Aktuální informace k týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2023

Aktuální informace k týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2023

Důležité:

Vzhledem k nespolehlivosti a neefektivnosti klíčové elektronické pošty máme nově zřízeny tyto emailové adresy:

podatelna@zschvaly.cz – hospodářka školy

reditel@zschvaly.cz  – ředitel

zastupce@zschvaly.cz – zástupce ředitele

ekonom@zschvaly.cz – ekonomický zást. ředitele

Stávající adresa zs.stolinska@volny.cz stále platí a je přesměrována. Kontakty na učitele ve formátu jmeno.příjmení@zschvaly.cz např. martin.brezina@zschvaly.cz taktéž platí.

Srdečně zveme na akce:

19. 9. Od 17:30 ve Chvalské stodole se koná veřejné fórum s vedením MČ na téma „Řekněte nám, jaké chcete Počernice“. Účastnit se mohou žáci i jejich rodiče. Pokud půjdou žáci bez doprovodu, sraz je v 17:15  u školy a budu pod dohledem paní vychovatelky Bartošové. Kdo bude mít lísteček s tím, že může odejít sám, odchází samostatně. Předpokládaný konec je do 19:00.

23. 9. Počernice v pohybu – od 13:00 v areálu ZŠ Ratibořická (plakát je přiložen)

Týdenní plán:

 • 18. 9. Ovoce a mléko do školy – I. stupeň
 • 18. 9. Začíná Týden dopravy ve školní družině
 • 19. 9. Srdíčkové dny
 • 20. 9. Srdíčkové dny
 • 22. 9. Plavecký výcvik 3. ročníku
 • 23. 9. Počernice v pohybu – začátek v 13:00 (plakát vložen do přílohy)

S předstihem:

 • 25. 9. Třídní schůzky všech tříd od 17:00. Upozorňuji, že pokud jsou zákonní zástupci ve zjevné neshodě, je nutná účast obou zákonných zástupců!
 • 29. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:20. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.
 • 20. 10. Vychází Mf Dnes s našimi žáky

Kontakty do školní družiny – lze email nebo telefon:

 1. Krajňáková (vedoucí vychovatelka) – 778 713 913
 2. Bartošová – 778 713 912
 3. Voráčková – 778 713 915
 4. Pinová – 778 713 911
 5. Vojtová – 778 713 914

Komunikace se školou:

Preferujeme zavedený systém Bakaláři.

Balíček okamžité pomoci Pražanům (Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024):

Po splnění klíčových podmínek můžete finanční pomoc čerpat na:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY Podpora je určena na žáka do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“). Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Klíčové podmínky pro možnost čerpání:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň

jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den

(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky        či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Důležitá informace!

Uvedené skutečnosti dokládá zákonný zástupce čestným prohlášením, škola nemá kompetence dané skutečnosti ověřovat. Z uvedeného plyne, že všem podaným žádostem bude vyhověno, avšak z podmínek čerpání plyne, že čerpat nelze zpětně. Čerpání je nyní od 1. 10. 2023, tudíž žadatel má za povinnost si v září školní obědy, družinu, klub, Klubík aj. uhradit.

Projekt Školní ulice:

I v následujícím školním roce pokračujeme ve vytváření bezpečného okolí školy. V době od 7:30 do 8:00 je zakázán vjezd motorovým vozidlům do komunikace Stoliňská, Vrchovinská a Vršovka.

Opatření směřuje pro maximální bezpečnost Vašich dětí, takže předem děkujeme za respektování tohoto opatření. Parkovat doporučujeme v areálu Chvalské tvrze, případně na komunikaci Stoliňská za ulicí Náchodská, u prodejny LIDL v ulici Hartenberská. Současně prosíme o neodstavování vozidel na komunikaci Stoliňská, jelikož parkovacích míst je zde minimum a je nutné zajistit průjezd autobusu na akce školy. Projekt navazuje na dřívější projekt Bezpečné cesty do školy a dlouhodobou spolupráci s PČR, MP, BESIPem a TSK.

Projekt REFLEXÁCI:

Projekt cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem ke ČKP, Dopravní akademie a.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy: 

V případě potřeby kontaktujte školní jídelnu na tel. 281923696. Důležité! V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, je třeba vždy do 8:00 oběd odhlásit. To platí i v případě, že obědy máte zdarma!!!!

Obědy zdarma od Women for Women:

Všech 32 žádostí bylo schváleno, nehradíte nic. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Zapojení žáci mají obědy zdarma od 4. 9. 2023.

Školní družina

Úplata činí 300 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz družiny je v době od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek. Úhradu preferujeme na období 9 – 12/2023.

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz klubu je v době  od 12:40 do 15:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Úhradu preferujeme na období 9 – 12/2023.

Klubík:

Funguje paralelně se školním klubem, pouze je nutné registrovat dítě do matriky DDM Praha 8. Návod Vám byl zaslán systémem Bakaláři.

Kroužky:

Nabídka kroužků a další mimoškolní činnosti je na webu školy, v příloze a na vývěsce.

K výuce:

Stále využíváme pro doplnění výuky i k dalším aktivitám spojeným s výukou systém MS Teams. Pokud nemáte heslo, kontaktujte nás. Stejně tak v případě, že potřebujete zapůjčit NTB.

Závěrem:

Pokud něco nevíte, nebylo zde uvedeno, volejte, pište. 

Tel: 739 301 527, brezinaskola@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina

 1. 9. 2023
Veřejné forum Počernice v pohybu