Aktuální informace k týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

Aktuální informace k týdnu od 11. 9. do 15. 9. 2023

Pozor! Sběr plánovaný na 14. 9. musel být zrušen pro poruchu odvozového vozidla. Děkujeme za pochopení. 

Důležité:

Veškeré platby přijímá škola bezhotovostně na účet školy 19-3951850207/0100 pod daným variabilním symbolem. Pouze školní jídelna má svůj účet (viz školní jídelna). Variabilní symbol obdržíte od třídních učitelů.

Týdenní plán:

 • 14. 9. Fotografování – 1. stupeň (0. A – 5. R) – kolekce 350 Kč
 • 14. 9. Fotografování 0. A a 1. R do Mf Dnes
 • 14. 9. Sběr byl zrušen. O náhradním termínu Vás budeme informovat.
 • 15. 9. Plavecký výcvik 3. ročníku a přípravné třídy

S předstihem:

 • 19. 9. a 20. 9. Srdíčkové dny – podporujeme handicapované děti
 • 23. 9. Počernice v pohybu – začátek v 13:00 (plakát vložen do přílohy)
 • 25. 9. Třídní schůzky všech tříd od 17:00. Upozorňuji, že pokud jsou zákonní zástupci ve zjevné neshodě, je nutná účast obou zákonných zástupců!
 • 29. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:20. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.

Kontakt na VŠECHNY vyučující/asistenty:

Email: jmeno.příjmení@zschvaly.cz např. martin.brezina@zschvaly.cz

Další kontakty jsou individuální dle dohody s vyučujícími.

Kontakty do školní družiny – lze email nebo telefon:

 1. Krajňáková (vedoucí vychovatelka) – 778 713 913
 2. Bartošová – 778 713 912
 3. Voráčková – 778 713 915
 4. Pinová – 778 713 911
 5. Vojtová – 778 713 914

Komunikace se školou:

Preferujeme zavedený systém Bakaláři.

Balíček okamžité pomoci Pražanům (Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024):

Po splnění klíčových podmínek můžete finanční pomoc čerpat na:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY Podpora je určena na žáka do tzv. fondu solidarity zřízeného příspěvkovou organizací v rámci svých interních směrnic (dále jen „Fond“). Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Klíčové podmínky pro možnost čerpání:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň

jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den

(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky        či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Důležitá informace!

Uvedené skutečnosti dokládá zákonný zástupce čestným prohlášením, škola nemá kompetence dané skutečnosti ověřovat. Z uvedeného plyne, že všem podaným žádostem bude vyhověno, avšak z podmínek čerpání plyne, že čerpat nelze zpětně. Čerpání je nyní od 1. 10. 2023, tudíž žadatel má za povinnost si v září školní obědy, družinu, klub, Klubík aj. uhradit.

Formulář žádosti – příloha:

formular_zaci_BPP_14_08_2023 formular_zaci_BPP_SOLIDARITA_14_08_2023

V případě potřeby nás kontaktujte na email: martin.brezina@zschvaly.cz

Projekt Školní ulice:

I v následujícím školním roce pokračujeme ve vytváření bezpečného okolí školy. V době od 7:30 do 8:00 je zakázán vjezd motorovým vozidlům do komunikace Stoliňská, Vrchovinská a Vršovka. Opatření směřuje pro maximální bezpečnost Vašich dětí, takže předem děkujeme za respektování tohoto opatření. Parkovat doporučujeme v areálu Chvalské tvrze, případně na komunikaci Stoliňská za ulicí Náchodská, u prodejny LIDL v ulici Hartenberská. Současně prosíme o neodstavování vozidel na komunikaci Stoliňská, jelikož parkovacích míst je zde minimum a je nutné zajistit průjezd autobusu na akce školy. Projekt navazuje na dřívější projekt Bezpečné cesty do školy a dlouhodobou spolupráci s PČR, MP, BESIPem a TSK.

Projekt REFLEXÁCI:

Projekt cílí na vytvoření povědomí o významu reflexních prvků v silničním provozu. Formou projektu a samolepek budeme pracovat s nejzranitelnější skupinou – našimi žáky. Partnerem ke ČKP, Dopravní akademie a.s. a Sdružení místních samospráv České republiky.

Školní obědy: 

V případě potřeby kontaktujte školní jídelnu na tel. 281923696. Důležité! V případě, že Vaše dítě na oběd nepůjde, je třeba vždy do 8:00 oběd odhlásit. Prosíme o úhradu obědů, kdo dosud neučinil. Cena obědů se liší dle věku:

7 – 10 let 792 Kč/měsíc, 11 – 14 let  836 Kč/měsíc, 15 a více let 880 Kč/měsíc

Obědy zdarma od Women for Women:

Všech 32 žádostí bylo schváleno, nehradíte nic. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Nyní je třeba, abychom od vás obdrželi souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář naleznete proklikem na odkaz. Bez uvedeného souhlasu nelze finanční prostředky čerpat. Podepsaný formulář prosím doručit do ředitelny nejdéle v pondělí 4. 9. 2023.

Odkaz na souhlas se zpracováním osobních údajů:

w4w_opd_vzor_souhlas_rodice_2023-24

Zapojení žáci mají obědy zdarma od 4. 9. 2023.

Školní družina:

Úplata činí 300 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz družiny je v době od 6:30 do 7:40 a od 11:40 do 17:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Školní klub:

Úplata činí 200 Kč/měsíc, platba vždy na účet školy. Provoz klubu je v době  od 12:40 do 15:00. Nutný je vyplněný zápisový lístek.

Klubík:

Funguje paralelně se školním klubem, pouze je nutné registrovat dítě do matriky DDM Praha 8. Návod Vám byl zaslán systémem Bakaláři.

Kroužky:

Nabídka kroužků a další mimoškolní činnosti je na webu školy, v příloze a na vývěsce.

K výuce:

Stále využíváme pro doplnění výuky i k dalším aktivitám spojeným s výukou systém MS Teams. Pokud nemáte heslo, kontaktujte nás. Stejně tak v případě, že potřebujete zapůjčit NTB.

 

Závěrem:

Pokud něco nevíte, nebylo zde uvedeno, volejte, pište. 

Tel: 739 301 527, brezinaskola@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Martin Březina

Pocernice_v_pohybu_2023_A4_tisk_stolni_tisk