Stara budova školy - virtuální prohlídka

Informace k týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021

Informace k týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021

Akt. k 6.9. Sdělení k výsledku testování:

Při školním testování nebylo odhaleno žádné podezření na výskyt COVID 19.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vynikající spolupráci při realizaci testování žáků a dodržování nařízených opatření. V pondělí předpokládáme spuštění našich nových webových stránek, tudíž veškeré informace budete nalézat výrazně snadněji. Takže až toto budete číst, můžete hodnotit……Za zpětnou vazbu děkujeme.

Testování:

V pondělí opět probíhá testování všech tříd v souvislosti s opatřeními proti onemocnění Covid 19. Testování přípravné třídy a prvních ročníků bude opět probíhat ve školní tělocvičně z důvodu, abychom dodrželi platná opatření a současně minimalizovali stresování žáků tím, že u testování Vás budou postrádat. Tedy opět můžete svým dětem asistovat. Je prosíme dodržovat opatření – roušky, rozestupy, desinfikování rukou.

Rozpis testování ve školní tělocvičně:

 • 0. R.      8:30 tělocvična
 • 1. A        7:30 tělocvična
 • 1. B        8:00 tělocvična

Testování ostatních tříd probíhá v kmenových třídách. Vždy vedle vyučujícího je přítomna další osoba, aby asistence u žáků byla efektivní a rychlá. Rodič může být přítomen testování doneseným testem pokud:

 • Bude mít po celou dobu nasazen respirátor
 • Doloží certifikát o provedeném testování
 • Výsledek jeho antigenního testu bude negativní
 • Bude dodržovat rozestupy od dalších osob 1, 5 m
 • Využije k testování připravené testovací zázemí u vrátnice v budově prvního stupně.

Poslední plánované testování je ve čtvrtek 9. 9. 2021.

Testovat se nemusí:

 1. Očkovaní žáci
 2. Žáci, kteří prodělali COVID a neuplynulo 180 dnů
 3. Kdo se nechal testovat v testovacím centru

Během našeho testování nebyl dosud nikdo testován pozitivně.

Od pondělí 6. 9. platí:

 • V provozu je ranní družina od 6:30 (nutný příchod do 7:20)
 • Škola se otevírá od 7:40
 • Výuka probíhá plně dle rozvrhu

Testovat se nemusí:

 1. Očkovaní žáci
 2. Žáci, kteří prodělali COVID a neuplynulo 180 dnů
 3. Kdo se nechal testovat v testovacím centru

Pokud má zákonný zástupce výhrady k testům, kterými disponuje škola, může zvolit vlastní antigenní test, který musí (!) být v seznamu schválených testů MŠMT.

Ochranné prostředky dýchacích cest – platí pro žáky, kteří byli nějakou formou testováni:

Povinnost mít zakryté dýchací cesty při vstupu do budovy a ve společných prostorách ochranným prostředkem dle pokynu MZd – chodba, šatny, vestibul.

To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků po testování). Tedy ve třídách a v prostoru školní družiny.

Výjimka pro nošení respirátorů/roušek:

 1. Stravování, svačení
 2. Osoby s poruchou autistického spektra
 3. Osoby s potvrzením od ošetřujícího lékaře, že nemohou ze závažných důvodů mít zakryté dýchací cesty. Tyto osoby však musí užít jiný ochranný prostředek, např. štít aj..

Připomínám termíny třídních schůzek – formu (prezenčně či distančně) upřesníme dle vývoje situace a pokynů MŠMT:

 1. 9. 2021 první ročník, přípravná třída, třída 4. A a šestý ročník
 2. 11. 2021všechny třídy
 3. 1. 2022 všechny třídy
 4. 4. 2022 všechny třídy
 5. 6. 2022 všechny třídy

Školní družina:

Úplata činí 300 Kč za měsíc; žák může využívat školní družinu denně v době od 6:30 do 7:40 a od 11.40 do 17:00.

 

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč za měsíc; žák může využívat školní klub denně v době od 12:40 do 15:00.

Výuka:

Vedle prezenční výuky opět připravujeme i distanční formu výuky v MS Teams, jelikož předpokládáme, že nastane situace, kdy bude třeba přejít na distanční způsob vzdělávání. Pokud potřebujete NTB či internet, dejte nám, prosím, tuto informaci. Techniku či vybavení Vám rádi zapůjčíme. Zkontrolujte, prosím, zda Vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, předejte informaci třídnímu učiteli, ať můžeme reset hesla zajistit.

Omezení výuky:

Výuka tělesné výchovy bude za příznivých podmínek venku.

Kroužky:

Škola společně s DDM hlavního města Prahy nabízí pro zájmové vzdělávání – volnočasové aktivity možnost účasti dětí ve více jak 20ti kroužcích. Cena u skupinových aktivit činí cca 1200,-Kč za pololetí nebo cca 2 200.-Kč za školní rok. V uplynulém roce byla hrazena pouze skutečnost v závislosti na karanténních opatřeních. Přihlášení dětí k účasti na činnosti je nutné provést on-line prostřednictvím stránek DDMhl.m. Prahy pod KS/Karlínské Spektrum/ZŠ Chvaly, kde také lze nalézt více informací k organizací /ŠVP, Organizační řád, atd./těchto zájmových aktivit od 1.9.2021 do možné kapacity kroužku. Nebude-li dostatečný počet zájemců o vybraný zájmový útvar, nelze jeho činnost ze strany organizátorů garantovat. Zahájení vlastní činnost je plánováno od 20. září s možnosti „zkušební hodiny“ s předpokládanou finanční úhradou za pololetí nebo šk. rok do 20.10.2021.
Je-li to vhodné, lze tam také uvést, že případné další informace u lektorů nebo u koordinátora školních zájmových aktivit V. Skočdopole tel.602463980 E:vasek.lodenicevltava@volny.cz

Odkaz:

přehled_Chvaly kroužky návrh 2021-22 (1)

Nabídky ostatních subjektů budeme postupně zveřejňovat na webu i vývěsce školy. 

Předem Vám děkuji za spolupráci v této obtížné situaci a pevně doufám, že opět situaci zvládneme natolik, že výuka bude dle plánu pokračovat. Pokud potřebujete další informace, velmi rádi je s Vámi probereme – telefonicky, emailem, případně osobně.

 

PhDr. Martin Březina, ředitel školy

V Praze dne 3. 9. 2021