Základní informace k týdnu od 8. 11. do 12. 11. 2021

Základní informace k týdnu od 8. 11. do 12. 11. 2021

Stručný přehled:

 • 8. 11. Probíhá testování všech žáků – podrobnosti jsou uvedeny níže.
 • 9. 11. Třídní schůzky ONLINE k přijímacímu řízení – 5 ročníky. Od 18:00 formou MS Teams.
 • 9. 11. až 11. 11. Sběr starého papíru – kontejner bude opět u hlavní budovy.

Informace s předstihem:

 • 14. 11. 2021 Počernická světýlka – tradiční akce s lampiónky
 • Svetylka_plakat_2021
 • 15. 11. a 16. 11. ředitelské volno (ŠD bude v nutných případech zajištěna na naší škole)
 • 17. 11. Státní svátek
 • 18. 11. Probíhá testování všech žáků
 • 22. 11. Třídní schůzky všech tříd (formu upřesníme dle vývoje situace v souvislosti s opatřeními MŠMT) + proběhne čtvrtletní pedagogická rada

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 • 2. 12. Přijímací zkoušky nanečisto – určeno žákům 9. ročníků.  Cvičné testování probíhá od 14:00 do 16:00.

Všeobecné informace

 • Informace k testování:

Předem děkujeme za spolupráci, společně to opět zvládneme, stejně jako v září tohoto školního roku.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách s výjimkou přípravné třídy a prvních ročníků. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

 • 7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)
 • 8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)
 • 8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování)

Žáci budou testováni testy označené SEJOY (stěr z nosní sliznice). Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice.

Testovat se nemusí:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování  (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný  (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka:

Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). Každý si bezplatně tuto aplikaci může stáhnout. V této aplikaci jsou v podrobnostech lehce dohledatelné veškeré důležité skutečnosti. K načtení QR kódů pak slouží aplikace čTečka, která je také bezplatná ke stažení.

Pokud by nastalo, že zákonný zástupce z nějakého důvodu nechce testování pro své dítě a na dítě se nevztahuje výjimka, musí škola postupovat takto:

Prezenční výuky se bude moci účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování  (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou.

Pevně doufám, že opětovně uchopíte situaci tak, že společným zájmem nás všech je vzdělávání žáků a jejich řádná účast ve výuce;  nebude tedy třeba činit další opatření, která nejvíce vždy postihnou žáky.

(Pozn.: Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze žáci s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.)

Pokud bude výsledek testu daného žáka pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno. Ze školy dostanete potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Na základě nařízení nejsou školní testy platné pro další aktivity dítěte.

 • K situaci ve škole:

Žádná třída dosud není v karanténě, avšak 8 žáků bylo na základě doporučení HSHMP dáno do karantény. Tři žáci z různých tříd jsou Covid pozitivní. Opakovaně doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Je nutné včasné předávání informací o zdravotním stavu dítěte směrem ke škole. V případě, že máte podezření na nějaké onemocnění, raději ihned kontaktujte lékaře a do stanovení diagnózy onemocnění dítěte raději omezte docházku dítěte do školy. Taktéž je nutné dodržovat používání desinfekce před jídlem, při kontaktu s často používanými povrchy – zábradlí, kliky aj.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj.  Používání roušek či respirátorů je ve stejném režimu jako dosud. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme

Distanční výuka: 

Předpokládáme, že se veškeré obtíže podařilo odstranit a systém je nastaven tak, aby v případě potřeby třída plynule přešla na distanční výuku. Nyní je systém vyučujícími využíván na průběžné zadávání samostatné práce (známkováno) nebo procvičovacích domácích úkolů, případně na podporu nemocných žáků při doplňování učiva.

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet.

 K projektu Školní ulice:

Děkujeme za spolupráci na vytvoření bezpečné ulice. Projekt stále pokračuje, třebaže zákaz vjezdu není vymáhán fyzickou zábranou či hlídkou MP. Děkujeme, že využíváte přilehlá parkoviště – LIDL, Chvalská tvrz, Stoliňská u autobusové zastávky Chvaly.

Na základě podpory naší činnosti ze strany TSK (Technická správa komunikací) máte možnost zhlédnutí míst s výskytem dopravních nehod v okolí školy.

Vše můžete vidět na přiložené mapce.

 

Martin Březina

V Praze dne 4. 11. 2021