Základní informace k týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022

Základní informace k týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022

Děkujeme z podporu sbírky na Život dětem. S Vaší pomocí se podařilo vybrat 3 865 Kč! Děkujeme!

Stěžejní informace:

 • 17. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy v již nastaveném režimu. Pro připomenutí rozepsáno níže.
 • 17. 1. Třídní schůzky dle volby třídních učitelů, uspořádáno formou ONLINE skrze MS Teams. Třídní schůzku naleznete v kalendáři. V případě potřeby přihlášení mimo žákovský účet si vyžádejte odkaz na přihlášení od třídních učitelů. Třídní učitelé v případě potřeby připojí i vyučující dalších předmětů z dané třídy.
 • 17. 1. Třídní schůzky s vedením školy – od 19:00. Určeno zájemcům, kteří chtějí konzultovat záležitosti k chodu školy případně záležitosti spojené s činností školy. Opět formou ONLINE skrze MS Teams. Schůzka je již založena v kalendáři.
 • 17. 1. Nastupuje psycholog MČ Praha 20. V naší škole bude působit každé pondělí v době od 8:30 do cca 12:00, případně bude k dispozici dle dohody. Psycholog MČ bude k dispozici žákům i jejich rodičům. Začátek působení bude v duchu představení se žákům ve třídách.

             Psycholog MČ Praha 20: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz

            21. 1. Uzavírání klasifikace za I. pololetí.

S předstihem:

 • 24. 1. Pololetní pedagogická rada
 • 31. 1. Vydání vysvědčení (v pololetí vydáváme výpis z vysvědčení)
 • 1. 2. Začíná plavecký výcvik 4. ročníků. Plavecká výuka je od 9:30 do 11:15. Výcvik, pronájem bazénu a doprava je hrazena školou. Zákonní zástupci nepřispívají na výuku plavání a ani na dopravu. Podrobnosti obdržíte od třídních učitelů.
 • 4. 2. Pololetní prázdniny. Školní družinu pro nutné případy centrálně zajišťuje FZŠ Chodovická.
 • 11. 2. Začíná plavecký výcvik 2. ročníků. Zákonní zástupci nepřispívají na výuku plavání a ani na dopravu. Podrobnosti obdržíte od třídních učitelů.

…………………………………………………………………………………………………..

Výsledky čtvrtečního (13. 1. 2022) antigenního testování a výsledky konfirmačních RT PCR testů:

Podezření na Sars-CoV-2 – třída a počet:

 • 1. A 1x
 • 2. A 1x
 • 2. B 1x
 • 6. A 1x
 • 7. B 2x

Podrobnosti k jednotlivým bodům:

 • Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici.

Odkaz na testování:

https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Pokud má rodič žáka z vyššího ročníku (tedy od 2. ročníku) potřebu být testování přítomen, je to možné, avšak test musí svému dítěti realizovat v prostoru vrátnice na nové budově.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách pod dohledem učitelů a asistentů pedagoga. Výjimkou je přípravná třída a první ročníky. Uvedené třídy budou testovány v tělocvičně dle tohoto rozpisu:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření (roušky, použití desinfekce, rozestupy, vlastní negativní testování, příp. další varianty dle manuálu MŠMT).

Testovat se nemusí tito žáci:

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 h PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a podstoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

 • Informace k opatřením MŠMT v souvislosti s onemocněním Sars-CoV-2 (COVID):

Opatření MŠMT ze dne 12. 1. 2022 neobsahují klíčové pokyny platné od 17. 1. 2022, tudíž pouze uvedeme nyní platné pokyny s platností od 11. 1. do 16. 1. 2022:

 1. Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
 2. Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
 • Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že ………očekává se změna……………..

Změna by měla vypadat takto:

Připomínka plánované změny od 17. 1. 2022:

V souvislosti s nástupem varianty omikron je s účinností od 17. ledna 2022 avizována další změna karanténních pravidel (do pátku 14. 1.; 15:10 h dosud škola neobdržela pokyn oficiálně). Změna spočívá ve zrušení výjimky z karantény tak, že při rizikovém kontaktu budou do karantény muset jít i osoby s ukončeným očkováním (včetně 3. dávky) a také osoby po prodělané nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech.

 1. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu.
 2. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,

měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:

▪ ve vzdálenosti menší než 1,5 m

▪ po dobu minimálně 5 minut

▪ bez použití respirátoru,

seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby. V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest. Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022

Izolace se ukončí

 1. osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu;
 2. osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
 1. osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.
 2. Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.

 

Shrnutí (zatím) platného bez očekávaných změn:

Karanténa se ukončí o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

 

 • Projekt Školní ulice. Připomínáme, že v rámci platného dopravního opatření je do ulice Stoliňská zakázán vjezd v době od 7:30 do 8:00. Nyní došlo opětovně k prudkému nárůstu vjíždějících vozidel a MP ve spolupráci s PČR bude opatření kontrolovat. Využívejte, prosím, přilehlá parkoviště, ať je minimalizován střet projíždějících vozidel e žáky školy. Opatření chrání Vaše děti, takže předpokládám, že budete opatření respektovat. Stojící vozidla skutečně vytvářejí velmi nebezpečné situace. Stávající úprava ulice skutečně není koncepčně připravena na průjezd vozidel v době příchodu žáků do školy.

 

Martin Březina

V Praze dne 13. 1. 2022