Základní informace k týdnu od 1. 11. do 4. 11. 2021 + krácený pokyn MŠMT

Základní informace k týdnu od 1. 11. do 4. 11. 2021

 • 2. 11. Třídní schůzky ONLINE k volbě povolání pro 9. ročníky. Od 18:00 formou MS Teams.
 • 4. 11. Začíná projekt Post Bellum – výběr žáků
 • 9. 11. Třídní schůzky ONLINE k přijímacímu řízení – 5 ročníky. Od 18:00 formou MS Teams.

Informace s předstihem:

 • 15. 11. a 16. 11. ředitelské volno (ŠD bude v nutných případech zajištěna na naší škole)
 • 17. 11. Státní svátek
 • 22. 11. Třídní schůzky všech tříd (formu upřesníme dle vývoje situace v souvislosti s opatřeními MŠMT) + proběhne čtvrtletní pedagogická rada
 • 2. 12. Přijímací zkoušky nanečisto – určeno žákům 9. ročníků.  Cvičné testování probíhá od 14:00 do 16:00.

Všeobecné informace:

Žádná třída není v karanténě, ale opakovaně doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Je nutné včasné předávání informací o zdravotním stavu dítěte. V případě, že máte podezření na nějaké onemocnění, raději ihned kontaktujte lékaře a do stanovení diagnózy onemocnění dítěte raději omezte docházku dítěte do školy. Taktéž je nutné dodržovat používání desinfekce před jídlem, při kontaktu s často používanými povrchy – zábradlí, kliky aj.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj.  Používání roušek či respirátorů je ve stejném režimu jako dosud. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme.

Distanční výuka: 

Předpokládáme, že se veškeré obtíže podařilo odstranit a systém je nastaven tak, aby v případě potřeby třída plynule přešla na distanční výuku. Nyní je systém vyučujícími využíván na průběžné zadávání domácích úkolů, případně na podporu nemocných žáků při doplňování učiva.

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet.

Z aktuálních pokynů MŠMT:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 1. 11. 2021, stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

 • osobám do dovršení 18 let věku,
 • osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 • osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky;

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 • nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest (tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů).

 K projektu Školní ulice:

Děkujeme za spolupráci na vytvoření bezpečné ulice. Projekt stále pokračuje, třebaže zákaz vjezdu není vymáhán fyzickou zábranou či hlídkou MP. Děkujeme, že využíváte přilehlá parkoviště – LIDL, Chvalská tvrz, Stoliňská u autobusové zastávky Chvaly.

Co aktuálně řešíme:

 • Spodní část Stoliňské – přehlednost pro chodce jdoucí od komunikace Vršovka (vstup z chodníku do komunikace Stoliňská)
 • Zpomalení dopravy u vstupu do školy- budova Stoliňská 2440

Martin Březina

V Praze dne 27. 10. 2021