Základní informace k týdnu od 3. 1. do 7. 1. 2022

Základní informace k týdnu od 3. 1. do 7. 1. 2022

Informace jsou doplněny a aktualizovány na základě pokynů MŠMT, které dnes škola ve 20:43 obdržela do datových schránek. Omlouváme se, ale tentokráte je materiál značně rozsáhlý. Z důvodu zmíněné rozsáhlosti jsem nejdůležitější body zestručnil do algoritmu, který snad bude srozumitelný:

Velmi stručně a snad srozumitelně:

 • Pokud někdo odmítne testování, platí stejná pravidla jako dříve – rouška stále, oddělení od ostatních, neúčast na společných aktivitách
 • Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • V pondělí se testují všichni – bez rozdílu očkování či prodělání COVIDU v ochranné lhůtě
 • Pokud bude v pondělí pozitivně testován žák/žáci, je postup stejný jako dosud; tedy oddělení daného žáka, kontaktování zákonných zástupců, následně PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.
 • Ve čtvrtek se testují všichni – bez rozdílu očkování či prodělání COVIDU v ochranné lhůtě
 • Pokud se ve čtvrtek vyskytne pozitivní žák/žáci, ostatní, co s ním byli ve styku v uplynulých dvou dnech, ve škole zůstávají, avšak:
 • Do doby výsledku testu musí mít každý den proveden antigenní test (zajišťuje a hradí škola, testování bud probíhat pod dohledem vyučujícího)
 • Po celou dobu do výsledku/výsledků PCR testu/testů pozitivně testovaného žáka/žáků mají po celou dobu výuky nasazen respirátor
 • Třída s pozitivně testovaným zachovává homogenitu
 • Ideálně s vlastním hygienickým zařízením, což je nerealizovatelné, tudíž musíme strikně upravit algoritmus využívání společných prostor.
 • Odděleně probíhá stravování ve školní jídelně

Pozor: zde je tedy klíčová role rodiče, aby v co nejkratší lhůtě zajistil svému dítěti PCR test, který potvrdí či vyvrátí přítomnost SARS – CoV – 2 u daného dítěte.

V příloze naleznete jednoduchý algoritmus ke správnému postupu.

Klíčové změny podrobněji – účinnost od 3. 1. 2022:

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12., a to že o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.), o i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání, o testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů. Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem.

 Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
 1. používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 2. používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
 3. dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)
 4. dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Mimořádné opatření upravuje pravidla při testování zaměstnanců v těch školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá testování dětí a žáků

 • nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci, o povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů, o povinnost podstoupit test se (stejně jako u dětí a žáků) nevztahuje na zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, o zaměstnanci, který odmítne podstoupit test a ani nedoloží některou ze skutečností podle bodu výše, se nařizuje po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem,

 Ochranný prostředek nemusí plošně používat

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem (respirátor nebo obdobný prostředek), a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek), který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,

 ▪ ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků,

 ▪ v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický pracovník, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Zaměstnanec, který nesplnil podmínky podle bodu 2 nebo 3 (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), je dále povinen se stravovat odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest,

▪ mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil některou z podmínek podle bodu 2 nebo 3 (podstoupit test nebo doložit test z odběrového místa), po dobu výkonu jeho činnosti nepoužije,

 • výjimky z povinného nošení ochranného prostředku stanovené pro zaměstnance, jenž se odmítne podrobit testu nebo doložit negativní test z odběrového místa, jsou uvedeny výše, jiné výjimky se neuplatní.

Rychlý přehled:

 1. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy – podrobnosti jsou uvedeny níže.
 2. 1. Testování žáků a zaměstnanců školy– podrobnosti jsou uvedeny níže.
 3. 1. Odjezd na LVK – Šumava

Pondělí 3. 1. 2022:

Testování všech žáků a všech zaměstnanců školy.

Podrobnosti k testování:

Žáci přípravné třídy, prvních a druhých ročníků budou testováni testy založenými na přítomnosti antigenu SARS – Cov – 2 ve slinách a hlenech.

Žáci třetích až devátých ročníků se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici.

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pozn.: Dotazem na MZ řeším aktuální přehled schválených testů pro samotestování, avšak dosud nemám zpětnou vazbu k uvedenému dotazu.

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí tito žáci:

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 h PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Distanční výuka:

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet. Průběžně zde zadáváme úkoly, abychom byli připraveni na případnou karanténu třídy.

Lyžařský výcvikový kurz (8. 1. 2022 až 15. 1. 2022) – aktualizované informace:

Vzhledem ke stávajícím opatřením MŠMT je třeba, aby zákonní zástupci zajistili v pátek 7. 1. 2022 PCR test svému dítěti. Ideálně v ranních hodinách, abychom do odjezdu v sobotu 8. 1. 2022 měli výsledek testu k dispozici. Škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test) a vydává písemné potvrzení, že jsou podmínky splněny; tímto písemným potvrzením se může žák prokazovat v případě kontroly na lanových dráhách; škola pro účely hromadného nákupu jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola organizující kurz provozovateli předložit za účelem prokázání splnění podmínek jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední škola zkontrolovala, že splňují podmínky

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

K novele zákona o zajištění zdravotnických úkonů:

(novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, která s účinností od 1. 1. 2022 umožní na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“) poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem ve školách)

JAK TEDY POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ SAMO NEDOKÁŽE PROVÉST ZDRAVOTNÍ VÝKON:

 • zákonný zástupce požádá PLDD, u kterého je dítě registrováno, o indikaci domácí péče,
 • po indikaci PLDD osloví zákonný zástupce poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel domácí

péče),

 • seznam poskytovatelů domácí péče naleznou v Národním registru poskytovatelů zdravotních

služeb https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele

nebo mohou oslovit zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno, nebo poskytovatele zdravotních služeb na základě doporučení PLDD,

 • zákonný zástupce osloví ředitele školy a předá potřebné informace,
 • škola musí poskytovateli zdravotních služeb umožnit vstup do školy a zajistit pro poskytnutí

zdravotních služeb prostor (místnost),

 • vybavení místnosti (jelikož se nejedná o místnost poskytovatele zdravotních služeb,

ale o místnost ve „vlastním sociální prostředí pacienta“) není dáno legislativou, ale lze doporučit,

aby v místnosti bylo umyvadlo s tekoucí teplou vodou, dávkovač s mýdlem, koš na odpad, stůl,

2 židle, event. lůžko; je možné např. využít místnost, kde se izoluje nemocné dítě, než si pro něj

přijedou rodiče, ale především jde o zajištění soukromí dítěte,

 • poskytovatel domácí péče si do školy přinese pomůcky pro provedení výkonu a odnese si vzniklý

infekční odpad.

Příklady zdravotních výkonů, které typicky může zajistit poskytovatel domácí péče:

 • chronická medikace, jejíž podání je nutné v krátkých časových intervalech (např. po 4 hod.),
 • pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi (glykémie),
 • pravidelná aplikace inzulinu,
 • výměna stomické pomůcky (zde lze předpokládat, že půjde o naprosto výjimečné případy, neboť mají dostatečnou objemovou kapacitu) pravidelné odsátí sekretu z tracheostomie (i zde se pravděpodobně bude jednat o výjimečné případy, když většinou je třeba odsátí sekretu dle potřeby, a nikoliv tedy pravidelně),
 • podání stravy cestou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG).

Jedná se o plánované pravidelně se opakující zdravotní výkony, které dítě nezvládne samo, a které nelze zajistit v době, kdy dítě není ve škole.

 

priloha_982673829_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4 (1)

Martin Březina

V Praze dne 30. 12. 2021