Informace k začátku školního roku 2022/2023

Všeobecné informace k novému školnímu roku 2022/2023

Vážení rodiče, níže naleznete základní informace k novému školnímu roku. Školní rok začíná tradičně 1. září, tedy ve čtvrtek. Podrobné informace k jednotlivým třídám naleznete na webu školy v záložce příslušné třídy. Třídní učitelé je tam budou v nejbližších dnech vkládat.

Umístění tříd:

Nová budova – Stoliňská 2440/8:

Přípravná třída; 1. A, B; 2. A, B; 3. A, B; 4. A, B  + všechny oddělení školní družiny

Hlavní budova – Stoliňská 823/16:

 1. A, B; 6. A, B; 7. A, B; 8. A, B; 9. A, B

Radnice – Stoliňská 822:

Školní klub

 

První ročníky a přípravná třída:

Paní učitelky na Vás budou čekat před budovou prvního stupně, prosíme o přítomnost v 7:45. Společně s dětmi půjdete do třídy. Ve třídě budete do 8:45. Kdo potřebuje, může tento den využít školní oběd i školní družinu.

Ostatní ročníky již do třídy půjdou bez doprovodu rodičů.

 

Šesté ročníky:

Seznam a rozdělení do jednotlivých tříd naleznete na vstupu do budovy. Adaptační dny jsou v těchto termínech – podrobné informace dostanete od třídních učitelů:

 1. A: 5. a 6. 9.
 2. B: 7. a 8. 9.

 

Kdo potřebuje dořešit obědy: Jaroslava Hajná – vedoucí ŠJ, tel.  281 923  696

7 – 10 let:                   36 Kč/ záloha 792 Kč měsíčně

11 – 14 let:                  38 Kč/ záloha 836 Kč měsíčně

15 a více let:                40 Kč/ záloha 880 Kč měsíčně

Variabilní symbol a číslo účtu Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

 

Školní družina a školní klub – zájemci se mohou hlásit. Úplata činí 300 Kč/měsíc za školní družinu a 200 Kč za školní klub.

Provoz školní družiny:

6:30 – 7:40 a 11:40 až 17:00 (pozn.: první den je ŠD ihned po skončení výuky, stejně jako i v pátek 2. 9.)

 

Dohledová třída:

Pro žáky s odpolední výukou (2. stupeň) bude zajištěna dohledová třída – tedy třída ve škole, kde žáci jsou pod dohledem pedagogického pracovníka a smysluplně mohou trávit volný čas. Upozorňujeme, že pokud je žák přihlášen, je jeho účast povinná. Přihlášky dostanete od třídních učitelů.

 

Pomoc žákům – rodinám:

V případě potřeby se můžete obrátit na:

 • psychologa MČ Praha 20 – paní Mgr. Jana Malíková – tel. 724 946 707, email.: Jana_Malikova@pocernice.cz
 • Školního speciálního pedagoga – Mgr. Barbora Kvičinská (Barbora.Kvicinska@zschvaly.cz)
 • Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP se zaměřuje zejména:

 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci rizikových forem chování
 • kariérové poradenství
 • řešení výukových a výchovných obtíží
 • intervenci při aktuálních problémech
 • vztahové a osobní poradenství
 • práci s třídními kolektivy
 • podporu spolupráce s rodinou

 

Integrační tým je součástí školního poradenského pracoviště.

 • Podpora žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Podpora žákům z nepodnětného prostředí
 • Podpora žákům z rodin s nízkým socioekonomickým statusem
 • Podpora žákům z rodin se střídavou péčí či s neshody zákonných zástupců
 • Podpora žákům v péči OSPODu
 • Podpora žákům na základě vlastního úsudku
 • Podpora ukrajinským žákům – koordinátorka: V. Čaňová:

Výchovný poradce: Mgr. Eva Březinová – eva.brezinova@zschvaly.cz

Tel.: 777 705 423

Metodik prevence: Mgr. Jakub.Hromas@zschvaly.cz

A samozřejmě i na třídní učitele, asistenty i vedení školy.

 

Finální rozvrh jednotlivých tříd zveřejníme v příštím týdnu.

Nabídku kroužků zveřejníme v příštím týdnu.

 

Termíny třídních schůzek:

 1. ročník – mimořádná schůzka 19. 9. od 17:00

Přípravná třída – mimořádná schůzka 19. 9. od 17:00

 1. ročník – mimořádná schůzka 26. 9. 2022 od 17:00

Třídní schůzky pro všechny třídy – vždy od 17:00:

 1. 11. 2022
 2. 1. 2023
 3. 4. 2023
 4. 6. 2023

Plavecký výcvik:

 1. 9. Začínají plavat 4. třídy
 2. 9. Začínají plavat 3. třídy a přípravná třída

 

Distanční výuka:

Opět chápeme distanční výuku skrze MS Teams jako pevnou součást výuky, kterou, jak doufáme, využijeme primárně na domácí úkoly a zajištění výuky pro dlouhodobě nemocné žáky. Pokud nemáte NTB, kontaktujte školu, abychom Vám mohli techniku zajistit.

 

Nejbližší akce:

 • 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
 • 1. 9. Veletrh volnočasových aktivit – pořádá MČ Praha 20
 • 8. 9. Sběr starého papíru
 • 13. 9. Veletrh středních škol – pořádá MČ Praha 20
 • 14. 9. Veletrh sociálních služeb – pořádá MČ Praha 20
 • 15. 9. Fotografování prvního ročníku a přípravné třídy do Mf Dnes
 • 19. 9. TS 1. ročník a přípravná třída
 • 26. 9. TS 6. ročník
 • 27. 9. Oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme

 

Během prázdnin se podařilo realizovat:

 • Radnice – hloubkový úklid
 • NB – hloubkový úklid, nová podlaha ve sborovně, malířské opravy a úpravy
 • HB – hloubkový úklid, malířské opravy a úpravy, zavedení WiFi do tříd VII. B, IX. B, VIII. A, VII. A
 • Zapojení do programu WFW – obědy zdarma (zajištěno pro 19 žáků, částka na stravování byla poskytnuta ve výši cca 140 tis. Kč)
 • OPJAK – projekt na 3 roky, škola obdrží cca 2,3 mil. Kč, primárně aktivity s dětmi v rámci školy (výjezdy, exkurze, tandemová výuka, inovativní výuka, vzdělávání a spolupráce pedagogů aj. Nyní i pro ŠD a ŠK.  Děkujeme paní Lence Štikové!

 

Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

 

Projekt Školní ulice – projekt ke zvýšení bezpečnosti v blízkosti školy a podpoře eliminace negativních civilizačních jevů. V době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL. V uplynulém roce se díky vaší vstřícnosti zlepšila dopravní situace u naší školy, pokles projíždějících vozidel byl podstatně nižší, než tomu bývalo před nastartováním projektu. Ve spolupráci s MP, PČR a MHMP budeme i letos v projektu pokračovat. Měsíčně chceme monitorovat případný vjezd vozidel a v závěru roku 2022 Vás seznámíme s výsledky.

 

Školská rada – hledáme nového člena za zákonné zástupce:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada schvaluje klíčové dokumenty školy, schází se minimálně 2x ročně. První setkání plánujeme na říjen 2022.

Pokud máte zájem ve školské radě pracovat, napište nám na email brezinaskola@seznam.cz (jméno, příjmení + třídu a jméno a příjmení vašeho dítěte). Z došlých zájemců budeme dne 12. 9. v 16:00 losovat člena školské rady.

 

Termíny sběru starého papíru:

 • 8. 9. 2022
 • 20. 10. 2022
 • 15. 12. 2022
 • 26. 1. 2023
 • 23. 3. 2023
 • 11. 5. 2023
 • 22. 6. 2023

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Dobrovolný domácí úkol: kdo má zájem, uvítáme, pokud v září přinesete kamínek z prázdninového výletování, ideálně s uvedením lokality. Kamínky budeme skládat ve vestibulu nové budovy.

Výuka Mgr. Viktora Šarocha pro občany Ukrajiny:

Ukrajina - výuka

 

Martin Březina

V Praze dne 26. 8. 2022