Školní klub

První školní dny školního roku 2022/2023

Ráda bych Vás přivítala v novém školním roce. Jestli Vás zajímá, jak to bude vypadat v prvních dnech školy, na následujících řádcích se vše dozvíte.

První školní den budu po první hodině  (8:45) stát ve vestibulu nové budovy, kde se mi budou pomoci děti do Klubu nahlásit. Prosím, ať se mi nahlásí i děti, které budou chtít začít Klub navštěvovat třeba až po prvním týdnu školy.

Klub je zaměřen, pokud počasí dovolí na venkovní aktivity na školním hřišti. V Klubu si děti se svolením rodičů mohou dělat domácí úkoly a připravovat se na vyučování.

V průběhu září dostanete k platbě potřebné údaje.

Klub je otevřen od 12:35 do 15:00. Děti mohou přicházet a odcházet v hodinu, kdy potřebuji. V Klubu mohou čekat smysluplně na odpolední vyučování.

Děti, které potřebuji být ve škole déle, přecházejí do školní družiny.

V případě potřeby mi pište na e-mail: renata.hromasova@zschvaly.cz

Přeji Vám i dětem poklidné vykročení do nového školního roku.

Renáta Hromasová

Základní informace

 

Školní klub je součástí Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823. Školní klub vyplňuje časový prostor mezi vlastním vyučováním a odchodem žáka domů ze školy – je tedy důležitým mezičlánkem a výchovným partnerem rodiny a školy. Nabízí volnočasové vyžití žákům 2. stupně a žákům 1. stupně, kteří nejsou zapsáni v pravidelné docházce do školní družiny. Jeho kapacita je 30 účastníků.

Úplata za vzdělávání ve školním klubu činí 200,- měsíčně. Přihlášení i odhlášení probíhá písemnou formou, vždy k rukám vychovatelky paní R. Hromasové.

Hlavním posláním ŠK je rozvoj talentu, zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a dohled nad nimi. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky 2. stupně ZŠ.

Cíle vzdělávání školního klubu:

  • motivovat k celoživotnímu vzdělávání
  • podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
  • vést děti k účinné a otevřené komunikaci
  • rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat děti, aby se projevovaly jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti
  • vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování a prožívání životních situací
  • rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, prostředí a přírodě
  • učit se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
  • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám
  • učit děti žít společně s ostatními