Základní informace k týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022

Základní informace k týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022

Aktualizováno k 9. 2. – 21:30:

Karanténa třídy 5. A – do neděle 13. 2. včetně

Antigenní středeční testování a RT – PCR test:

 • 1. A – 3x/3x potvrzeno RT – PCR     Děkujeme rodičům za velmi rychlé předání výsledku testování!

Aktualizováno k 9. 2. – 13:40:

Výsledky pozitivního středečního (9. 2.) antigenního testování (testovány třídy po ukončení karantény):

 • 1. A – 3x (bez vlivu na karanténu třídy)
 • 7. B – 0x

Upřesnění pondělního (7. 2.) antigenního testování:

 • 2. B – 2x/1x nepotvrzeno RT – PCR, 1x potvrzeno
 • 4. A – 2x/2x nepotvrzeno
 • 8. A – 1x/1x nepotvrzeno RT – PCR

 

Pozitivita u ped. pracovníků – od pondělí 7. 2. 2022: 4x

Pozitivita potvrzená mimo testování školou – bez vlivu na karanténu třídy:

7. B – 1x

 1. A – 2xMartin Březina

 

Aktualizováno k 7. 2. 15:40 + aktualizace dle RT – PCR testů (8. 2.)

Třídy + počet pozitivních žáků dle antigenního testování. U všech uvedených tříd je   případný potvrzený pozitivní výsledek RT – PCR testu bez vlivu na karanténu třídy.

2. B – 2x/1x nepotvrzeno RT – PCR, 1x nedodáno

4. A – 2x/dosud nedodáno

8. A – 1x/1x nepotvrzeno RT – PCR

Pozitivita u ped. pracovníků: 4x

Pozitivita potvrzená PCR testy mimo školní testování:

7. B – 1x

Třída:

 • 1. A – 1x karanténa třídy do 8. 2.
 • 1. B – 1x
 • 7. B  – 1x karanténa třídy do 8. 2.
 • 9. B – 1x

Aktualizováno k 6. 2. 14:00 : do 9. 2. karanténa třídy 7. B – rizikový kontakt proběhl 3. 2. 2022

do 9. 2. karanténa třídy 1. A – rizikový kontakt proběhl 3. 2. 2022

Aktualizováno: do 6. 2. karanténa třídy 7. B – rizikový kontakt proběhl 1. 2. 2022

Děkujeme za přinesený starý papír v rámci školního sběru!

Důležité – fungování psychologa MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz

Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem. Pokud o jeho služby máte zájem, je nutno třídním učitelům doručit souhlas.

Aktuální informace k počtu žáků a zaměstnanců pozitivně testovaných RT – PCR testy

Testování antigenními testy dne 2. 2. 2022 – testování tříd po karanténě:

Třída a výsledek testování – pozitivní testy:

 1. B – 0x
 2. A – 3x/zatím1x RT – PCR potvrzeno (bez vlivu na karanténu třídy)
 3. B – 0x

 

Pedagogičtí prac. pozitivní PCR testem v průběhu týdne –  5x

 

Testováno RT – PCR pozitivně:

 1. A – 2x (bez vlivu na karanténu třídy)

 

Pokud je žák testován pozitivně RT – PCR testem, je na základě mimořádných opatření povinností zákonného zástupce neprodleně informovat o této skutečnosti vedení školy a v kopii třídního učitele.

……………………………………………………………………………………………

Pozn. Karanténu nařizuje HSHMP na základě podkladů od školy. Od obdržení informace od školy a informace od HSHMP může proběhnout delší doba; v této době však je nutno dodržovat pravidla karantény. V případě karantény obdržíte do emailu/sdělení Bakalářů tento text:

 

VZOR – VZOR – VZOR Vážení rodiče, VZOR – VZOR – VZOR –  VZOR

po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu XX.YY.2022 a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

Martin Březina

 

Důležitá informace: Pro maximální rychlost předání informace směrem k zákonným zástupcům je informace školy o karanténě zaslána systémem Bakaláři vždy celé třídě, bez ohledu na případnou absenci konkrétního žáka. Na HSHMP jsou však odesláni již pouze žáci, kteří v daný den či dny byli v rizikovém kontaktu. Žáci, kteří v daný den nebyli ve škole, jsou mimo karanténní opatření. Tedy žádný pokyn z KHS neobdrží.  Mimo karanténní opatření jsou automaticky i žáci ve lhůtě 30 dnů od pozitivního RT – PCR testu. Tito žáci taktéž žádný pokyn z HSHMP neobdrží.

 

Nyní platí, že pokud rodinný příslušník je covid 19 pozitivní, jedná se o rizikový kontakt a na ostatní členy rodiny platí karanténní opatření. Tedy dítě nejde do školy, když má například pozitivního sourozence. DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ! Uvedené platí, pokud rodina žije ve společné domácnosti.

Výuka a karanténa:

Pokud žáci třídy mají nařízenu karanténu, automaticky je nastavena distanční výuka skrze MS Teams, která je pro žáky povinná. Pokud je třída v karanténě, vzdělávají se žáci distančně, včetně žáků mimo karanténní opatření. Pokud je pouze několik žáků individuálně nepřítomno, musí se aktivně zajímat o doplnění učiva; konzultací s vyučujícími, pohledem do systému Bakaláři, pohledem na stránky třídy na webu školy a kontrolou úkolů v MS Teams. Aktivita tedy vychází od žáka (úměrně jeho věku).

 

 

K důležitým událostem:

 • Pátek 4.  2.  –  pololetní prázdniny. Školní jídelna nevaří, výuka není zajištěna. Pro nutné případy je školní družina zajištěna na FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu uvedené školy.
 • 7. 2. Testování všech žáků a zaměstnanců školy v již nastaveném režimu. Pro připomenutí rozepsáno níže.
 • 8. 2. Plavecký výcvik 4. ročníků. Plavání a doprava je plně hrazena z rozpočtu školy.
 • 10. 2. Od 14:00 přijímací zkoušky nanečisto – určeno 9. ročníkům
 • 11. 2. Začíná plavecký výcvik 2. ročníků. Plavání a doprava je plně hrazena z rozpočtu školy. Třídní učitelé Vás budou informovat o podrobnostech.

 

Upřesnění k jednotlivým bodům:

 • Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici. Odkaz na testování: https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách. Přípravná třída a první ročníky se testují v tělocvičně:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření.

Testovat se nemusí žáci s doloženým PCR testem či antigenním testem z odběrového místa. (Platnost 72 h u PCR a 24 hodin u antigenního testu). Výjimku z testování mají také všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Pokud bude výsledek antigenního testu při školním testování pozitivní u daného žáka, vyzvednete si své dítě a máte za povinnost podstoupit RT –  PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Informace k opatřením izolace a karanténa:

 • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů. Izolace se ukončí osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu. U osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.
 • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m po dobu minimálně 5 minut bez použití respirátoru.

Komentář:

Karanténa se vztahuje na dítě, nikoliv na rodinné příslušníky. Zásah pro rodinu je až v případě pozitivity dítěte v rodině.
Karanténu můžete trávit mimo bydliště – ovšem na adrese, kterou uvedete hygienické stanici.

Po ukončení izolace či karantény se doporučuje nosit respirátor min. třídy FFP2 bez použití výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest. Nezbytné je i pečlivé sledování zdravotního stavu.

 

Projekt Školní ulice – prosíme o spolupráci. Děkujeme předem za naše žáky!

Připomínáme, že v rámci platného dopravního opatření je do ulice Stoliňská zakázán vjezd v době od 7:30 do 8:00. Stále určité procento rodičů opatření nerespektuje, včetně parkování u vstupu do školy. MP ve spolupráci s PČR bude nárazově opatření kontrolovat. Využívejte, prosím, přilehlá parkoviště, ať je minimalizován střet projíždějících vozidel se žáky školy. Opatření chrání Vaše děti, takže předpokládám, že budete opatření respektovat. Stojící vozidla skutečně vytvářejí velmi nebezpečné situace. Stávající úprava ulice skutečně není koncepčně připravena na průjezd současného objemu vozidel v době příchodu žáků do školy.

 

Martin Březina

V Praze dne 2. 2. 2022

 

Příloha: Rozvrh distanční výuky v tomto týdnu

Rozvrh distanční výuky