ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU, ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, UDĚLENÍ ODKLADU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2022/2023 – 4. 4. a 5. 4. od 13 h do 17 h

Для дітей з UA в ЧР з 24. 2. 2022.

це зарахування 1 червня 2022 з 14:00 до 16:00

Pro děti z UA v ČR od 24. 2. 2022

je zápis dne 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h

Vážení rodiče, pokud máte dítě, které by v letošním školním roce mělo jít k zápisu do prvního ročníku nebo ho chcete přihlásit ke vzdělávání v přípravné třídě, naleznete níže jednoduchý návod, jak postupovat.

Předpokládáme, že otevřeme dvě první třídy s celkovou kapacitou 52 žáků a jednu třídu přípravné třídy s kapacitou maximálně 14 dětí.

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Školský zákon: Práva a povinnosti rodičů:

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.“

Předpokládáme, že pro školní rok 2022/2023 budete žádat buď:

 • O přijetí do prvního ročníku – vyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ
 • O přijetí do přípravné třídyvyplňujete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY a současně ŽÁDOST O UDĚLENÍ ODKLADU (pokud by dítě mělo v příštím školním roce zahájit povinnou školní docházku)
 • O udělení odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023 – vyplňujete žádost o odklad (dítě není na školu připravené – po stránce vývoje, motoriky, psychického vývoje, vlivem prostředí aj). Může se jednat o názor Váš, názor paní učitelek z MŠ, avšak vždy musí být podložen doporučením školského poradenského zařízení.

Veškeré formuláře naleznete v elektronické podobě na webu školy, případně jej vyplníte v tištěné podobě u vlastního zápisu. Fotografování Vašeho dítěte je povoleno. Při zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno (pečlivě si jej uschovejte). Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí, proto není důvod k zápisu spěchat.

Termíny zápisu:

Termín zápisu do prvního ročníku, přípravného ročníku a zahájení správního řízení pro udělení odkladu:

 • 4. 4. a 5. 4. 2022, v budově Stoliňská 2440, vždy od 13:00 do 17:00
 • 1. 6. 2022, v budově Stoliňská 2440, od 14:00 do 16:00 (Pro občany UA  s příchodem do ČR od 24. 2.22)

Základní informace:

První ročník – výuka dle školního vzdělávacího programu „Přátelská škola“, výuka 21 hodin týdně včetně anglického jazyka.

Přípravná třída – výuka podle školního vzdělávacího programu „Přátelská školička“, rozsah 20 hodin týdně, avšak výuka je pouze 2 h denně, zbývající 2 h jsou pohybové a herní aktivity, kapacita maximálně 14 dětí. Jedná se o intenzivní přípravu na školu, propojení všech aktivit s životem školy. Předpokládá se, že zařazení do přípravné třídy vyrovná nerovnoměrný vývoj dítěte natolik, aby budoucí nástup do prvního ročníku byl co nejsnazší.

Nabízíme tyto aktivity k pomoci se zápisem:

 • Možnost prohlídky školy v rámci Dne otevřených dveří – 23. 3 od 14:00 do 17:30
 • Konzultaci s vedením školy v rámci Dne otevřených dveří
 • ONLINE konzultaci pro zájemce dne 23. 3. od 18:30 do 20.00 skrze školní aplikaci MS Teams. Pro připojení pošlete email na brezinaskola@seznam.cz s předmětem „KONZULTACE“. Děkujeme.

 K vlastnímu zápisu budete potřebovat:

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště
 • Rodný list dítěte
 • U cizinců cestovní pas, popř. rodný list
 • V případě doložení bydliště lze akceptovat nájemní smlouvu, čestné prohlášení aj.
 • Případná rozhodnutí soudu ve vztahu k dítěti
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané v uplynulém školním roce
 • Cca 30 minut svého času

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Doporučení odkladu školským poradenským zařízením – např. PPP (Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, 190 00. Telefon: 266 312 530, 266 310 939, email: poradna9@seznam.cz., nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum). Dále pak doporučení ošetřujícího lékaře či klinického psychologa. Pokud tyto dokumenty nebudete mít v době zápisu, lze je doložit později.
 • Pro přípravnou třídu doporučujeme mít udělení odkladu vystavené školským poradenským zařízením a ošetřujícím lékařem či klinickým psychologem – viz kritéria školy pro přijímání do přípravné třídy.

Průběh vlastního zápisu na naší škole:

Zápis na naší škole probíhá formou pohádkového příběhu. Tématem letošního zápisu jsou pokémoni. Děti budou dle pokynů našich pokémonů plnit jednotlivé úkoly, za které obdrží razítka. Na konci pokémonské cesty je čeká rozhovor s paní učitelkou a několik závěrečných jednoduchých úkolů. Zdůrazňujeme – nejedná se o testování vědomostí. Dítě není třeba na vlastní zápis připravovat.

Po celou dobu správního řízení bude Vaše dítě vedeno pod přiděleným registračním číslem. Vzor naleznete v příloze.

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve lhůtě dané zákonem – nejdéle do 30 dnů od zápisu. Dne 27. 4. od 17:30 proběhne informativní schůzka pro zájemce, kde se budete moci vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Na webu školy a na Úřední desce naleznete seznam přijatých dětí, resp. jejich registračních čísel, nepřijatým budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou či vydána oproti podpisu.

Řešení individuálních problémů:

 • Pokud se k zápisu ze závažných důvodů nemůžete dostavit, máte právo si domluvit individuální termín v době od 1. 4. do 30. 4. 2022.
 • Pokud nevíte, kam jít k zápisu, ideální je jít na školu, kterou preferujete. Vaše spádová škola Vás přijme ze zákona.
 • Pozor! Pokud Vám byl udělen odklad školní docházky v uplynulém roce, je nutné se dostavit k zápisu do prvního ročníku i letos.
 • Pozor! Zápis se týká i dětí v současné přípravné třídě.

Spádovost škol v Horních Počernicích – viz informace na webu MČ Praha 20.

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2021/02/M%C4%8C-Praha-20-OZV_o_skolskych_obvodech_ZS_c_4_2021.pdf

Důležité upozornění:

Jelikož školský zákona a další související zákony předpokládají, že zákonní zástupci jednají ve shodě, je třeba věnovat pozornost následujícímu prohlášení:

Je nezbytné, aby zákonní zástupci, kteří budou zastupovat své nezletilé dítě (žáka) při vedení správního řízení se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat vybraný zákonný zástupce.

Pro Vaše případné dotazy: a) telefonicky:         739 301 527, 281 921 127       

                                                      b) emailem:           zs.stolinska@volny.cz               

                                                      c) osobně v ředitelně školy 

Martin Březina, ředitel školy

V Praze 11. 3. 2022

 

Přílohy:

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/23

Postup umísťování dětí je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až do naplnění schválené kapacity 14 dětí. V případě, že počet žádostí o přijetí převýší schválenou kapacitu, bude výběr v příslušné kategorii proveden losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

 1. Dítě s odkladem povinné školní docházky nebo dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.
 2. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod školy.
 3. Dítě s  odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.
 4. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m. Prahy.
 5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy.
 6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.
 7. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m. Prahy.

 

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2022/23

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního kritéria až do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě (viz. § 4 odst. 5 vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) a schválené kapacity školy. V případě, že počet žádostí o přijetí tento počet převýší, bude výběr v příslušné kategorii proveden losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod školy.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu v hl. m. Praze).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) se starším sourozencem, který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy).

 

Vzor – přidělení registračního čísla:

 • přijetí do přípravné třídy  p/xx/2022
 • přijetí do prvního ročníku   z/xx/2022
 • o udělení odkladu    o/xx/2022

 

               ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ:                                              PRO DĚTI Z UKRAJINY:

ВСТУП НА ПЕРШИЙ РІК

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИМ НАДАНО тимчасовий захист В ЧЕХІЇ

В КОНТЕКСТІ Збройного КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВІДВІДАННЯ ДО ШКОЛИ З ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ

Важлива інформація для законних представників дітей, які приходять на зарахування.

Шановні законні представники, базова освіта в Чехії відбувається в початковій школі і призначена для дітей від 6 років. Обов’язкове відвідування школи триває 9 навчальних років. З вересня 2022 року відвідування школи буде обов’язковим застосовуються до дітей, народжених у період з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року. Старші учні будуть включені до зазвичай відповідно до віку і буде використовувати індивідуальний підхід для поступової інтеграції восвіти.

Якщо ваша дитина повинна відвідувати школу з вересня 2022 року почати навчатися в загальноосвітній школі в 1 класі, вона потребує  вступити до початкової школи. Для громадян України, які прибувають до Чехії у зв’язку зі зброєю Конфлікт встановлює крайній термін прийому до ДНЗ 1 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. Щоб зареєструватися, вам знадобиться підтвердження в’їзду до Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом.
Ви підтверджуєте цей факт візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, або шляхом оформлення візи для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки, яка знову автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом.

Тож ви підтверджуєте це візовою наклейкою чи штампом у паспорті.

Якщо дитину не супроводжує законний представник, необхідно документально підтвердити термін реєстрації, тобто 1.6.2022 заповнену та підписану свідчення під присягою, для отримання якої ви повинні з’явитися до Управління до дати реєстрації Прага 20, Департамент соціальних справ та освіти за адресою: Jívanská 635, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

Вам не доведеться турбуватися про власну реєстрацію. Ви матимете бланки у двомовній версії (чеською та українською) та за потреби надамо перекладача з української мови. Деталі вчасно ми опублікуємо.

Примітка: якщо ви є громадянином України, але ваше перебування в Чеській Республіці не пов’язане зі збройним конфліктом,записуйте свою дитину на перший рік під час звичайного зарахування, тобто 4 і 5 квітня, завжди з 13:00 до 17:00.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в протоколі.

 Доктор філософії Мартін Бржезіна, директор

 

У Празі 31 березня 2022 р