Aktuální informace k týdnu od 6. 5. do 10. 5. 2024

Aktuální informace k týdnu od 6. 5. do 10. 5. 2024

 • 1. 5. Státní svátek
 • 2. 5. Mimořádné volno – ŠD je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30
 • 3. 5. Mimořádné volno – ŠD je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:30

Týdenní plán:

 • 6. 5. Planeta Země – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, případně 5. B (OPJAK)
 •          Projekt v hodině HV – 1. A, 1. B
 •         16:00 – 17:30 Konzultace k zápisům – prezenčně
 •         17:30 – 18:30 ONLINE konzultace k zápisům (odkaz uveden níže v článku)
 • 7. 5. Testování ČŠI – informatická gramotnost – 9. ročník (výběr žáků)
 • 8. 5. Státní svátek
 • 9. 5. Projekt Perníková chaloupka (Pardubice) – 0. A, 2. B (OPJAK)
 •          Projekt matematika – PPP; 1. A, 1. B
 • 10. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída
 • 29. 4. SCIO testování – 7. A, 7. B
 • 4. 5. Dopravní hřiště pro veřejnost se zapnutými semafory

S předstihem:

 • 13. 5. – 17. 5. Školy v přírodě – 1. A, 2. A, 5. A
 • 16. 5. Sběr starého papíru
 • 17. 5. Plavecký výcvik – 2. ročník
 • 18. 5. Irsko – poznávací zájezd (výběr žáků)

Všeobecné informace:

 • Informace k ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

Děkujeme za velký zájem o naši školu. Přijetí se řídí správním řádem, rozhodnutí musí být vydáno nejdéle do 9. 5. 2024.  Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webu školy a na Úřední desce školy, nepřijatým žákům bude doporučeným dopisem zasláno rozhodnutí o nepřijetí. V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možnost se seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí. Seznámit se můžete dne 6. 5. 2024 v době od 16:00 do 17:30 osobně v ředitelně školy, případně telefonicky (739 301 527). Využít můžete i ONLINE setkání v době od 17:30 do 18:30 v aplikaci MS Teams.

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBjOTZkMGItMGVjNy00MGJmLTkyMDEtNjY0NGI3YzUxZTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d

Projekt „Škola nanečisto“ – projekt všeobecné přípravy dětí na plnění povinné školní docházky. Škola nanečisto probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od 27. 5. 2024 do 31. 5. 2024. Svoji žádost zasílejte až na základě výsledků žádosti o přijetí. Výsledky budou zveřejněny nejdéle do 9. 5. 2024. Škola nanečisto je pouze pro přejaté děti. 

Co je to „Škola nanečisto“? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – nenásilná příprava dětí na budoucí plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči i s účastníky projektu. Nechybí ani slavnostní předání prvního „vysvědčení“ a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese: podatelna@zschvaly.cz

Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, měsíc a rok narození, současnou MŠ  a jméno + kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy: www.zschvaly.cz.  Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.

 • V rámci Projektu zvýšení bezpečnosti školy připravujeme projekt na instalaci kamerového systému do budovy prvního stupně. Pokud pracujete v oboru, který se instalací kamerového systému a zabezpečením budov zabývá, budeme rádi za Vaši součinnost při řešení. Jedná se o přízemí budovy prvního stupně – tedy vchod a prostory šatních skříněk. Předpokládáme instalaci cca 8 kamer, PC, monitoru a dalšího materiálu. Předem děkujeme.
 • Důležité! Pokud Vaše dítě není přítomno ve výuce z důvodu nemoci, lékaře, rodinných důvodů či rekreace, je třeba vždy vedoucí školní jídelny odhlásit obědy, aby vám nebyla účtována plná cena oběda. Tato povinnost se týká všech bez ohledu zdroje financování školního stravování.
 • Zkontrolujte prosím platby za školní družinu na II. pololetí. Pro tento rok ještě platí úplata ve výši 300 Kč/měsíc. Děkujeme.
 • Upozorňujeme, že v případě vysoké absence konkrétního žáka či žákyně škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence (č. j. MSMT-780/2024-1) ze dne 5. 2. 2024. V případě vysoké absence od Vás tedy bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře či instituce. Děkujeme za spolupráci.
 • Projekt MČ Praha 20 a třídy 6. B:

                Ponožky mohou být prvním krokem na cestě, jak se znovu postavit na nohy.

Mnoho z Vás přineslo. Velice Vám děkují žáci třídy 6. B a MČ Praha 20!!!

 • SBÍRKA NA PODPORU KLOKTEX HELP NADAČNÍHO FONDU

Mnoho z Vás přineslo. Velice Vám děkují žáci třídy 6. B a MČ Praha 20!!!

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 4. 5. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Dorozdáváme zbylé vstupenky; pokud máte zájem, napište.  Rozdáváme vše dle pořadí zájmu.

Martin Březina