Základní informace k týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022

Základní informace k týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022

Důležité!

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz

Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem. Pokud o jeho služby máte zájem, je nutno třídním učitelům doručit souhlas.

V neděli 23. 1. končí karanténa tříd 1. A, 1. B a 7. B. Tedy v pondělí mají běžnou prezenční výuku.

Pokud je žák testován pozitivně RT – PCR testem, je na základě mimořádných opatření povinností zákonného zástupce neprodleně informovat vedení školy a v kopii třídního učitele.

Nyní platí, že pokud rodinný příslušník je covid 19 pozitivní, jedná se o rizikový kontakt a na ostatní členy rodiny platí karanténní opatření. Tedy dítě nejde do školy, když má například pozitivního sourozence.

Pokud žáci třídy mají nařízenu karanténu, automaticky je nastavena distanční výuka skrze MS Teams. Pokud je pouze několik žáků individuálně nepřítomno, musí se aktivně zajímat o doplnění učiva; konzultací s vyučujícími, pohledem do systému Bakaláři, pohledem na stránky třídy na webu školy a kontrolou úkolů v MS Teams. Aktivita tedy vychází od žáka (úměrně jeho věku).

Stěžejní informace:

  • 24. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy v již nastaveném režimu. Pro připomenutí rozepsáno níže.
  • 24. 1. Pololetní pedagogická rada

S předstihem:

  • 31. 1. Vydání vysvědčení (v pololetí vydáváme výpis z vysvědčení)
  • 1. 2. Začíná plavecký výcvik 4. ročníků. Plavecká výuka je od 9:30 do 11:15. Výcvik, pronájem bazénu a doprava je hrazena školou. Zákonní zástupci nepřispívají na výuku plavání a ani na dopravu. Podrobnosti obdržíte od třídních učitelů.
  • 4. 2. Pololetní prázdniny. Školní družinu pro nutné případy centrálně zajišťuje FZŠ Chodovická.
  • 11. 2. Začíná plavecký výcvik 2. ročníků. Zákonní zástupci nepřispívají na výuku plavání a ani na dopravu. Podrobnosti obdržíte od třídních učitelů.

Podrobnosti k jednotlivým bodům:

  • Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY. Testy založené na přítomnosti antigenu SARS-Cov-2 v nosní sliznici. Odkaz na testování: https://www.youtube.com/watch?v=_Fa0bnGd8fA

Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách. Přípravná třída a první ročníky se testují v tělocvičně:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Prosíme o včasný příchod, třídy se musí prostřídat.  Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření.

Testovat se nemusí žáci s doloženým PCR testem či antigenním testem z odběrového místa. (Platnost 72 h u PCR a 24 hodin u antigenního testu).

Pokud bude výsledek testu daného žáka při školním testování pozitivní, vyzvednete si své dítě a podstoupíte PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Informace k opatřením MŠMT v souvislosti s onemocněním Sars-CoV-2 (COVID):

  • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů. Izolace se ukončí osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu. U osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.
  • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m po dobu minimálně 5 minut bez použití respirátoru.

Komentář:

Karanténa se vztahuje na dítě, nikoliv na rodinné příslušníky. Zásah pro rodinu je až v případě pozitivity dítěte v rodině.
Karanténu můžete trávit mimo bydliště – ovšem na adrese, kterou uvedete hygienické stanici.

Po ukončení izolace či karantény se doporučuje nosit respirátor min. třídy FFP2 bez použití výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest. Nezbytné je i pečlivé sledování zdravotního stavu.

 

Projekt Školní ulice – prosíme o spolupráci. Děkujeme předem za žáky!

Připomínáme, že v rámci platného dopravního opatření je do ulice Stoliňská zakázán vjezd v době od 7:30 do 8:00. Nyní došlo opětovně k prudkému nárůstu vjíždějících vozidel a MP ve spolupráci s PČR bude nárazově opatření kontrolovat. Využívejte, prosím, přilehlá parkoviště, ať je minimalizován střet projíždějících vozidel se žáky školy. Opatření chrání Vaše děti, takže předpokládám, že budete opatření respektovat. Stojící vozidla skutečně vytvářejí velmi nebezpečné situace. Stávající úprava ulice skutečně není koncepčně připravena na průjezd vozidel v době příchodu žáků do školy.

 

Martin Březina

V Praze dne 20. 1. 2022