Základní informace k týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021

Základní informace k týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021

Děkujeme všem pilným sběračům za donesený sběr!

Připomínáme akci Počernická světýlka – v neděli od 17:00 do 19:00, trasa lampionového průvodu začíná na Chvalském zámku. Srdečně Vás za všechny pořadatele zveme!

Stručný přehled:

 • 15. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří. Přítomní žáci budou po příchodu otestováni antigenními testy.
 • 16. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří.
 • 17. 11. Státní svátek – školní družina není zajištěna.
 • 18. 11. Probíhá hloubkové testování všech žáků a zaměstnanců školy

Informace s předstihem:

 • 22. 11. Třídní schůzky všech tříd formou ONLINE. Otevřete aplikaci MS Teams, přihlásíte se účtem žáka, kliknete na KALENDÁŘ, následně kliknete na odkaz své třídy a poslední klik je na PŘIPOJIT. Tímto budete připojeni na třídní schůzku třídy, kam chodí vaše dítě. Třídní schůzky budou začínat nejdříve od 17:00 dle volby třídních učitelů. Od 19:00 pak máte možnost připojení se na schůzku s vedením školy. Tuto schůzku taktéž uvidíte v kalendáři. Pokud budete potřebovat individuální připojení, opět lze formou žádosti o odkaz na schůzku do emailu (brezinaskola@seznam.cz).

Prosinec:

 • 2. 12. Přijímací zkoušky nanečisto – určeno žákům 9. ročníků.  Cvičné testování probíhá od 14:00 do 16:00. Organizuje výchovná poradkyně.

Všeobecné informace

 • Informace k testování:

Předem děkujeme za spolupráci, společně to opět zvládneme. Děkuji zejména rodičům našich prvňáčků a přípravné třídy za vynikající spolupráci.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem třídních učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

 • 7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)
 • 8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)
 • 8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT)

Žáci budou testováni antigenními testy dle objednané dodávky (varianta stěru z nosní sliznice či vzorku slin). Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyšší ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice.

Testovat se nemusí:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování  (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný  (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu). Bezinfekčnost lze prokázat pomocí aplikace Tečka.

Pokud by nastalo, že zákonný zástupce z nějakého důvodu nechce testování pro své dítě a na dítě se nevztahuje výjimka, musí škola postupovat takto:

Prezenční výuky se bude moci účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování  (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,

(Pozn.: Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze žáci s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.)

Pokud bude výsledek testu daného žáka pozitivní, vyzvednete si své dítě a postoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno. Ze školy dostanete potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Na základě nařízení nejsou školní testy platné pro další aktivity dítěte.

Pevně doufám, že opětovně uchopíte situaci tak, že společným zájmem nás všech je vzdělávání žáků a jejich řádná účast ve výuce;  nebude tedy třeba činit další opatření, která nejvíce vždy postihnou žáky.

K situaci ve škole:

Od 10. 11. máme jednu třídu v karanténě (celkem 4 žáci s prokázaným C+), dále je v karanténě jedna žákyně z jiné třídy. Další informace k C+ žákům k dnešnímu dni nemáme. Opakovaně doporučujeme, zejména z preventivních důvodů, sledovat zdravotní stav dítěte a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Je nutné včasné předávání informací o zdravotním stavu dítěte směrem ke škole. V případě, že máte podezření na nějaké onemocnění, raději ihned kontaktujte lékaře a do stanovení diagnózy onemocnění dítěte raději omezte docházku dítěte do školy. Pokud má vaše dítě chronické obtíže (kašel, rýmu, kýchání aj.), vyžádejte si, prosím, u svého lékaře potvrzení uvedeného stavu, ať předejdeme případnému nedorozumění ze strany školy.

V tomto týdnu nadále platí, že ve společných prostorách (chodby, šatny, vestibuly) musí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest. Nadále pro školu platí i další hygienická opatření – desinfekce, větrání, omezení mísení kolektivů, úprava stravování aj.  Používání roušek či respirátorů je ve stejném režimu jako dosud. Průběžně probíhá desinfekce ozonem. Za spolupráci a dodržování nastavených opatření děkujeme

Distanční výuka: 

Prosíme o kontrolu a spolupráci. Pokud potřebujete resetovat heslo, zapůjčit NTB či mobilní internet – kontaktujte nás, ať se situace řeší. Upozorňuji, že přístup pro rodiče je pouze skrze žákovský účet.

 

Martin Březina

V Praze dne 11. 11. 2021