Začátek školního roku 2023/2024

Začátek školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, doplňuji a připomínám klíčové informace.

Týdenní plán:

 • 4. 9. Slavnostní zahájení školního roku – žáci jsou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu /konec v 8:45. Oběd je pro zájemce zajištěn, platbu můžete doplnit dodatečně. ŠD je zajištěna, platbu můžete realizovat dodatečně. Předpokládáme, že žáci prvního ročníku a děti z přípravné třídy přijdou s doprovodem. Slavnostní okamžik podpoří návštěva pana starosty MČ Praha 20, pana Mgr. Petra Měšťana. Ostatní žáci vstup do budovy již zvládnou samostatně.
 • 4. 9. Prosíme odevzdat souhlas se zpracováním osobních údajů – obědy zdarma. Platí pro zapojené žáky.
 • 5. 9. Třídnické práce – podrobnosti jsou v záložkách třídy. Školní družina funguje včetně ranní družiny.
 • 5. 9. Adaptační den – 6. A
 • 6. 9. Třídnické práce – podrobnosti jsou v záložkách třídy
 • 6. 9. Adaptační den – 6. A
 • 7. 9. Výuka plně dle rozvrhu
 • 7. 9. Adaptační den – 6. B
 • 8. 9. Adaptační den – 6. B
 • 8. 9. Plavecký výcvik 3. ročníku

S předstihem:

 • 14. 9. Fotografování – 1. stupeň (0. A – 5. R)
 • 14. 9. Fotografování 0. A a 1. R do Mf Dnes
 • 14. 9. Sběr starého papíru
 • 25. 9. Třídní schůzky všech tříd od 17:00. Upozorňuji, že pokud jsou zákonní zástupci ve zjevné neshodě, je nutná účast obou zákonných zástupců!
 • 29. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 17:00. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.

Kontakt na VŠECHNY vyučující/asistenty:

Email: jmeno.příjmení@zschvaly.cz (martin.brezina@zschvaly.cz)

Další kontakty jsou individuální dle dohody s vyučujícími.

Komunikace se školou:

Preferujeme zavedený systém Bakaláři, přístupy noví žáci obdrží.

Balíček okamžité pomoci Pražanům (Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024):

Nyní škola obdržela informaci, že i tato forma pomoci bude pro tento školní rok zajištěna. Po splnění klíčových podmínek můžete finanční pomoc čerpat na:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY Podpora je určena na dítě/žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“). Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2023/2024.

Klíčové podmínky pro možnost čerpání:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň

jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den

(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku

hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Formulář žádosti:

formular_zaci_BPP_SOLIDARITA_14_08_2023 formular_zaci_BPP_14_08_2023

V případě potřeby nás kontaktujte na email: martin.brezina@zschvaly.cz

Projekt Školní ulice:

I v následujícím školním roce pokračujeme ve vytváření bezpečného okolí školy. V době od 7:30 do 8:00 je zakázán vjezd motorovým vozidlům do komunikace Stoliňská, Vrchovinská a Vršovka. Opatření směřuje pro maximální bezpečnost Vašich dětí, takže předem děkujeme za respektování tohoto opatření. Parkovat doporučujeme v areálu Chvalské tvrze, případně na komunikaci Stoliňská za ulicí Náchodská, u prodejny LIDL v ulici Hartenberská. Současně prosíme o neodstavování vozidel na komunikaci Stoliňská, jelikož parkovacích míst je zde minimum a je nutné zajistit průjezd autobusu na akce školy.

Projekt REFLEXÁCI:

Projekt cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem ke ČKP, Dopravní akademie a.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy: 

Školní obědy jsou zajištěné od prvního dne, jídelníček je na webu školy. Kdo dosud nemá obědy uhrazeny, kontaktuje školní jídelnu na tel. 281923696, aby obdržel variabilní symbol a číslo účtu. V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, je třeba vždy do 8:00 oběd odhlásit. V pondělí pochopitelně dostanou oběd i ti, co dosud neměli možnost úhrady.

Cena obědů se liší dle věku:

7 – 10 let 792 Kč/měsíc, 11 – 14 let  836 Kč/měsíc, 15 a více let 880 Kč/měsíc

Obědy zdarma od Women for Women:

Všech 32 žádostí bylo schváleno, nehradíte nic. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Nyní je třeba, abychom od vás obdrželi souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář naleznete proklikem na odkaz. Bez uvedeného souhlasu nelze finanční prostředky čerpat. Podepsaný formulář prosím doručit do ředitelny nejdéle v pondělí 4. 9. 2023.

Odkaz na souhlas se zpracováním osobních údajů:

w4w_opd_vzor_souhlas_rodice_2023-24

Školní družina:

Úplata činí 300 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz družiny je v době od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Školní družina funguje od prvního dne s tím, že ranní družina je od úterý 5. 9. 2023. Do ranní družiny je nutný příchod do 7:20.

Platební údaje obdržíte v pondělí 4. 9. 2023

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz klubu je v době  od 11:40 do 15:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Platební údaje obdržíte během týdne.

Klubík:

Funguje paralelně se školním klubem, pouze je nutné registrovat dítě do matriky DDM Praha 8. Výši úplaty upřesníme, předpokládáme 1 200 Kč/pololetí.

Kroužky:

Nabídku kroužků a další mimoškolní činnosti připravujeme.  Část nabídky můžete již nyní vidět na webu DDM Praha 8.

K výuce:

Stále využíváme pro doplnění výuky i k dalším aktivitám spojeným s výukou systém MS Teams. Pokud nemáte heslo, kontaktujte nás. Stejně tak v případě, že potřebujete zapůjčit NTB.

Ceny pronájmů pro školní rok 2023/2024:

Učebny – 100 Kč/h

Tělocvična:

Sport dětí – 400 Kč/h, sport dosp. s dětmi – 450 Kč/h, pouze dosp. 500 Kč/h, jednorázové akce 600 Kč/h

Závěrem:

Pokud něco nevíte, nebylo zde uvedeno, volejte, pište. 

Tel: 739 301 527, brezinaskola@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Tak úspěšný školní rok 2023/2024 a hodně optimismu do jeho začátku.

Martin Březina