Základní informace k týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022

Akce týdne:

 • 28. 11. Od 18:00 ONLINE informativní schůzka pro zákonné zástupce, kteří potřebují doplňující informace  k LVK. Odkaz na přihlášení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFhOGFjMzgtOWUyMS00NWVkLWI5NDItMjI5MzFiNGVmMDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d

 • 29. 11. Prevence od PČR. 2. B, 3. A a 3. B
 •             0. A Divadlo H. P.
 • 30. 11. 4. A Prevence dle programu školy
 •  1. 12. Plavecký výcvik – 4. ročník
 •            3. A a 3. B Exkurze Pražský hrad
 •  2. 12. Plavecký výcvik – 3. ročník

 S předstihem:

 • 5. 12. Srdíčkové dny (Život dětem)
 • 6. 12. Norimberk – poznávací zájezd (výběr žáků)
 • 20. 12. Vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14:00 – 16:30). Srdečně Vás zveme.
 • 21. 12. Celoškolní projektový den
 • Lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII. ročníků (viz přihláška níže)

Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatřeníV době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště, např. konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL aj. Děkujeme Vám, kteří opatření respektujete. Šetřením však bylo zjištěno, že stav stále není plně vyhovující. Níže přikládám motivační dopis od paní Mgr. Karolíny Klímové z MHMP, která se na zavedení projektu ŠKOLNÍ ULICE aktivně podílela:

„Vážení rodiče,

před dvěma lety jsem měla tu čest s vámi všemi spolupracovat na zavedení školní ulice před vaší školou. Žádná auta ve Stoliňské v nejrušnějším čase před začátkem vyučování přinesla bezpečný a zdravý prostor pro všechny, kdo do školy přicházejí po svých. Byla to velká změna nejenom pro vás z chvalské školy, ale i pro další děti i rodiče na mnoha místech v Praze – školní ulice byla od té doby s úspěchem zavedena u dalších tří základních škol v našem městě.

Začátkem tohoto týdne jsem se po ránu vaší školní ulicí prošla a byla jsem překvapená. Auta v zakázaném čase vjížděla před školu, hledala parkování, couvala, najížděla na chodník před školní branou. V očích těch, kteří jste tam přicházeli pěšky, jsem viděla nesouhlas a otázku: Proč s tím někdo něco neudělá?

Nuže, jsme to jen my sami, kdo s tím můžeme něco udělat. Pokusím se vám v tom, spolu s vedením školy, pomoci. Vaše škola bude taková, jakou si ji uděláte.“ KK

Na základě uvedeného si vás opětovně dovolím požádat o dodržování omezení vjezdu do ulice Stoliňská v čase od 7:30 do 8:00. Výjimku pochopitelně stále mají žáci či rodiče se zdravotními obtížemi či po úrazu. V nejbližších dnech postupně dojde i na úplné uzavření komunikace Stoliňská v daném čase dobrovolníky z řad rodičů. Pokud máte zájem již nyní se zapojit, informujte nás na email brezinaskola@seznam.cz pro další informace.

Do projektu se opět aktivně zapojila naše školní družina a poutavou formou připravuje nové ukazatele, značky a piktogramy.

Ještě jednou děkuji za spolupráci a na podpoře projektu Školní ulice.

Balíček pomoci Pražanům – opět s velkým předstihem:

Čerpání z tzv. „Balíčku pomoci Pražanům“ pokračuje i od ledna 2023 až do 30. 6. 2023. Kdo byl do podpory zapojen v letošním kalendářním roce (tedy v roce 2022), automaticky je zařazen i od ledna roku 2023. Pokud se mezi vámi vyskytne někdo, jehož aktuální situace vyžaduje pomoc formou čerpání finančních prostředků z Balíčku pomoci pro Pražany, bude od 1. 1. 2023, na základě vyplnění žádosti, do projektu podpory zařazen.

Nutná podmínka:  Žadatel musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy

Žadatel dále musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek – pobírá některou z následujících dávek:

o Příspěvek nebo doplatek na bydlení,

o Okamžitou dávku v hmotné nouzi,

o Přídavek na dítě,

o Dávky pěstounské péče,

o Čelí exekuci/insolvenci,

o Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně něž 200,-Kč na osobu/den (u samostatné žijících osob 300,-Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátky na hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Přispět lze na: a) stravné, b) na školní družinu (školní klub), c) fond solidarity (na úhrady dalších aktivit žáka, aby byla zachována koheze uvnitř sociální skupiny či třídy)

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 25. 11. 2022

Lyžařský kurz 2023