetku Jezuitů roku 1781 obdržel ke svému domku čp. 8 ve Chvalech do vlastnictví 18 měřic polí s loukou Kašpar Folprecht.

Roku 1787 zřídila obec ve Chvalech triviální školu o jedné třídě. Právě Kašpar Folprecht uvolnil v uvedeném domku jednu světnici a připraviv se předtím k učitelskému povolání, stal se prvním zdejším učitelem.

Domek této prvotní školy stál v místě, kde dosud zůstává historická školní budova.Úřad učitelský, tehdy dědičný, převzal po něm jeho syn a později i vnuk. Podle dochovaného záznamu jejich služebné jim náleželo 106 zlatých 95 krejcarů císařské odměny ročně. K tomu 3 sáhy dřeva, 5 věder piva a od vrchnosti 24 zlatých ročně. Pro výuku dětí byla ke škole chvalské přiškolena i sousední obec Svépravice s dvorem Xaverovem. Historie školy se dotkla i prusko-rakouská válka.

Začátek a konec školního roku neměl po větší část 19. století pevně stanovené datum. Škola začínala v čase zhruba od poloviny září do poloviny října, končila v druhé polovině července. Po roce 1888 začínaly hlavní prázdniny měsícem srpnem a končily v září. Předzvěstí konce prázdnin ve Chvalech bývalo posvícení konané na počest sv. Ludmily. Konec století už přinesl změnu.  Začátek školního roku byl stanoven na první zářijové dny a konec na poslední dny měsíce června.

1. světová válka

V prvním válečném roce se ve škole ve větším rozsahu než v letech předcházejících konaly různé „slavnostní akce“ k výročím v panovnické rodině a k počátečním válečným vítězstvím rakouských vojsk i církevním příležitostem. Děti se věnovaly sběru kovů, plodů a semen různých rostlin, v hodinách ručních prací zhotovovaly různé doplňky pro vojáky v poli a ze zbytků starých látek dělaly cupaninu. Učitelé byli obcí zapojováni do provádění nařizovaných soupisů zásob obilí a dalších produktů v zemědělských hospodářstvích. Po ukončení školního roku 15. července 1915 organizovali učitelé pro žáky na následující dobu volna „ prázdninové družiny“. V jejich rámci například podnikali dvakrát v týdnu vycházky do polí a lesů v okolí školy střídavě s organizováním her, zpěvu a přednášením básní.

2. světová válka

Dne 20. března 1939 obsadili němečtí vojáci nejprve třídy v novostavbě měšťanské školy, v částech školy obecné se střídavě učili žáci měšťanky s žáky školy obecné. To však netrvalo dlouho a škola byla vojáky zabrána celá. V uličce vedle školy byla nejprve vojenská kuchyně, kterou později vystřídaly tanky. Vojsko odešlo 29. dubna, aby se ještě jednou do školy vrátilo a to 23. Listopadu. Náhradní vyučování bylo na směny zařízeno v místních hostincích. Řádné vyučování mohlo pak začít až po vyčištění tříd a navrácení vystěhovaného nábytku a pomůcek do kabinetů.

Podrobně rozpracovanou historii školy naleznete v publikaci Chvalská škola 1787 – 2012.