Základní informace k týdnu od 21. 2. do 25. 2. 2022

Základní informace k týdnu od 21. 2. do 25. 2. 2022

Aktualizováno k 18. 2.:

Karanténa třídy 7. A – od 18. 2. do 22. 2. včetně; žáci půjdou do školy ve středu 23. 2. 2022.

Aktualizováno k 17. 2. 23:00:

Karanténa třídy 2. B – od 18. 2. do 22. 2. včetně; žáci půjdou do školy ve středu 23. 2. 2022.

Vážení rodiče, děkujeme za výbornou spolupráci a velkou míru pochopení během celého období testování našich žáků. Nyní vstupujeme do dalšího období, období bez testování a s akcentem na rodičovskou odpovědnost.

Důležité – fungování psychologa MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

K důležitým událostem:

 • Úterý 22. 2.  – plavecký výcvik 4. ročníků 
 • Pátek 25. 2.  – plavecký výcvik 2. ročníků

Obecně ke změnám:

 • Za potvrzenou nákazu se bude i nadále považovat pozitivní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotníkem u osoby, která má zároveň příznaky.
 • Izolace se prodlužuje na 7 dní
 • Sedm dní izolace se bude počítat ode dne následujícího po odběru vyšetřeného vzorku
 • U bezpříznakových osob končí karanténa po 7 dnech bez ukončení PCR testem
 • U osob s příznaky onemocnění končí po dvou dnech po jejich odeznění (opět nejdříve po 7 dnech)
 • Karanténa po rizikovém kontaktu je zrušena
 • Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.

Škola s platností od pondělí 21. 2. nebude:

 • informovat HSHMP o pozitivním testu žáka (v teoretické situaci, kdy by byl žák z nějakého důvodu testován)
 • školy již neposkytují HSHMP seznamy žáků, kteří byli určeni jako rizikový kontakt
 • školy nyní nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků
 • Omezovat průběh vydávání obědů a usazení žáků ke stolům

Zákonní zástupci:

 • nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test dítěte. Z důvodu evidence školy však uvítáme, pokud nám zákonný zástupce tuto informaci sdělí.
 • mají nyní větší odpovědnost při posílání dítěte do školy/zdravotní stav dítěte, rizikové chování, kontakt s pozitivní osobou

Nadále důsledně platí (!):

 • žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy
 • pokud žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (tedy umístit dítě do karanténní místnosti a vyčkat příchodu zákonného zástupce, který bude neprodleně informován)
 • platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí ústa nosu.

 

Výjimky z povinného zakrytí dýchacích cest:

 • Zakrytí dýchacích cest není vyžadováno za předpokladu, že žáci jsou usazeni a je jich do 50 osob.
 • Žáci během sportovních a hudebních aktivit
 • Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • Vyučující během výuky TV (rozestup min. 1,5 m)
 • Vyučující během HV (zpěv, hra na dechové nástroje)
 • Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 • pedagogický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,

Další informace k nastaveným opatřením:

 • testovat by mohla škola striktně na dobrovolném základě ze strany zákonných zástupců – tedy bylo by nutné mít písemný souhlas zákonných zástupců s testováním
 • uvedené opatření by mělo smysl pouze za předpokladu plošného testování všech osob v budovách školy
 • pokud by žákovi vyšel pozitivní antigenní test, nemusel by opustit školu a ani být v karanténě, pokud by nevykazoval příznaky onemocnění

Martin Březina

V Praze dne 17. 2. 2022