Základní informace k týdnu od 14. 2. do 18. 2. 2022 + s předstihem informace k zásadním změnám od 19. 2. 2022

Základní informace k týdnu od 14. 2. do 18. 2. 2022 + s předstihem informace k zásadním změnám od 19. 2. 2022

Aktualizováno k 14. 2. 16:20:

Výsledky dnešního antigenního testování:
Třída – počet pozitivních testů:
2. B – 2x
Vzhledem ke skutečnosti, že byl ve třídě 2. B v pátek 11. 2. rizikový kontakt, byla třídě nařízena karanténa do středy 16. 2. včetně. Podrobnosti obdrží zákonní zástupci z uvedené třídy ​systémem Bakaláři.

COVID 19 – aktualizované informace k 13. 2. 2022 (21:00)

 • 5. A    2x PCR pozitivní – bez vlivu na karanténu třídy
 • 4. A    1x pozitivní PCR – karanténa třídy do pondělí 14. 2. včetně

Aktualizováno k 11. 2.  – 0:20:

Karanténa třídy 3. B – žáci přijdou do školy v úterý 15. 2. 2022. Podrobnosti naleznou zákonní zástupci uvedené třídy v systému Bakaláři.

Důležité – fungování psychologa MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ: Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz

Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

Obecně k poslednímu testování:

Pokud je žák mimo školu testován pozitivně RT – PCR testem, je stále na základě mimořádných opatření povinností zákonného zástupce neprodleně informovat o této skutečnosti vedení školy a v kopii třídního učitele.

Pozn. Karanténu či izolaci následně nařizuje HSHMP na základě podkladů od školy. Od obdržení informace od školy a informace od HSHMP může proběhnout delší doba; v této době však je nutno dodržovat pravidla karantény. V případě karantény obdržíte do emailu/sdělení Bakalářů tento text:

VOR – VZOR – VZOR – VZOR – VZOR Vážení rodiče, VZOR – VZOR – VZOR –  VZOR

po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu XX.YY.2022 a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

Důležitá informace: Pro maximální rychlost předání informace směrem k zákonným zástupcům je informace školy o karanténě zaslána systémem Bakaláři vždy celé třídě, bez ohledu na případnou absenci konkrétního žáka. Na HSHMP jsou však odesláni již pouze žáci, kteří v daný den či dny byli v rizikovém kontaktu. Žáci, kteří v daný den nebyli ve škole, jsou mimo karanténní opatření. Mohou se účastnit dalších aktivit bez omezení – kroužky a další zájmové útvary. Žádný pokyn z HSHMP neobdrží.  Mimo karanténní opatření jsou automaticky i žáci ve lhůtě 30 dnů od pozitivního RT – PCR testu. Tito žáci taktéž žádný pokyn z HSHMP neobdrží. Distanční výuka se však týká i žáků mimo karanténní opatření.

Nyní platí, že pokud rodinný příslušník je covid 19 pozitivní, jedná se o rizikový kontakt a na ostatní členy rodiny platí karanténní opatření. Tedy dítě nejde do školy, když má například pozitivního sourozence. DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ! (Uvedené platí, pokud rodina žije ve společné domácnosti.)

Výuka a karanténa:

Pokud žáci třídy mají nařízenu karanténu, automaticky je nastavena distanční výuka skrze MS Teams, která je pro žáky povinná. Pokud je třída v karanténě, vzdělávají se žáci distančně, včetně žáků mimo karanténní opatření. Pokud je pouze několik žáků individuálně nepřítomno, musí se aktivně zajímat o doplnění učiva; konzultací s vyučujícími, pohledem do systému Bakaláři, pohledem na stránky třídy na webu školy a kontrolou úkolů v MS Teams. Aktivita tedy vychází od žáka (úměrně jeho věku).

K důležitým událostem:

 • Pondělí 14. 2. – závěrečné školní testování
 • Úterý 15. 2.  – plavecký výcvik 4. ročníků.   
 • Pátek 18. 2. Plavecký výcvik 2. ročníků a dle zájmu začátek plaveckého výcviku přípravné třídy.

Upřesnění k jednotlivým bodům:

 • Podrobnosti k testování:

Žáci všech tříd se budou testovat testy SEJOY.  Pokud má zákonný zástupce k dodanému testu výhrady, může použít test dle vlastní volby, pokud je jím zvolený test uveden v seznamu schválených testů – viz odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud má někdo z rodičů z 2. až 9. ročníku zájem být u testování přítomen, probíhá testování daného žáka na vrátnici nové budovy. Rodiče u přípravné třídy a prvních ročníků jsou se žáky v tělocvičně. Pokud žák v den testování půjde do ranní družiny, musí mít po celou dobu pobytu v družině nasazenu roušku až do řádného otestování se třídou. Pokud žák přijde do školy až po ukončení testování, bude se testovat na vrátnici školy ihned po svém příchodu.

Testování bude probíhat od 8:00 ve třídách. Přípravná třída a první ročníky se testují v tělocvičně:

7:30 třída 1. B (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:00 třída 1. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

8:30 třída 0. A (vyučující si vyzvedne žáky před školou)

Pro uvedené třídy platí:

Pokud má zákonný zástupce zájem, může se společně se svým dítětem testování účastnit za dodržení platných opatření.

Testovat se nemusí žáci s doloženým PCR testem či antigenním testem z odběrového místa. (Platnost 72 h u PCR a 24 hodin u antigenního testu). Výjimku z testování mají také všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Pokud bude výsledek antigenního testu při školním testování pozitivní u daného žáka, vyzvednete si své dítě a máte za povinnost podstoupit RT –  PCR test, který finálně určí, zda testování antigenním testem bylo správně vyhodnoceno.

Informace k opatřením izolace a karanténa:

 • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů. Izolace se ukončí osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu. U osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.
 • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru, měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m po dobu minimálně 5 minut bez použití respirátoru. Karanténa se vztahuje na dítě, nikoliv na rodinné příslušníky. Zásah pro rodinu je až v případě pozitivity dítěte v rodině.
  Po ukončení izolace či karantény se doporučuje nosit respirátor min. třídy FFP2 bez použití výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest. Nezbytné je i pečlivé sledování zdravotního stavu.

 Zásadní změny od 19. 2. 2022 s platností pro školní prostředí od pondělí 21. 2. 2022

(výrazně upraveno a kráceno)

Ve škole se nebudou testovat děti, žáci a ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z mimořádných opatření, se ruší bez náhrady.

Škola tedy nebude:

 • informovat KHS o pozitivním testu žáka
 • školy již neposkytují KHS seznamy žáků, kteří byli určeni jako rizikový kontakt
 • školy nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků

Zákonní zástupci:

 • nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test dítěte

Nadále platí (!):

 • žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy
 • pokud žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby
 • škola musí kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků. Izolace je realizována v karanténní místnosti.
 • platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí ústa nosu.

Výjimky z povinného zakrytí dýchacích cest:

 • Zakrytí dýchacích cent není vyžadováno za předpokladu, že žáci jsou usazeni a je jich do 50 osob.
 • Žáci během sportovních a hudebních aktivit
 • Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • Vyučující během výuky TV (rozestup min. 1,5 m)
 • Vyučující během HV (zpěv, hra na dechové nástroje)
 • Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Pedagogický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,

 

Další informace:

 • testovat by mohla škola striktně na dobrovolném základě za strany zákonných zástupců – tedy bylo by nutné mít písemný souhlas zákonných zástupců s testováním
 • pokud by žákovi vyšel pozitivní antigenní test, nemusel by opustit školu a ani být v karanténě, pokud by nevykazoval příznaky onemocnění

Martin Březina

V Praze dne 10. 2. 2022