Aktuální informace k 17. 1. 2022 a omluva za nefunkčnost systému

Vážení rodiče, omlouváme se za technické komplikace, které byly způsobeny aktualizací systému na serveru, kterou jsme nemohli ovlivnit. Nyní již systém planě pracuje.

Níže k důležitým informacím:
Třída 4. A
Většinou již máte kompletní informace od třídní paní učitelky, takže jen pro úplnost. Vzhledem k výskytu pozitivního žáka na Sars-CoV-2 jsou opatření nastavena tak, že do školy nemohou žáci, kteří nejsou plně očkovaní. Žáci s ukončeným očkováním a žáci po COVIDU v posledních 180 dnech do školy mohou, karanténa se jich netýká. Žáci neočkovaní budou mít zajištěnu distanční výuku, ostatní žáci se budou vyučovat ve třídě. V KALENDÁŘI MS Teams již uvidíte založené předměty.

Výuka je tedy tzv. hybridní.
Třída 6. A
Většinou již máte kompletní informace od třídní paní učitelky/asistentky, takže jen pro úplnost. Vzhledem k výskytu pozitivního žáka na Sars-CoV-2 jsou opatření nastavena tak, že do školy nemohou žáci, kteří nejsou plně očkovaní. Žáci s ukončeným očkováním a žáci po COVIDU v posledních 180 dnech do školy mohou, karanténa se jich netýká. Žáci neočkovaní budou mít zajištěnu distanční výuku, ostatní žáci se budou vyučovat ve třídě. V KALENDÁŘI MS Teams již uvidíte založené předměty.

Výuka je tedy tzv. hybridní.

Informace k izolaci, karanténě a rizikovým kontaktům – upřesnění:

 • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
 • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém

kontaktu, a to v délce 5 dnů.

 • Karanténa se nařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce
 • Použití pravidla doporučeného nošení roušek je zatím nepotvrzeno.
 • PCR test při ukončení je zatím nepotvrzen.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou

 • osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu.
 • V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:
 1. měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
 2. měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:

▪ ve vzdálenosti menší než 1,5 m

▪ po dobu minimálně 5 minut

▪ bez použití respirátoru,

 • seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby.

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

 

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za nutnost upřesnění.

Martin Březina

 

K novým opatřením platným od 17. 1. 2021:

Karanténa bude při splnění stanovených podmínek (rizikový kontakt s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem či Ag testem provedeným poskytovatelem zdravotních služeb) nařízena ze strany KHS i osobám s očkováním (včetně 3. dávky) a osobám po prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.

V této souvislosti s ohledem na značnou infekčnost varianty omikron a za účelem snížení dopadu karanténních opatření na školy zdůrazňujeme následující pravidla:

 • Během testování důsledně dodržujte pravidla pro ochranu nosu a úst až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru
 • Pozitivní žák neprodleně odchází do karanténní místnosti – prosíme o vyzvednutí
 • Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
 • Obecně pak opětovně doporučujeme žákům školy připomenout pravidla vyplývající z “rouškového” mimořádného opatření spočívající v tom, že žáci mohou ve škole (ve vnitřním prostoru) odložit ochranu nosu a úst až v okamžiku, kdy jsou usazeni na svých místech ve třídě. Více informací pošleme po vydání pokynu od hlavní hygieničky.​

 

Upřesnění některých nejasností:

 

 • V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR dítěte nebo žáka pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.
 • Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.​Děkujeme za spolupráci a ještě jednou se omlouváme za komplikace.

Jakmile hlavní hygienička vydá nový pokyn, seznámíme vás s jeho přesným obsahem.

Martin Březina