Základní informace k týdnu od 17. 10. do 21. 10. 2022 + Balíček okamžité pomoci Pražanům

Základní informace k týdnu od 17. 10. do 21. 10. 2022 + Balíček okamžité pomoci Pražanům

Seminář pro rodiče

24. 10. Od 18:00 ONLINE Seminář pro rodiče. Organizátorem je KŘPČR. Hlavní téma – stávající a nová nebezpečí virtuálního prostoru (kyberšikana, internetové a telefonické podvody, podvodné vystupování pod identitou organizace aj.). Určitě bude prostor i na případné dotazy. Přihlásit se je možné skrze MS Teams z kalendáře, případně libovolně na základě odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7b994ce220194a4ca9d32f35704e3b1d%40thread.tacv2/1664482681010?context=%7B%22Tid%22%3A%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2C%22Oid%22%3A%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%2C%22MessageId%22%3A%221664482681010%22%7D

 

Balíček pomoci Pražanům

Všem došlým žádostem v rámci „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany „ bylo vyhověno – jak v rámci osvobození od úplaty stravného, tak v rámci osvobození od úplaty za školní družinu či školního klubu. Vyhověno bylo s účinností od 1. 10. 2022. Rozhodnutí zákonní zástupci obdrží. Přeplatky Vám budou vráceny.

Důležité s předstihem:

 • 24. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
 • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.
 • 28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.
 • 7. 11. Od 17:00 jsou třídní schůzky ve třídách.

Akce týdne: (DV = dopravní výchova, BESIP)

 • 17. 10. Školní klub – Den nevidomých „BÍLÉ HOLE“.
 •                                      Prevence DV: 0. A – 2. h; 4. A – 3. a 4. h.
 • 18. 10. Prevence DV: 1. B – 2. h.; 4. B – 3. a 4. h.
 •                                      18:00 Online schůzky pro rodiče  – volba povolání. Vše skrze MS Teams
 • 19. 10. Prevence DV: 1. A – 2. h.; 5. A – 3. a 4. h
 •                                      Seminář pro 9. ročníky- ČERNOBYLSKÁ ELEKTRÁRNA
 •                                      Veletrh středních škol – 8. roč.
 • 20. 10. Plavecký výcvik 4. ročníků
 •                              Prevence DV: 2. A – 2. h.; 5. B – 3. a 4. h.
 •                              Prevence 4. A – 2. a 3. hodina
 •                              Veletrh středních škol – 9. roč.
 •                            14:00 – 16:30 přijímací zkoušky nanečisto                                                  
 •                              0. A – Velká divadelní pohádka (Divadlo H. P.)
 •   21. 10. Plavecký výcvik 3. ročníků
 •                                  Plavecký výcvik 0. A
 •                                  14:00 Halloweenská párty ŠD

Všeobecné informace:

 • Přihlášení do kroužků – základní nabídka je již na našem webu. Zájmové kroužky organizuje škola společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy /DDM hl. m. Prahy/. Nabídka se snaží poskytnout dětem různorodé aktivity garantované pedagogy školy. Podrobnější informace s možností elektronické přihlášky najdete na stránkách DDM hl. Praha/ Karlínské Spektrum/ kroužky – ZŠ Chvaly.  V přehledu jsou také uvedeny finanční náklady pro kroužek za pololetí nebo výhodnější platba za šk. rok. Případné další informace mohou také poskytnout  lektoři kroužků.

Pozn.: Prosíme, aby ti, co stále váhají, zda kroužek budou navštěvovat či nikoliv, učinili neprodleně rozhodnutí, abychom mohli „ochutnávku“ ukončit a kroužky mohly fungovat v běžném režimu.

Klubík – školní klub. Vzhledem k velkému zájmu o školní klub je společně se školním klubem bude v naší škole zřízen i Klubík. Zřizovatelem je DDM Praha 8 (jako u většiny kroužků), hlásit se tedy budete skrze DDM Karlín. Odkaz: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum

                              Sekce kroužky: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/krouzky?id=12289

————————————————————————————————————————————-

Informace k „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“:

Balíček okamžité pomoci Pražanům

(Výňatek z vnitřního předpisu školy, tj. směrnice školy, ke zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti)

Obecná ustanovení

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Praha č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hl. m. Prahou na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

 1. A) Přehled všeobecných základních opatření

Příspěvková organizace (na základě rozhodnutí ředitele) umožní žadatelům zapsaným do příspěvkové organizace ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, družinu i školní klub na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

Příspěvek zřizovatele na veškerá opatření je svým charakterem neinvestiční a bude poukázán do rozpočtu příspěvkové organizace jako souhrnná částka na základě standardizované žádosti příspěvkové organizace pod příslušným účelovým znakem UZ 138.

Schválený příspěvek bude poukazován příspěvkovým organizacím průběžně na základě usnesení Rady HMP. Schválený příspěvek musí být čerpán v aktuálním roce. Příspěvek nelze převádět do následujícího roku a nelze proplácet účetní doklady vystavené v roce předchozím. Nevyčerpaný příspěvek bude vrácen v rámci finančního vypořádání příspěvkové organizace za aktuální rok.

Minimální požadavky oprávněného žadatele, který žádá o prominutí úplaty:

 • Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy
 • Musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících dávek:
  • Příspěvek nebo doplatek na bydlení,
  • Okamžitou dávku v hmotné nouzi,
  • Přídavek na dítě,
  • Dávky pěstounské péče,
  • Čelí exekuci/insolvenci,
  • Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200,-Kč na osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1) Opatření – Stravné

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 (dále jen „ZŠ Stoliňská“) musí splňovat:

 1. Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“.
 2. Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti,
 3. Splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti,
 4. Podá žádost na předepsaném tiskopise.

2) Opatření – Družina a školní klub

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“ musí splňovat:

 1. Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“
 2. Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti,
 3. Splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti,
 4. Podá žádost na předepsaném tiskopise.

Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:

 • Žádosti lze podávat průběžně během školního roku, nejpozději však do 1. 11. aktuálního roku pro daný rok,
 • Žádosti se shromažďují v ředitelně školy a jsou evidovány v systému dokumentů školy.
 • Ředitel školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně v rozhodnutí bude uvedeno, od jakého termínu bude podpora poskytnuta v případě schválené podpory
 • Rozhodnutí ředitele školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně po rozhodnutí,
 • V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta od prvního dne následujícího měsíce po vydání rozhodnutí.
 1. B) Fond solidarity – zvláštní opatření

Podpora je určena na žáka ZŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“), kdy příspěvková organizace obdrží částku ve výši 600,- Kč na žáka ve školním roce 2022/2023.

Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele
a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023. Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými dle podmínek pro výše uvedená opatření. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Žadatel, zapsaný ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“ musí splňovat:

 1. Je zapsán ke vzdělávání na „ZŠ Stoliňská“
 2. Má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a tuto skutečnost čestně prohlásí v žádosti.
 3. Podá žádost na předepsaném tiskopise

Termíny a postupy stanovené ředitelem školy:

 • Žádosti (prostřednictvím třídního učitele nebo přímo ředitelny školy) lze podávat průběžně během školního roku, nejpozději však do 1. 11. aktuálního roku pro daný rok.
 • Žádosti se shromažďují v ředitelně školy a jsou evidovány v systému dokumentů školy.
 • Ředitel školy o žádosti rozhodne do 15 dnů od doručení žádosti, současně v rozhodnutí bude uvedeno, v jaké výši bude podpora poskytnuta (výše finančního příspěvku).
 • Rozhodnutí ředitele školy bude doručeno žadateli/zákonnému zástupci bezprostředně po rozhodnutí,
 • V případě schválení žádosti, bude podpora poskytnuta pro daný aktuální rok.

Závěrečná ustanovení

 1. Nezletilého žadatele zastupuje zákonný zástupce – který splňuje podmínky dané „Podmínkami pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023 (dále jen „podmínky“)“,
 2. Tyto „Podmínky“ se mohou ve svých parametrech měnit, upravovat nebo zrušit Radou hl. m. Prahy na základě jejího usnesení
 3. „Podmínky“ jsou platné a účinné ode dne schválení Radou hl. m. Prahy.

Pozn.:

Po podání žádosti ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplaty ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti.

Shrnutí a upozornění:

 • Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze. Pro ostatní kraje uvedený program není realizován.
 • Pokud jsou žáci s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze stravováni v programu WFW je nutné, aby podali svoji žádost v programu „Balíček okamžité pomoci…“. Pokud mají žáci v programu WFW bydliště mimo hl. m. Prahu, jsou i nadále stravováni v původním programu.
 • Žádost nelze podávat zpětně.
 • Pokud máte již uhrazeno na delší období, bude Vám vrácena příslušná částka od data schválení žádosti.
 • Podávat žádosti na období 10/20222 – 12/2022 je možné pouze do 1. 11. 2022.
 • Na školní rok stačí pouze jedna žádost, není nutné od 1. 1. 2023 žádat opakovaně.

Pozn.: Vzory formulářů naleznete v systému Bakaláři.

—————————————————————————————————————–

Dohledová třída:

Zvažte účast vzhledem k proměnlivému počasí. Jedná se o zajištění dohledu mezi dopolední a odpolední výukou. Přihlášky odevzdávejte obratem třídním učitelům.

Distanční výuka:

MS Teams  – přístupy pro nové žáky byly předány.  Zkontrolujte, prosím, zda Váš přístup funguje. Poznámka pro nové žáky: přístupové údaje byly předány třídními učiteli. V případě nemožnosti se přihlásit zašlete zprávu na email: brezinaskola@seznam.cz

 Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatřeníV době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 14. 10. 2022